Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Kontakter

Integritetspolicy för kontakter

Här finner du information om hur Adventistsamfundet och dess församlingar hanterar personuppgifter för dig som inte är medlem men har regelbunden kontakt.

Dela

Integritetspolicy för kontakter

Här finner du information om hur Adventistsamfundet och dess församlingar hanterar personuppgifter för dig som inte är medlem men som t.ex. deltar regelbundet i verksamheten, har anmält dig till en kurs eller aktivitet eller fyllt i någon intresseanmälan.

Samtycke personuppgift - barn & kontakt Detta formulär är för dig som inte är medlem i någon adventistförsamling men som deltar i aktiviteter eller verksamhet i församlingen eller samfundet. Du kanske är barn till medlem eller bara en besökare som vill behålla kontakten med församlingen.

Samtyckesblankett att skriva ut finns längst ner.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Adventistsamfundet/Adventkyrkan behandlar några av eller alla följande personuppgifter om dig som uppgett dessa i ett samtyckesformulär, en anmälan till kurs/läger eller intresseanmälan: namn, kontaktuppgifter och födelsedatum. Personnummer behandlas endast om det finns en rättslig grund för detta. Kopplat till dina personuppgifter finns i vårt register också ”etiketter” som visar t.ex. vilka aktiviteter du deltar i, eventuella samtycken, kostbehov som du uppgett eller andra uppgifter som efterfrågats för aktiviteten.

Ändamål och rättslig grund

I och med att du t.ex. anmält dig till en kurs, lämnat kontaktuppgifter på en intresseanmälan eller beställt information, har du ingått ett avtal som utgör den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter (Artikel 6.1 b).

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja detta ”avtal” och informera dig om liknande aktiviteter. Vissa personuppgifter behövs när samfund eller församling ansöker om verksamhets- eller studiebidrag hos stat, kommun eller studieförbund, eller när underlaget för bidrag ska kontrolleras. Uppgifterna används också för att ta fram statistik som bl.a. förmedlas till svenska myndigheter. Men då finns ingen koppling till dina personuppgifter.

Adventistsamfundets/Adventkyrkan har valt att betrakta kontaktregister som ”särskild kategori” av personuppgifter eftersom det skulle kunna avslöja ett intresse för en religiös övertygelse, även om det inte behöver vara så. Därför tillämpar vi även Artikel 9.2 d när vi behandlar dina personuppgifter:

”Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening eller ett annat icke vinstdrivande organ, som har ettreligiöstsyfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sådana organs medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av organets ändamål har regelbunden kontakt med detta och personuppgifterna inte lämnas ut utanför det organet utan den registrerades samtycke.”

Det innebär att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon utanför samfundet, de används enbart för att fullfölja avtalet och att informera dig om verksamheten du visat intresse för.

Vem kan ta del av uppgifterna?

De som har tillgång till dina personuppgifter är Adventkyrkans registeransvarig, pastor och verksamhetsledare för den aktivitet som du deltagit i eller Adventistsamfundets sekretariat och verksamhetsledare.

Det finns en möjlighet att personuppgifter överförs till tredje land (utanför EU). Skälet är att vårt registersystem ägs och utvecklats av Adventistsamfundets internationella organisation. Vår databas med personuppgifter finns på Adventistsamfundets servrar inom EU, men systemets tekniker och support finns i USA och Brasilien. Behöriga personer i supporteamet har åtkomst att läsa personuppgifter när de åtgärdar fel och underhåller systemet och driften, vilket endast sker på vårt uppdrag. Bindande avtal reglerar systemets säkerhet, sekretess och ser till att dina rättigheter tillvaratas i enlighet med dataskyddslagen. I övrigt överförs inte några personuppgifter till tredje land.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina personuppgifter står kvar i vårt kontaktregister upp till tre år efter att du senast deltog i en kurs eller verksamhet i samfundet/församlingen. Har du beställt löpande information står dina kontaktuppgifter kvar till dess att du avbeställer informationen. Anledningen till att dina uppgifter står kvar i upp till tre år, är att församlingen kan ha erhållit aktivitets- eller studiebidrag från kommun eller studieförbund och att underlag för mottagna bidrag kan behöva granskas.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi har registrerade om dig i vårt kontaktregister. Begäran om detta måste göras skriftligt till personregister@adventist.se eller Sjundedags Adventistsamfundet, Box 536, 101 30 Stockholm. Du kan också begära att uppgifterna rättas eller raderas, att behandlingen begränsas eller om du har andra invändningar mot behandlingen. Dessa rättigheter utövar du genom att kontakta den som är registeransvarig i Adventkyrkan om det i huvudsak är i församlingens aktiviteter du har deltagit. Har du deltagit i ett läger eller annan aktivitet arrangerad av Adventistsamfundet på riksplan, kontaktar du personregister@adventist.se. Är du osäker kan du alltid kontakta personregister@adventist.se eller Sjundedags Adventistsamfundet, Box 536, 101 30 Stockholm.

Har du synpunkter eller klagomål på hur Adventistsamfundet behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Hur du går tillväga finner du på IMY.se.

______________

Ändringslogg:
  • 2021-01-25: Uppdatering namn på myndigheten IMY.