Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion

Du som arbetar eller har arbetat för Adventistsamfundet kan rapportera vissa typer av missförhållanden som du upplevt i verksamheten. Det gör du enkelt via vår visselblåsarfunktion.

Dela

Du som arbetar eller har arbetat för Adventistsamfundet kan anonymt (om du vill) rapportera vissa typer av missförhållanden som du upplevt i verksamheten. Missförhållandet kan pågå nu, eller vara något som har hänt tidigare. Visselblåsarfunktionen är ingen akut larmfunktion - pågår någon akut och livshotande situation ska du kontakta SOS 112.

Förutom att en visselblåsarfunktion är lagstadgad rättighet för arbetstagare är dina iakttagelser kring missförhållanden i Adventistsamfundet värdefulla för samfundets ledning och styrelse. För att säkerställa att rapportering av missförhållanden kan ske helt anonymt (om du väljer detta) använder vi en extern visselblåsarfunktion i samarbete med Adventistsamfundets generalkonferens. Funktionen heter EthicsPoint och levereras av företaget NAVEX som är helt fristående från samfundet och förhindrade enligt avtal att bryta sekretessen kring din person om du väljer att rapportera anonymt.

Vem kan visselblåsa enligt lagen?

Följande personer har rätt att rapportera enligt lagen och tillämpliga på Adventistsamfundet som organisation:

 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • personer som söker eller utför volontärarbete
 • personer som söker eller fullgör praktik
 • personer som står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning, till exempel inhyrd personal från bemanningsföretag
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags/en organisations förvaltningsledning eller tillsynsorgan
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan, och har fått del av eller inhämtat informationen under sin tid i verksamheten
 • medarbetare i Adventistsamfundet.

Det här kan du visselblåsa om

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som antingen

 • angår allmänheten, så att det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram
 • strider mot EU‑direktivet som visselblåsarlagen bygger på, eller mot lagar och föreskrifter som riksdagen, regeringen eller en myndighet har meddelat.

Missförhållanden av allmänintresse

För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs det att missförhållandet angår en krets av personer som kan betecknas som ”allmänheten”. Allmänheten ska också ha ett legitimt intresse av att missförhållandet kommer fram. Allmän nyfikenhet räknas inte som ett legitimt intresse. Inte heller omfattas i normala fall information som endast rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande av lagen. Adventistsamfundet har sedan tidigare en Ordning för klagomål som bör användas för sådant som inte ryms inom visselblåsarfunktionens legitima allmänintresse.

Missförhållanden som strider mot direktiv, lagar och föreskrifter

Att någon agerar eller låter bli att agera på ett visst sätt är ett missförhållande om det strider mot

 • direkt tillämplig unionsrättsakt inom tillämpningen av EU‑direktiv 2019/1937
 • lag eller andra föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen, och som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet
 • målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för direktivet.

Visselblåsare har starkt skydd i lagen

Som visselblåsare får man ett skydd enligt den så kallade visselblåsarlagen, lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (2021:890). Skyddet innebär bland annat att visselblåsarens identitet omfattas av sekretess. Sekretessen för visselblåsaren är stark, det vill säga, uppgift om den rapporterande personens identitet får aldrig lämnas ut om inte en sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig.

Lagen skyddar också visselblåsaren mot hindrande åtgärder och repressalier. Det betyder att arbetsgivaren inte får försöka hindra en visselblåsare eller utsätta hen för negativa följder. Negativa följder kan exempelvis vara ändrade arbetsuppgifter, utebliven lön eller uppsägning. Arbetsgivaren får inte heller försöka ta reda på vem visselblåsaren är.

Det är inte bara Adventistsamfundets anställda som kan rapportera missförhållanden enligt lagen, utan också tidigare anställda, personer som söker eller har sökt arbete hos samfundet, volontärer, konsulter med flera.

Gör så här för att visselblåsa

För att rapportera missförhållanden kan du välja att göra det antingen på engelska eller på svenska. Du kan välja att vara anonym och ändå få återkoppling på din rapport (förutsatt att du har noterat rapportnyckeln och lösenordet du själv väljer i samband med att rapporten skickas in).


Instruktion: På den engelskspåkiga sidan väljer du "Swedish Union of Churches Conference" i rullistan.


Instruktion: På den svenskspråkiga sidan skriver du in "Adventist" i sökfältet till vänster och väljer "General Conference of Sevent-day Adventist" i listan. Välj sedan "Sweden" i fältet "Sök på land" och därefter "Swedish Union of Churches Conference".

Därefter får du möjlighet att välja vilken typ av ärende din rapport handlar om och fylla i nödvändiga uppgifter för att föra ärendet vidare.

Vad händer sedan med din rapport

 1. När generalkonferensens juridiska avdelning har mottagit rapporen om missförhållande skickas den (anonymt om du har valt detta alternativ) vidare till den svenska unionens missionssekreterare i första hand. Om rapporten rör missionssekreteraren skickas den till missionsföreståndaren. Om rapporten rör missionsföreståndaren skickas den till transeuropeiska divisionens ordförande.
  1. Har du skickat in en anonym rapport om missförhållanden utan att ha lämnat e-postadress är det viktigt att du själv följer upp rapporten inom en arbetsvecka genom att logga in med rapportnyckeln och lösenordet som du valt. Du kan ha fått följdfrågor som behöver besvaras för att ärendet ska kunna behandlas.
  2. Har du skickat in en rapport om missförhållanden (anonymt eller inte) och angett din e-postadress får du en avisering om återkoppling.
 2. När den svenska unionen återrapporterar till generalkonferensens juridiska avdelning skickas en uppdateringen vidare till dig (den externa visselblåsarfunktionen gör det möjligt att återrapportera även om rapporten skickats in anonymt). En förutsättning för att kunna ta del av återrapporteringen är att du noterar rapportnycken som du får när du skickar in rapporten och det lösenord som du valt. Har du inte angett någon e-postadress i rapporten får du ingen avisering och behöver själv komma ihåg att följa upp rapporten med jämna mellanrum.
 3. När ärendet är behandlat meddelar generalkonferensen slutsatsen till dig via den externa visselblåsarfunktionen och avslutar ärendet.

Har du frågor om Adventistsamfundets visselblåsarfunktion kontaktar du missionssekreteraren Rainer Refsbäck.