Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Värderingar i relation till HBTQ

(SUChC) Unionsmötet 2017 gav samfundsstyrelsen i uppdrag att ta fram information och riktlinjer för att stödja församlingarnas arbete att möta och ta hand om alla människor på ett kärleksfullt sätt oavsett sexuell läggning eller identitet. Samfundsstyrelsen har med hjälp av en arbetsgrupp tagit fram ett dokument som vi kallar "Plats för alla - Adventistsamfundets värderingar i relation till HBTQ".

Detta dokument är en inledning på arbetet med att visa att Adventistsamfundet och dess församlingar står på Jesus sida i uppdraget att nå alla människor med evangelium. Vi vill inte att våra församlingar eller våra attityder ska vara hinder för människor att se att Jesus är relevant och inbjuder oss alla att växa i tro, nåd och Kristuslikhet. Detta rör givetvis inte bara relationen till människor som identifierar sig som HBTQ, utan till alla oavsett ålder, etnisk bakgrund eller vad som nu kan definiera någon.

Arbetsgruppen som utsågs av samfundsstyrelsen i september 2018 har samlats under sammanlagt fem intensiva arbetsdagar från oktober 2018 till maj 2019. Arbetet har präglats av bön och uppriktiga samtal, vi har intervjuat representanter för HBTQ om deras upplevelser och längtan i relation till kyrkan och engagerat samfundets pastorer och bibelarbetare att komma med synpunkter.

Beslutet som fattades (och som också beskrivs som rekommendationer i dokumentet) innebär ytterligare en del arbete med att ta fram material för studium och samtal. Nedan finner du dokumentet "Plats för alla - Adventistsamfundets värderingar i relation till HBTQ" på svenska och engelska. Här finner du en bok som tagits fram: Vägledning för familjer med hbtq-medlemmar. Här kommer också en länk till studiematerial att finnas framöver.

Rainer Refsbäck
Missionssekreterare