Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Uttalande om transsexualitet/könsdysfori

"Alla som tillhör Gud är kallade att hedra honom med sina kroppar och sina livsstilsval" (11 april 2017).

Det ökade medvetandet om transsexuella mäns och kvinnors behov och utmaningar och den allt större sociala betydelse könsdysfori har fått världen över, väcker viktiga frågor inte bara för dem som drabbas av könsdysfori utan också för Sjundedags Adventistsamfundet. Även om kampen och utmaningarna för dem som identifierar sig som transsexuella har en del gemensamma beröringspunkter med alla människors kamp, medger vi att deras situation är unik och att vår kunskap i vissa fall är begränsad. Ändå tror vi att Bibeln har principer som ger vägledning och råd till transsexuella och kyrkan som överskrider mänskliga konventioner och kultur.

Transsexualitet

Med könsidentitet avses vanligtvis ”den offentligt (och vanligtvis juridiskt erkända) utlevda rollen som pojke eller flicka, man eller kvinna”, medan kön syftar på ”de biologiska indikatorerna för man och kvinna”.1 Könsidentiteten överensstämmer vanligtvis med en persons biologiska kön vid födseln. Men det kan dock inträffa att könet inte stämmer överens på det fysiska och/eller mentala känslomässiga planet.

På det fysiska planet kan oklar könstillhörighet bero på anatomiska och fysiologiska avvikelser som gör att det inte klart kan fastställas att ett barn är pojke eller flicka. Denna oklara anatomiska könsskillnad kallas ofta intersexualism eller DSD (störning i könsutvecklingen).2

På det mentala-känslomässiga planet händer det att det biologiska könet är tydligt manligt eller kvinnligt men där den transsexuella personen identifierar sig med det motsatta könet. De kan beskriva sig som fångade i fel kropp. Transsexualitet, som tidigare kliniskt diagnostiserats som ”könsidentitetstörning” och nu kallad ”könsdysfori”, kan förstås som ett övergripande begrepp för att beskriva de olika sätt som individer tolkar och uttrycker sin könsidentitet annorlunda än de vars kön avgörs av det biologiska könet.3 ”Könsdysfori visar sig på olika sätt, inklusive starka önskningar att bli bemött som det andra könet eller att bli av med sina könskarakteristik eller en stark övertygelse om att ens känslor och reaktioner är typiska för det andra könet.”4

Vår tids trend att avvisa Bibelns binära könsuppdelning (man och kvinna) och ersätta den med ett spektrum av könstyper, har gjort att vissa val som utlösts av transsexualitet kommit att betraktas som normala och accepterade i samtidens kultur. Men önskan att förändras eller leva som en person av ett annat kön kan resultera i bibliskt sett olämpliga livsstilsval. Könsdysfori kan till exempel resultera i transvestism, 5 könskorrigerande kirurgi och önskan att ha en äktenskaplig relation med en person av samma biologiska kön. Å andra sidan kan transsexuella personer lida i tysthet, leva i celibat eller vara gifta med någon av det motsatta könet.

Bibliska principer som rör sexualitet och transsexualitet

När man utvärderar transsexualitet utifrån Bibeln, kan följande bibliska principer och lärdomar hjälpa troendegemenskapen att förhålla sig till människor som drabbats av könsdysfori på ett bibliskt och kristuslikt sätt:

 1. Gud skapade människan som två personer som identifieras som man respektive kvinna när det gäller kön. Bibeln binder oupplösligt könet till biologisk kön (1 Mos. 1:27; 2:22–24) och gör ingen skillnad mellan de två. Guds ord bekräftar hur man och kvinna i skapelsen kompletterar varandra samt klart skiljer sig åt. Skapelseberättelsen är grundläggande för alla frågor om mänsklig sexualitet.
 2. I ett bibliskt perspektiv är människan en psykosomatisk enhet. Exempelvis kallar Bibeln upprepade gånger hela människan för varelse/person (1 Mos. 2:7; 1 Kor. 15:45), kropp (Ef. 5:28) och ande (2 Tim. 4:22; 1 Joh. 4:1–3). Bibeln stöder inte en dualistisk syn på människan i betydelsen att det går att skilja på kroppen och den upplevda sexualiteten. Bibeln stöder t.ex. inte att någon del av människan är odödlig, endast Gud är odödlig (1 Tim. 6:14–16), en odödlighet som kommer att skänkas dem som tror på honom vid den första uppståndelsen (1 Kor. 15:51–54). Således är en människa också avsedd att vara en odelad sexuell enhet, och sexuell identitet är inte oberoende av kroppen. Enligt Bibeln avgörs vår könsidentitet, som är utformad av Gud, av vårt biologiska kön vid födseln (1 Mos. 1:27; 5:1, 2; Ps. 139:13, 14; Mark. 10:6).
 3. Men Bibeln medger dock att hela människan – det vill säga våra mentala, fysiska och andliga förmågor – har på grund av syndafallet (1 Mos. 3:6–19) påverkats av synden (Jer. 17:9; Rom. 3:9; 7:14–23; 8:20–23; Gal. 5:17) och måste förnyas av Gud (Rom. 12:2). Våra sinnen, känslor och uppfattningar är inte helt tillförlitliga indikatorer på Guds avsikter, ideal och sanningar (Ords. 14:12; 16:25). Vi behöver vägledning från Gud genom Bibeln för att avgöra vad som ligger i vårt bästa intresse och leva enligt hans vilja (2 Tim. 3:16).
 4. Det faktum att vissa individer menar sig ha en könsidentitet som är oförenlig med deras biologiska kön avslöjar en allvarlig dikotomi. Denna brustenhet eller nöd, oavsett om den känns eller inte, är ett uttryck för syndens skadliga effekter på människan och kan ha en rad olika orsaker. Även om könsdysfori egentligen inte är syndigt, kan det leda till syndiga val. Det är ytterligare en indikator på att människan på ett personligt plan är indragen i den stora striden mellan gott och ont.
 5. Så länge som transsexuella individer förbinder sig att ordna sina liv enligt Bibelns lära om sexualitet och äktenskap kan de vara medlemmar i Adventistsamfundet. Bibeln identifierar tydligt och konsekvent att all sexuell aktivitet utanför det heterosexuella äktenskapet är synd (Matt. 5:28, 31, 32; 1 Tim. 1:8–11; Heb. 13:4). Alternativa sexuella livsstilar är syndiga förvrängningar av sexualitetens goda gåva från Gud (Rom. 1:21–28; 1 Kor. 6:9, 10).
 6. Eftersom Bibeln beskriver människan som en helhet och inte skiljer på biologisk kön och könsidentitet, avråder samfundet transsexuella starkt från könskorrigerande kirurgi och från äktenskap om de har genomgått ett sådant ingrepp. Ur den bibliska helhetssynen på människan kan man inte förvänta sig en fullständig övergång från ett kön till ett annat och en integrerad könsidentitet kan inte uppnås genom könskorrigerande kirurgi.
 7. Bibeln uppmanar Kristus efterföljare att älska alla. Eftersom de skapats till Guds avbild måste de behandlas med värdighet och respekt. Detta inkluderar transsexuella människor. Att utsätta transsexuella för förlöjligande, övergrepp eller mobbning är oförenligt med Bibelns bud: ”Du skall älska din nästa som dig själv” (Mark. 12:31).
 8. Kyrkan som Jesus Kristus gemenskap är tänkt att vara en tillflykt och plats för hopp, omsorg och förståelse för alla som är förvirrade, lider, kämpar och är ensamma, för ”han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan” (Matt. 12:20). Alla människor är inbjudna att delta i Adventistsamfundets verksamhet och njuta av gemenskapen med dess medlemmar. De som är medlemmar kan fullt ut delta i församlingens liv så länge de omfamnar samfundets budskap, uppdrag och värderingar.
 9. Bibeln förkunnar de goda nyheterna om att sexuella synder som begås av heterosexuella, homosexuella, transsexuella eller andra kan förlåtas, och livet kan omvandlas genom tro på Jesus Kristus (1 Kor. 6:9–11).
 10. De som upplever en motsägelse mellan deras biologiska kön och könsidentitet uppmuntras att följa bibliska principer för att hantera sin smärta. De uppmanas att reflektera över Guds ursprungliga plan för renhet och sexuell trohet. Alla som tillhör Gud är kallade att hedra honom med sina kroppar och sina livsstilsval (1 Kor. 6:19). Transsexuella, tillsammans med alla troende, uppmuntras att vänta på Gud och erbjuds Guds fullständiga medkänsla, frid och nåd i väntan på Kristus snara återkomst när alla sanna Kristus efterföljare kommer att bli helt återställda till Guds ideal.

 

Generalkonferensens bibelforskningsinstitut tillsammans med etiker, teologer, sociologer, psykologer och läkare har varit engagerade i formuleringen av uttalandet som antogs av Generalkonferensstyrelsen den 11 april 2017.

________________________________________

 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5:e upplagan (DSM-5TM), framtagen av The American Psychiatric Association (Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2013), s. 451.
 2. Det är inte självklart att de som föds med oklara könsorgan kan dra nytta av könskorrigerande kirurgi.
 3. Se DSM-5TM, s. 451-459.
 4. Denna mening är en del av en kortfattad sammanfattning av könsdysfori som tillhandahålls i introduktionen av DSM-5TM som publicerades 2013: https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM-5-Gender-Dysphoria.pdf (tillgänglig 11 april 2017).
 5. Transvestism är förbjudet i 5 Mos. 22:5.