Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Organisation

Organisation

Adventisterna är precis som många kyrkor och rörelser som uppstod under 1800-talets väckelsetid en djupt demokratisk organisation. Vi tillämpar representativ demokrati från församlingsnivå ända upp till generalkonferensnivå. Däremellan finns nationella och regionala organisationsnivåer vars uppgift är att fördela resurser och utveckla samfundets mission och verksamhet.

Dela

Adventisterna är precis som många väckelser och rörelser som uppstod under 1800-talets väckelsetid en organisation med djupa demokratiska och frihetliga rötter.

Adventister tillämpar representativ demokrati från församlingsnivå ända upp till generalkonferensnivå. Däremellan finns nationella och regionala organisationsnivåer vars uppgift är att fördela resurser och utveckla samfundets mission och verksamhet.

Sverige

Utgångspunkten för Adventistsamfundets verksamhet är församlingen och dess medlemmar. Församlingen väljer varje eller vartannat år sina ledare, församlingsföreståndare, och styrelse. I Adventistsamfundet är församlingen inte helt självständig som i många andra trossamfund, utan ingår i ett systerskap av församlingar. Vanligast är att församlingarna är organiserade i distrikt (eller konferenser) som i sin tur tillsammans med andra distrikt i ett land eller språkområdet utgör en "union". I Sverige har Adventistsamfundet valt att organisera församlingarna direkt i en union sedan slutet av 1960-talet.

Den svenska unionens församlingar möts till ett Unionsmöte vart fjärde år då delegater från varje församling samlas och beslutar i viktiga principella frågor, om samfundets mål inför nästa fyraårsperiod och utser ledarskap och styrelse.

Unionen är arbetsgivare för all anställd personal i samfundet och församlingarna, även pastorerna. Unionens uppgift är att planera för samfundets verksamhet på ett övergripande plan i Sverige och stödja församlingarna med personal och fördela resurser.

Adventistsamfundets ledning i Sverige består av missionsföreståndare, missionssekreterare och ekonomichef som alla väljs av unionsmötet. Samfundets olika verksamhetsgrenar leds av avdelningsledare som antingen är tillsatta tjänstemän eller väljs av unionsmötet. Unionsmötet väljer också en samfundsstyrelse som består av samfundsledning, avdelningsledare och minst hälften av ledamöterna är icke-anställda medlemmar.

Samfundets olika verksamhetsgrenar eller avdelningar har ofta ett råd som bistår avdelningsledaren i arbetet inom verksamhetsområdet. Samfundets biståndsorgan ADRA Sverige (Adventist Development and Relief Agency) är organiserat som en ideell förening där Adventistsamfundet och några av dess församlingar är huvudmän. ADRA Sverige av en styrelse som utses av huvudmannarådet. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar hur insamlade gåvor och mottagna biståndsmedel används.

Världen

Alla 132 unioner i världen utgör Adventistsamfundets Generalkonferens, vars uppgift det är att ansvara för det som adventister har gemensamt över hela världen, som teologi och lära, världsmission och hur vi generellt fungerar som samfund och församlingar. Generalkonferensens generalförsamling, samfundets högsta beslutande församling, samlas vart femte år med ett representativt antal delegater från alla världens unioner. Senast det skedde var i San Antonio, Texas, sommaren 2015.

Generalkonferensen har sitt högkvarter i Silver Spring, Maryland, U.S.A. Där samlas Generalkonferensstyrelsen som består av alla unionsledare i världen, minst en gång om året. Generalkonferensens verksamhet är dock uppdelad i 13 världsregioner som kallas divisioner, vars uppgift det är att stödja unionerna i regionen och representera Generalkonferensens syften och mål på ett sätt som fungerar i regionen.

Europa

Den Transeuropeiska divisionen består av 22 länder i norra Europa och Balkan, däribland Sverige. Här talas också minst lika många språk. Det är den minsta av Adventistsamfundets regioner både till yta, befolkning och medlemsantal. Det är också den mest sekulariserade regionen, med det förhållandevis välmående och protestantiska Nordeuropa och tidigare kommunistiska länder i Baltikum och Balkan. I denna region finns nästan 1 200 adventistförsamlingar och drygt 81 000 adventister.

Transeuropeiska divisionen har sitt säte i St. Albans utanför London i England. Personalen där har till uppgift att koordinera unionernas verksamheter och utbilda ledare. Divisionen har också en högskola som heter Newbold College som bl.a. utbildar pastorer.

Granne i EU är den Intereuropeiska divisionen som består av i huvudsak den "latinska" och katolska delen av Europa. I regionens 20 länder talas i huvudsak 12 större språk. Här finns drygt 180 000 adventister och tre universitet och ett par större mediecenter och förlag.

Intereuropeiska divisionens säte ligger i Bern, Schweiz.