Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Barn & familj

Var goda och milda mot varandra
Dela

Var goda och milda mot varandra

Adventistsamfundets syn på våld i nära relationer. Vilka principer och lärdomar från Bibeln leder till ömsesidig lycka i ett äktenskap? Vad finns för hjälp och stöd att få?

Sjundedagsadventister tror att äktenskapet när det är som bäst är en ömsesidigt fördelaktig och omtänksam relation, där en man och en kvinna stöder varandra som unikt begåvade individer och tillsammans skapar ett tryggt och kärleksfullt hem för varandra och för eventuella barn eller andra som kan bo med dem. Den äktenskapssyn som kommer till uttryck i 1 Mos 3:16 (”Du kommer att åtrå din man, och han kommer att råda över dig.”) är en beskrivning av vad som händer i en bristfällig och trasig värld, inte ett recept för hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra. Aposteln Paulus skrev: ”Därför är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus” (Galaterbrevet 3:28). Han beskrev äktenskapet som en relation där man ömsesidigt underordnar sig varandra: “Underordna er varandra i vördnad för Kristus” (Efesierbrevet 5:21).

Eftersom kärnan i att vara en Jesus efterföljare är att han ska vara exemplet för hur vi lever, uppmuntrar Paulus: ”Lägg av med all bitterhet, ilska och alla vredesutbrott, hån, förolämpningar och all annan ondska. Var goda och milda mot varandra. Förlåt varandra, så som Gud har förlåtit er i Kristus” (Efesierbrevet 4:31, 32). Han uppmuntrade också män att älska sina hustrur frikostigt och uppoffrande: ”Ni gifta män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för den… På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen hatar ju sin egen kropp, utan ger den näring och tar hand om den. Så gör Kristus med församlingen” (Efesierbrevet 5:25, 28–29).

Från och med 2025 kommer den strategiska planen för det globala Adventistsamfundet att innehålla en nolltolerans mot alla former av övergrepp. Sedan 2001 har adventister aktivt stöttat en process för att medvetandegöra och förebygga övergrepp i nära relationer genom att lyfta frågan under en årlig enditnow® temadag om övergrepp, där kyrkan på alla nivåer, globalt, regionalt, nationellt och lokalt uppmuntras att delta.

enditnow® är det viktigaste ställningstagande som Sjundedags Adventistsamfundet har gjort när det gäller våld mot män, kvinnor och barn. Genom denna kampanj är förhoppningen att de 22 miljoner medlemmarna i Adventistsamfundet – män, kvinnor och barn – mobiliserar en global rörelse som i sina samhällen verkar aktivt för att skapa medvetenhet och dela lösningar för att få slut på detta globala problem.”[1]

Detta initiativ inbjuder varje medlem i Adventistsamfundet, man, kvinna och barn, att bli medveten om hur övergrepp och våld skadar offrens sinne, hjärta, kropp och själ och hur det kan skada deras relationer med andra. Övergrepp inom familjer kan också orsaka djup skada på en individs upplevelse av Gud och hans kärlek till dem på grund av den förvirring och ångest som orsakas när både kärlek och djup smärta kommer från samma person.

Sjundedags Adventistsamfundet är realistiskt när det gäller utmaningen och förekomsten av våld och övergrepp i varje samhälle och kultur.[2] Det erkänner att övergrepp och våld i familjen är en komplex fråga och att många orsaker kan bidra till övertygelser och beteenden hos dem som utövar övergrepp och våld mot andra. Vid sidan om den medvetenhet och utbildning som ges genom enditnow®, utvecklar trossamfundet regelverk och handlingsplaner för att hjälpa församlingar att hantera fall av övergrepp och våld.[3]

Syftet är att skydda offren från ytterligare skada och övergrepp, hjälpa dem att hitta trygga mötesplatser och, om möjligt, få tillgång till psykologiskt och andligt stöd i deras resa mot återhämtning och läkning. Sjundedags Adventistsamfundets kyrkohandbok tillåter skilsmässa i äktenskap där en partner har utsatts för övergrepp. Detta bidrar till att skydda kvinnor, män och deras barn från fortsatt trauma av fysiska, psykologiska, emotionella, sexuella, relationsmässiga och andliga övergrepp.  

Kyrkan är också angelägen om välbefinnandet hos dem som har begått övergrepp och våld och försöker erbjuda dem ansvarspersoner, rådgivning och andligt stöd där så är möjligt.  

Adventistsamfundets familjeavdelning utbildar och utrustar också familjer för att minska förekomsten av våld, genom att erbjuda kurser och material som är utformade för att främja sunda relationer, äktenskap, familjer och samhällen. Dessa täcker många ämnen, inklusive hantering av ilska, kreativa sätt att hantera konflikter, kommunikation, att känna igen övergrepp, att hjälpa dem som utsatts, kärleksfull uppfostran och hälsosam sexualitet.

Sjundedagsadventister i hela världen är djupt oroade över våld mot alla människor i alla sammanhang. Med en lång historia av pacifism strävar vi också efter att stödja dem som lider genom våra omfattande, världsomspännande sjukvårdssystem och bistånds- och utvecklingsorganet ADRA (Adventist Development and Relief Agency).

Karen Holford är ledare för familjeavdelningen i nordeuropeiska regionen av Sjundedags Adventistsamfundets generalkonferens, familje- och parterapeut, MA pedagogisk psykologi, MSc systemisk psykoterapi.

 

Är du utsatt för våld i en nära relation?

Om du är utsatt för fysiskt, psykiskt, andligt, ekonomisk eller sexuellt våld kan du behöva hjälp och stöd att ta dig ur detta. Eller är du den som utsätter en nära anhörig för övergrepp av någon form? Det finns hjälp även för dig!

  • Kvinnofridslinjen.se för dig som är kvinna och utsatt, känner någon kvinna som är utsatt eller som i ditt yrke möter utsatta kvinnor.
  • Stödlinjenförmän.se för dig som är man och utsatt, känner någon man som är utsatt eller som i ditt yrke möter utsatta män.

Båda ovanstående stödlinjer drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. Stödlinjen för män drivs på försök under 2023.

  • Väljattsluta.se är stödlinje för dig, oavsett kön, som vill få hjälp med ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående.

Stödlinjen Välj att sluta drivs av Manscentrum i Stockholm på uppdrag av regeringen via Länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

 


[2] Undersökningar visar att övergrepp i nära relationer förekommer i lika hög grad bland kristna som i samhället i allmänhet (se Missionären februari 2013, sidan 8–10).

[3] Se exempel på vägledande uttalande om våld i familjen här: https://www.adventist.se/info/om-vald-och-overgrepp-i-familjen/5372/2. Se också det arbete som görs i Adventistsamfundet för att trygga barn och sårbara vuxna inom samfundets och församlingarnas verksamheter: Vi värnar om våra barn.