Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande

Adventister vill vara engagerade för människor som drabbas av militära konflikter och naturkatastrofer och därför behöver söka skydd. På denna sida finns information om hur vi arbetar hemma i Sverige med att ge stöd till flyktingar och asylsökande.

Dela

Adventister känner ett stort engagemang när människor i världen drabbas av militära konflikter och naturkatastrofer och därför behöver söka skydd. På denna sida finns information om hur Adventistsamfunder råder adventistförsamlingar att arbeta hemma i Sverige med att ge stöd till flyktingar och asylsökande. Just nu handlar det om flyktingar från Ukraina sedan 24 februari 2022.

Insamlingar och bistånd

Det till Adventistsamfundet kopplade biståndsorganet ADRA Sverige har god kontakt med sina partnerkontor runt och i Europa och världen och kan bidra med en lägesbild i de länder varifrån flyktingarna kommer och deras väg till Sverige. ADRA:s kontor arbetar lite olika, beroende var de befinner sig i förhållande till humanitära katastrofer. ADRA Sverige, liksom ADRA-kontor i övriga Norden, fungerar nästan utan undantag som insamlingsorganisationer. Medan ADRA-kontor närmare konfliktområden eller i länder med svagare socialt nätverk också arbetar praktiskt med bistånd och hjälp direkt till behövande. Här finner du information om hur ADRA Sverige tillsammans med sina partners arbetar med flyktingar från Ukraina just nu.

Insamlingar av pengar till att hjälpa flyktingar i och utanför Ukraina sker genom ADRA Sveriges 90-konton: 900721-2 pg | 900-7212 bg | Swish: 900 7212. Dessa kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Insamling av kläder och andra artiklar som det kan finnas behov av sker i regi av de enskilda församlingarna med utgångspunkt i de behov som man möter. ADRA Sverige har tillsammans med sina partners noterat att det inte finns behov av att göra insamlingar av detta slag för att köra ner materialet till Ukraina eller gränsområdena. Oönskat insamlat material blir ofta ett problem som hindrar de akuta insatserna som görs vid gränsen. Däremot kan det finnas behov för detta när flyktingar anländer till Sverige eller ska bosätta sig någonstans i Sverige.

Mottagande

Alla blev överraskade av den snabba flyktingströmmen som utvecklades då Ryssland anföll Ukraina, även Migrationsverket och andra svenska myndigheter som har ansvar att ta emot asylsökande och flyktingar. Många frivilligorgansationer, inklusive kyrkor, fanns på plats först i hamnar och på flygplatser för att hjälpa flyktingar tillrätta. De hade ofta kontakt med flyktingar redan när de var på väg till Sverige.

Flyktingar från Ukraina får sedan 4 mars 2022 står under EU:s massflyktsdirektiv vilket ger dem skydd och rättigheter som flyktingar snabbare än om de skulle söka asyl. Asyl är fortfarande möjligt att söka, men ansökningarna behandlas inte just nu. Massflyktsdirektivet ger de skyddssökande uppehållstillstånd i Sverige i ett år i taget, med rätt till skolgång för barn, ekonomiskt stöd, bostad och grundläggande sjukvård. Alla dessa rättigheter får flyktingen tillgång till så snart man anmält sig hos Migrationsverket, vilket också kan ske digitalt. Dock ska anmälan ske senast 90 dagar efter ankomst till Sverige.

Det är viktigt att flyktingar i sin utsatta situation får ett ordnat mottagande och att frivilligorganisationer samverkar med myndigheter och kommuner och deras planer för mottagande och kriser. Det är viktigt att vi som kyrkor ger flyktingarna rätt information om vilka rättigheter de har och hjälper dem att få tillgång till dessa. Håll dig uppdaterad om aktuell information som finns på hemkommunens hemsida och Migrationsverket, informationen kan ändras från dag till dag.

Erbjud hemkommunens krissamordning den hjälp som församlingen kan bidra med. Ofta finns det enkäter att besvara med information om vad församlingen kan göra i en krissituation.

När församlingen finns på plats för att hjälpa i det offentliga rummet kan det vara bra att vara tydlig med varifrån man kommer. För detta ändamål kan församlingen beställa reflexvästar här.

Boende

Migrationsverket i samarbete med stat och kommun har ansvar för att ordna boende för flyktingarna. Som kyrka och som enskilda personer kan vi möjligen och initialt hjälpa till med tillfälliga sovplatser och transitboenden i väntan på att Migrationsverket och kommunerna har iordningsställt boende.

Flyktingar tillfälligt bosatta i kyrkans lokaler. Under förutsättning att den lokala brandmyndigheten ger sitt godkännande är möjligt att upplåta kyrkans lokaler för tillfälligt eller transitboende. Adventistsamfundets försäkringsbolag har meddelat att hjälp till flyktingar ingår i den försäkringspolicy som gäller kyrkans fastigheter och verksamhet. Dock täcker inte försäkringen församlingens lösöre på ett bra sätt, så församlingen kan behöva ha extra försäkringar på utrustning eller liknande som man är rädd om.

Vår erfarenhet är att det långsiktigt är bättre för flyktingar att från början begära eller ta emot Migrationsverkets erbjudande om boende. Många privatpersoner vill gärna hjälpa till och upplåta boende i sina hem när en svår kris uppstår, men få förstår vad det kan innebära i praktiken och under en längre tid.

Flyktinar får ingen ekonomisk ersättning för enskilt boende (e-boende) i privata bostäder. Detta är viktigt att komma ihåg och respektera om man upplåter privata bostäder till flyktingar. Privatpersoner som upplåter sina hem bör också kontrollera med sitt försäkringsbolag om och i vilken utsträckning hemförsäkringen gäller och omfattar inneboende.

Fungerar inte ett privat boende kan man alltid återkomma till Migrationsverket och har då rätt att få ett boende i Migrationsverkets regi. Men det är alltid lättare att börja med Migrationsverkets erbjudande om boende och i efterhand när man känner sig mer hemma och självständig fatta ett beslut om att söka ett eget boende i någons hem eller på annat sätt.

Trygghet och säkerhet

Människor som har flytt krig bär med sig svåra upplevelser söker trygghet och säkerhet. Människor på flykt är samtidigt sårbara och kan falla offer för trafficking/människohandel. Det kan handla om att det blir utnyttjade som billig arbetskraft i hem eller företag, på annat sätt utnyttjas ekonomiskt eller utnyttjas för sexuella syften. Vi ska som församlingar inte bara visa godhet, utan också ge trygghet och stå upp för rättvisa.

Ensamkommande barn (alla under 18 år) är en särskilt utsatt grupp. En del barn kommer utan vårdnadshavare med släktingar eller vänner, eller har skickats för att mötas upp av släktingar eller vänner till familjen. Om ni möter ensamkommande barn kontakta då Socialtjänsten i kommunen, som har ansvar för att ta emot dem och placera dem i hem. Det går också att anmäla sig till kommunen för att vara familjehem som tar emot barn. Barnen ska också anmälas hos Migrationsverket. Har församlingen eller enskilda medlemmar kontakt med familjer som önskar skicka minderåriga till Sverige utan sina vårdnadshavare, kan det vara bra om vårdnadshavaren skriver en fullmakt som följer med barnet om vem som vårdnadshavaren vill att barnet ska bo hos eller följa barnet som stöd till myndigheter och socialtjänst, o.s.v. 

Om församlingen förmedlar privata boende bör församlingen vara medveten om riskerna som det kan innebära för flyktingar, inte minst kvinnor och barn. Församlingen måste försäkra sig om att boenden i privata hem som erbjuds via församlingen är trygga. Därför bör man begränsa sig till erbjudanden från personer som är kända för församlingen, eller där personer som är kända för församlingen är referenser. Församlingen bör också begära att alla vuxna personer i hushållet som erbjuder boende kan visa upp ett rent utdrag ur Polisens belastningsregister (inte minst om man tänkt ta emot barn). Det är inte en garanti för ett säkert och tryggt boende, men ett sätt att skapa förutsättningar för trygghet.

Gör en uppföljning med flyktingen och med boendet som erbjudits med viss regelbundenhet. Anmäl till socialtjänsten eller till polisen om du upplever eller misstänker att något inte är som det borde vara.

Aktiviteter

Kyrkan är ofta en mycket bra plats för människor som behöver gemenskap och integration i samhället. Vi har ofta erfarenhet av detta, då våra medlemmar många gånger kommer från olika platser och bakgrunder. Se gärna till att närmaste flyktingförläggning vet att församlingen finns och vad ni kan bidra med. Finns det adventister bland flyktingarna så bör de välkomnas också till kyrkans gudstjänster och övrig verksamhet.

Exempel på aktiviteter som församlingen eller medlemmar kan ta initiativ till eller delta i:

  • Språkcaféer eller språkutbildning (Ukrainska flyktingar har inte rätt till SFI)
  • Nätverk för att skaffa sysselsättning för flyktingar
  • Psykosocialt stöd, samtalsstöd
  • Utflykter, sportaktiviteter
  • Bjuda hem och laga varandras mat tillsammans
  • Bidra i andra frivilligorganisationers arbete med flyktingar
  • Något annat behov ni upptäcker...

Länkar till information

Länkar för barn och unga på ukrainska och ryska

Kontakt

Adventistsamfundet har utsett Svitlana Kozachenko till kontaktperson med övergripande samordning mellan församlingarna som hjälper flyktingar.