Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Organisation

Dela

Ordning för klagomål

Om du som medlem eller medarbetare har klagomål att framföra angående en pastor eller annan medarbetare eller ledare i samfundet finns här en överenskommelse om hur detta ska ske.

Bibeln understryker hur viktigt det är att förstå problem och lösa dem i en anda av enhet. I Matteus 18:15-20 ger Jesus en förebild för hur vi ska lösa problem. Denna ordning för klagomål förutsätter att parterna har följt dessa bibliska principer innan följande tillämpas.

Klagomål mot en pastor

 1. Ska framföras till den som är ansvarig för pastorsförbundet (ledaren för avdelningen för församlingsliv) eller en ämbetsman. Om det ges muntligt, ska det tydligt definieras och bekräftas skriftligt så alla är överens om problemställningen.
 2. Ansvarig för pastorsförbundet och en ämbetsman ska träffa pastorn och gå igenom vad det rör sig om för klagomål. Ett skriftligt referat ska nedtecknas under mötets gång.
 3. Ett möte mellan båda parter och representant från unionen ska ordnas.

Om inte problemet kan lösas

Problemet ska remitteras till avdelningsrådet som tillsätter en grupp som består av:

 • Ansvarig för pastorsförbundet
 • En ämbetsman
 • Pastorernas representant i samfundsstyrelsen
 • En medlemsrepresentant från samfundsstyrelsen

Gruppen ska möta med båda parter och återkomma till arbetsutskottet eller samfundsstyrelsen med en rekommendation.

Om pastor eller annan medaretare har klagomål mot samfundet

Om det inte är ett klagomål mot en individ:

 1. En skriftlig klagan ska lämnas till missionsföreståndaren.
 2. Den ska behandlas inom 14 dagar och i första hand av administrationen.
 3. Om det inte löser sig, ska ärendet återremitteras till avdelningsrådet och sedan till arbetsutskottet eller samfundsstyrelsen.
 4. Pastorn/medarbetaren ska ha möjlighet att möta alla instanser och/eller med medlemsrepresentanter från samfundsstyrelsen/arbetsutskottet.

Om pastor, medarbetare eller medlem har klagomål mot en ämbetsman

 1. En skriftlig klagan ska lämnas till samfundsstyrelsens viceordförande (som alltid är en icke anställd).
 2. I samråd med divisionssekreteraren från TED ska viceordföranden tillsätta ett arbetsutskott som ska möta med båda parter och sammanställa ett skriftligt referat med en rekommendation till styrelsen.

Ovanstående ordning har sedan 17 december 2023 enligt lag kompletterats med en visselblåsarfunktion där rapportering av vissa missförhållanden enligt lag ska kunna ske anonymt. Rätten till anonymitet är dock endast förbehållen vissa kategorier av personer och är relaterat till arbets- och anställningsförhållanden.