Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Medlem

Integritetspolicy för medlem

Här finner du information om hur Adventistsamfundet hanterar medlemmarnas personuppgifter.

Dela

Integritetspolicy för medlemmar

Här finner du information om hur Adventistsamfundet hanterar medlemmarnas personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Adventistsamfundet behandlar följande personuppgifter om dig i medlemsregistret: kontaktuppgifter, födelsedatum, dopdatum, plats för dop, dopförrättare och församlingstillhörighet. Har du vigts i samfundet finns också vigseldatum och är någon annan i din familj/hushåll medlem så finns en familjekoppling (vilket underlättar när vi gör utskick). Personnummer hanteras endast i de fall det finns rättslig grund för detta. Kopplat till dina personuppgifter finns också ”etiketter” som t.ex. visar vilka av våra tidskrifter du prenumererar på, eventuellt intyg för ”Vi värnar om våra barn”, om du gett ditt samtycke till att kontaktuppgifter publiceras eller om du har skyddad identitet.

Om du som medlem gör inbetalningar av tionden och gåvor till något av samfundets konton (även 90-konton för ADRA Sveriges verksamhet) eller via autogiro, behandlar vår ekonomiavdelning ytterligare personuppgifter om dig, som bankkontonummer och personnummer. Även din församling behandlar dessa uppgifter.

Ändamål och rättslig grund

När du blev medlem i någon av Sjundedags Adventistsamfundets församlingar genom dop eller bekännelse av tro, har du antigen muntligt eller skriftligt gett uttryck för din önskan om att tillhöra församlingen som därefter har röstat in dig som medlem. Detta ”avtal” utgör den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter (Artikel 6.1 b). Samma grund gäller dig som begärt att ditt medlemskap ska flyttas till Sverige från någon annan adventistförsamling i världen.

Eftersom Adventistsamfundets medlemsregister också är att betrakta som ”särskild kategori” av personuppgifter, med tanke på att det utgör ett register över religiös tillhörighet, behöver vi också ta hänsyn till Artikel 9.2 d:

”Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening eller ett annat icke vinstdrivande organ, som har ettreligiöstsyfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sådana organs medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av organets ändamål har regelbunden kontakt med detta och personuppgifterna inte lämnas ut utanför det organet utan den registrerades samtycke.”

Detta innebär att Adventistsamfundet/församlingen inte lämnar ut dina personuppgifter utan ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, informera dig om samfundets och församlingens verksamheter (t.ex. genom medlemstidningen Missionären) och upprätthålla organisationen, kontakten och gemenskapen inom församlingen. Vissa personuppgifter behövs vid ansökan om verksamhets- eller studiebidrag hos stat, kommun eller studieförbund, eller när underlaget för bidrag ska kontrolleras. Uppgifterna används också för att ta fram statistik som förmedlas till Adventistsamfundet internationellt och till svenska myndigheter. Men då finns ingen koppling till dina personuppgifter.

Är du förtroendevald till något uppdrag i församlingen eller samfundet finns också denna information noterad i registret. Vissa av dessa uppdrag handlar om att representera församlingen eller samfundet vilket innebär att personuppgifter kan behöva meddelas till myndigheter och kontaktuppgifter publiceras t.ex. på hemsida, i trycksaker eller kontaktlistor inom samfundet. För publicering på hemsida är vi tacksamma om vi kan få ditt samtycke – se samtycke.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Församlingens matrikelsekreterare, pastor/föreståndare, liksom viss personal på Adventistsamfundets kansli har i olika grad tillgång till dina personuppgifter eller enbart kontaktuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag.

Inom församlingens verksamhet kan namn, kontaktuppgifter och födelsedatum finnas tillgängliga för dem som ansvarar för omsorg eller diakoni i församlingen. Även andra funktioner eller verksamheter i organisationen (exempelvis valberedning, barnverksamhet, insamlingsverksamhet) kan ha tillgång till personuppgifter som behövs för att de ska kunna fullfölja sina uppdrag i enlighet med Församlingshandboken och samfundets regelverk. För övriga kontaktlistor inom församlingen vars syfte är att finnas tillgänglig för alla församlingsmedlemmar behövs ett samtycke från var och en som finns på listan. För barn under 13 år krävs vårdnadshavarens samtycke. Se mer om samtycke.

Det finns en möjlighet att personuppgifter överförs till tredje land (utanför EU). Skälet är att vårt registersystem ägs och utvecklats av Adventistsamfundets internationella organisation. Vår databas med personuppgifter finns på Adventistsamfundets servrar inom EU, men systemets tekniker och support finns i USA och Brasilien. Behöriga personer i supporteamet har därför åtkomst att läsa personuppgifter när de åtgärdar fel och underhåller systemet och driften, vilket endast sker på vårt uppdrag. Bindande avtal reglerar systemets säkerhet, sekretess och ser till att dina rättigheter tillvaratas. I övrigt överförs inte några personuppgifter till tredje land om inte den registrerade själv begär detta genom att flytta till en församling utanför EU. Adventistsamfundets internationella organisation och personal i övrigt (transeuropeiska divisionen och generalkonferensen) har endast tillgång till statistisk från vårt medlemsregister, utan koppling till personuppgifter.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som du står kvar som medlem i Adventistsamfundet. Önskar du inte stå kvar som medlem begär du utträde skriftligt hos den församling du tillhör. Församlingens styrelse ska då bekräfta utträdet ur församlingen enligt datumet för din begäran och ditt namn tas bort från medlemsregistret. Dina personuppgifter arkiveras i upp till tre år för eventuell kontroll av underlag för mottagna verksamhets- eller studiebidrag. Därefter anonymiseras/raderas personuppgifterna helt.

Har du betalat in gåvor till Adventistsamfundets eller ADRA Sveriges konton måste vissa personuppgifter finnas arkiverade i upp till åtta år enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi har registrerade om dig som medlem. Begäran om detta måste göras skriftligt via post eller e-post till personregister@adventist.se eller Sjundedags Adventistsamfundet, Box 536, 101 30 Stockholm. Du kan också begära rättelse av uppgifterna eller att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen. För att få personuppgifterna raderade behöver du begära utträde ur församlingen du tillhör, vilket du gör skriftligt till församlingen (se ovan).

Har du synpunkter eller klagomål på hur Adventistsamfundet behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Hur du går tillväga finner du på IMY.se.

______________

Ändringslogg:
  • 2021-01-25: Uppdatering namn på myndigheten IMY.
  • 2021-03-18: Förtydligad information om vem som kan tänkas behandla personuppgifter i församlingen, m.m.