Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Uppfostran och skydd av barn

Kyrkan betraktar fostran och skydd av barn som ett heligt förtroende.

Sjundedagsadventisterna sätter ett högt värde på barn. I ljuset av Bibeln ses de som värdefulla gåvor från Gud som anförtrotts föräldrar, familj, trosgemenskapen och samhället i stort. Barn har en enorm potential att ge positiva bidrag till kyrkan och till samhället. Det är därför oerhört viktigt att uppmärksamma deras omvårdnad, skydd och utveckling.

Sjundedags Adventistsamfundet bekräftar och utvidgar sina långvariga ansträngningar att värna om och skydda barn och ungdomar från personer – kända och okända – som begår någon form av övergrepp och våld mot dem och/eller utnyttjar dem sexuellt. Jesus var en förebild för den typ av respekt, omvårdnad och skydd som barn ska kunna förvänta sig av vuxna som anförtrotts deras omsorg. Några av hans starkaste tillrättavisande ord var riktade mot dem som skulle skada dem. På grund av barnens tillitsfulla natur och beroende av äldre och klokare vuxna och de livsförändrande konsekvenserna när detta förtroende bryts, behöver barn ett omsorgsfullt skydd.

Gottgörande tillrättavisning

Sjundedags Adventistsamfundet prioriterar föräldrautbildning i församlingens regi som hjälper föräldrar att utveckla de färdigheter som krävs för ett gott förhållningssätt till uppfostran. Många barn upplever hård bestraffning i skenet av ett bibliskt förhållningssätt till uppfostran. Tillrättavisning som kännetecknas av sträng, bestraffande, diktatorisk kontroll leder ofta till förbittring och uppror. Sådan hård disciplin är också förknippad med ökad risk för fysisk och psykisk skada på barn samt ökad sannolikhet för att ungdomar tar till tvång och våld för att lösa sina konflikter med andra. Exempel från Bibeln och en stor mängd forskning bekräftar däremot effektiviteten hos mildare former av disciplin som låter barn lära sig genom att resonera och uppleva konsekvenserna av sina val. Sådana mildare metoder har visat sig öka sannolikheten för att barnen ska göra livsbejakande val och anamma föräldrarnas värderingar när de växer upp.

Kyrkan ska vara en säker plats för barn

Kyrkan tar också på allvar sitt ansvar för att minimera risken för sexuella övergrepp och våld mot barn i församlingsmiljön. Först och främst måste församlingens ledare och medlemmar själva leva efter en strikt etisk kod som utesluter även skenet av något ont när det gäller att utnyttja minderåriga för att tillfredsställa vuxnas begär. Andra praktiska åtgärder för att göra kyrkan till en säker plats för barn inkluderar uppmärksamhet på säkerheten i kyrkans lokaler och dess omgivning och noggrann tillsyn och övervakning av barn och deras omgivning under alla församlingsrelaterade aktiviteter. Utbildning om vad som utgör lämplig och olämplig interaktion mellan vuxna och barn, varningstecken på övergrepp och våld, och de specifika steg som ska följas om olämpligt beteende rapporteras eller misstänks är mycket viktiga. Pastorer och kyrkoledare som är synliga och tillgängliga spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet och när det gäller att tillgodose behoven hos barn vars säkerhet kan ha äventyrats. Det behövs regelbundna uppdateringar om deras moraliska och juridiska ansvar att rapportera övergrepp mot barn till lämpliga civila myndigheter. Utnämningen av utbildad personal och särskilda protokoll på bredare nivåer i kyrkans organisation kommer att bidra till att säkerställa lämpliga åtgärder och uppföljning när övergrepp rapporteras inom kyrkans miljö.

Eftersom problemet med sexuella övergrepp mot barn och våld mot barn är så komplext kräver ingripande och behandling av förövare resurser som ligger utanför den lokala församlingens verksamhetsområde. Närvaron av en känd förövare i en församling kräver dock högsta grad av vaksamhet. Medan förövare bör hållas fullt ansvariga för sitt eget beteende, är övervakning av personer med en historia av olämpligt beteende nödvändig för att säkerställa att sådana personer håller lämpligt avstånd och avstår från all kontakt med barn under församlingsrelaterade aktiviteter. Att ge förövare alternativa möjligheter att växa andligt i miljöer där barn inte är närvarande förbättrar i hög grad skyddet av barn.

Främja emotionell och andlig läkning

Barn som personligen har utsatts för våld eller som har bevittnat allvarliga händelser behöver tas om hand av vuxna som behandlar dem med känslighet och förståelse. Praktiskt stöd som hjälper barn och familjer att upprätthålla stabilitet mitt i kaoset stärker offren och deras familjer och främjar läkning. Kyrkans åtagande att bryta den tystnad som ofta förknippas med sexuella övergrepp och våld mot barn, dess insatser för att främja rättvisa för alla offer och medvetna åtgärder för att skydda barn från alla former av övergrepp och våld kommer att bidra mycket till den känslomässiga och andliga återhämtningen hos alla berörda. Kyrkan betraktar fostran och skydd av barn som ett heligt förtroende.

(Detta uttalande har inspirerats av de principer som uttrycks i följande bibelställen: 3 Mos 18:6; 2 Sam. 13:1–11; 1 Kung. 17:17-23; Ps. 9:9, 12, 16–18; 11:5–7; 22:24; 34:18; 127:3–5; 128:3–4; Ord. 31:8–9; Jes. 1:16–17; Jer. 22:3; Matt. 18:1–6; 21:9, 15–16; Mark. 9:37; 10:13-16; Ef. 6:4; Kol. 3:21; 1 Tim. 5:8; Heb. 13:3.)

Adventistsamfundet i Sverige har en handlingsplan när det gäller barnens trygghet i samfundets och församlingarnas verksamheter: Vi värnar om våra barn.

Detta uttalande godkändes av Adventistsamfundets generalkonferensstyrelse den 23 juni 2010 och offentliggjordes vid generalkonferensens generalförsamling i Atlanta, Georgia, 24 juni–3 juli 2010.