Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Adventistsamfundet om abort

"Sjundedagsadventisterna vill relatera till frågan om abort på ett sätt som uppenbarar en tro på Gud som har skapat och upprätthåller livet och samtidigt upprätthåller den kristnes ansvar och frihet" (12 oktober 1992).

Uttalandet nedan har ersatts av ett nytt i oktober 2019. Nedanstående är arkiverat för referens.

Många moderna samhällen har haft konflikter om det moraliska i fråga om abort.* Sådana konflikter har också påverkat många kristna som vill ta ansvar för att skydda mänskligt liv på fosterstadiet och samtidigt förvara kvinnors personliga frihet. Behovet av riktlinjer har blivit uppenbart när kyrkan försöker följa Bibeln, ge moralisk vägledning samtidigt som individens samvete respekteras. Sjundedagsadventisterna vill relatera till frågan om abort på ett sätt som uppenbarar en tro på Gud som har skapat och upprätthåller livet och samtidigt upprätthåller den kristnes ansvar och frihet. Även om det finns uppriktiga skillnader i åsikterna om abort bland adventister, representerar följande ett försök att ge riktlinjer i ett antal principer och frågor. Riktlinjerna bygger på breda bibliska principer som presenteras i slutet av dokumentet för fortsatta studier.**

 1. Det ofödda livet är en storslagen gåva från Gud. Guds ideal för människan bekräftar människolivets okränkbarhet som Guds avbild och kräver respekt för det ofödda livet. Dock måste beslut om livet fattas i en fallen värld. Abort är aldrig ett ingripande som saknar moralisk betydelse. Därför får inte det ofödda livet förstöras lättsinnigt. Abort bör endast utföras av de allvarligaste orsakerna.
 2. Abort är ett av den fallna mänsklighetens tragiska dilemman. Församlingen bör erbjuda välvilligt stöd till dem som personligen måste fatta beslut om en abort. En fördömande inställning passar inte dem som har tagit emot evangeliet. Kristna har i uppdrag att vara en kärleksfull, omtänksam troendegemenskap som hjälper dem som är i kris medan de överväger sina alternativ.
 3. Församlingen ska som stödjande gemenskap uttrycka sitt engagemang för det mänskliga livet på praktiska och konkreta sätt. Dessa sätt bör omfatta:
  1. stärka familjerelationerna
  2. utbilda båda könen om kristna principer för människans sexualitet
  3. betona både mannens och kvinnans ansvar för familjeplanering
  4. kräva att båda tar ansvar för följderna av beteenden som är oförenliga med kristna principer
  5. skapa ett tryggt klimat för fortsatt diskussion om de moraliska frågor som rör abort
  6. erbjuda stöd och hjälp till kvinnor som väljer att fullfölja en riskgraviditet
  7. uppmuntra och hjälpa fäder att på ett ansvarsfullt sätt delta som förälder till sitt barn

Församlingen bör också åta sig att hjälpa till att lindra de olyckliga sociala, ekonomiska och psykologiska förhållanden som bidrar till aborter och ha en försonande omsorg om dem som lider av konsekvenserna av sina beslut i denna fråga.

 1. Församlingen fungerar inte som individens samvete, men bör ge moralisk vägledning. Adventistsamfundet accepterar inte att aborter genomförs för att begränsa barnafödsel, välja kön eller av bekvämlighet. Kvinnor kan dock ibland möta exceptionella omständigheter som medför allvarliga moraliska eller medicinska dilemman, såsom betydande hot mot den gravida kvinnans liv, allvarlig fara för hennes hälsa, svåra medfödda defekter som noggrant diagnostiserats hos fostret, och graviditet till följd av våldtäkt eller incest. Det avgörande beslutet att avsluta en graviditet eller inte bör göras av den gravida kvinnan efter lämplig rådgivning. Hon bör stöttas i sitt beslut med hjälp av korrekt information, bibliska principer och den heliga Andens vägledning. Dessutom fattas dessa beslut bäst i en sund familjerelation.
 2. Kristna erkänner först och främst sitt ansvar inför Gud. De söker balans mellan att utöva sin personliga frihet, sitt ansvar inför troendegemenskapen och det större samhället och dess lagar. De gör sina val enligt Bibeln och Guds lagar snarare än samhällets normer. Därför bör alla försök att tvinga en kvinna till att antingen förbli gravid eller att avbryta graviditet förkastas eftersom de överträder den personliga friheten.
 3. Adventistsamfundets institutioner bör förses med riktlinjer för att utveckla institutionens egna regelverk i harmoni med detta uttalande. Personer som har religiösa eller etiska invändningar mot abort bör inte vara skyldiga att delta i utförandet av aborter.
 4. Adventistsamfundets medlemmar bör uppmuntras att ständigt överväga sitt moraliska ansvar när det gäller abort i ljuset av Bibelns undervisning.

 

Principer för en kristen syn på livet

”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus” (Joh. 17:3). I Kristus finns löftet om evigt liv. Men eftersom mänskligt liv är förgängligt, står människor inför svåra frågor om liv och död. Följande principer handlar om hela människan (kropp, själ och ande), en odelbar helhet (1 Mos. 2:7; 1 Thess. 5:23).

Livet: Guds värdefulla gåva till oss

 1. Gud är allt livs källa, givare och upprätthållare (Apg 17:25, 28; Job 33:4; 1 Mos.1:30, 2:7; Ps. 36:9; Joh. 1:3, 4).
 2. Mänskligt liv har ett unikt värde eftersom människan, även om fallen, är skapad till Guds avbild (1 Mos. 1:27; Rom. 3:23; 1 Joh. 2:2; 1 Joh. 3:2; Joh. 1:29; 1 Pet. 1:18, 19).
 3. Gud värdesätter inte mänskligt liv på grund av mänskliga prestationer eller insatser, utan därför att vi är Guds skapelse och föremålet för hans återlösande kärlek (Rom. 5:6, 8; Ef. 2:2–6; 1 Tim. 1:15; Tit. 3:4, 5; Matt. 5:43–48; Ef. 2:4–9; Joh. 1:3, 10:10).

Livet: Vårt gensvar på Guds gåva

 1. Hur värdefullt det än är, är det mänskliga livet inte den enda eller yttersta angelägenheten. Självuppoffring i hängivenhet till Gud och hans principer kan ha företräde framför livet självt (Upp. 12:11; 1 Kor. 13).
 2. Gud kräver att mänskligt liv skyddas och ställer mänskligheten till svars för dess förstörelse (2 Mos 20:13, Upp. 21:8; 2 Mos. 23:7; 5 Mos. 24:16; Ords. 6:16, 17; Jer. 7:3–34; Mika 6:7; 1 Mos. 9:5, 6).
 3. Gud är särskilt angelägen om att skydda de svaga, försvarslösa och förtryckta (Ps. 82:3, 4; Jak.1:27; Mika 6:8; Apg. 20:35; Ords. 24:11, 12; Luk. 1:52–54).
 4. Kristen kärlek (agape) är att kostsamt engagera våra liv för att förbättra andras liv. Kärlek respekterar också personlig värdighet och tolererar inte förtryck av en person för att stödja en annans övergrepp (Matt. 16:21; Fil. 2:1–11; 1 Joh. 3:16; 1 Joh. 4:8–11; Matt. 22:39; Joh. 18:22, 23; Joh. 13:34).
 5. De troendes gemenskap är kallad att visa kristen kärlek på påtagliga, praktiska och verkliga sätt. Gud kallar oss att varsamt återupprätta de brutna (Gal. 6:1, 2; 1 Joh. 3:17, 18; Matt. 1:23; Fil. 2:1–11; Joh. 8:2–11; Rom. 8:1–14; Matt. 7:1, 2, 12:20; Jes. 40-42, 62:2–4).

Livet: Vår rätt och vårt ansvar att fatta beslut

 1. Gud ger människan frihet att välja, även när det leder till övergrepp och får tragiska konsekvenser. Hans ovilja att tvinga människan till lydnad krävde hans Sons offer. Han förväntar sig att vi använder hans gåvor i enlighet med hans vilja och i slutändan kommer han att döma om de missbrukas (5 Mos. 30:19, 20; 1 Mos. 3; 1 Pet. 2:24; Rom. 3:5, 6, 6:1, 2; Gal. 5:13).
 2. Gud manar var och en av oss personligen till att fatta moraliska beslut och att söka i Bibeln efter de bibliska principer som ligger till grund för sådana val (Joh. 5:39; Apg. 17:11; 1 Pet. 2:9; Rom. 7:13–25).
 3. Beslut om mänskligt liv, från dess början till dess slut fattas bäst inom ramen för sunda familjerelationer med stöd av troendegemenskapen (2 Mos. 20:12; Ef. 5,6).
 4. Mänskliga beslut bör alltid vara fokuserade på att söka Guds vilja (Rom. 12:2; Ef. 6:6; Luk. 22:42).

* Abort, såsom det uppfattas i dessa riktlinjer, är en åtgärd inriktad på att avsluta en graviditet som redan är konstaterad. Detta skiljer sig från preventivmedel, vars avsikt är att förhindra en graviditet. Fokus i detta dokument är abort.

** Det grundläggande perspektivet i dessa riktlinjer är hämtat från ett brett studium av Bibeln som redovisas i ”Principer för en kristen syn på livet” i slutet av detta dokument.

________________________________________

Detta uttalande godkändes och antogs av Adventistsamfundets generalkonferensstyrelse, vid årsmötet i Silver Spring, Maryland, den 12 oktober 1992.