Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Hyresgäster

Integritetspolicy för hyresgäster

Här finner du information om hur Adventistsamfundet hanterar personuppgifter för dig som är hyresgäst i någon av samfundets fastigheter.

Dela

Integritetspolicy för hyresgäster

Denna information handlar om hur Adventistsamfundet hanterar personuppgifter för dig som är hyresgäst i någon av samfundets fastigheter.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Adventistsamfundet behandlar de personuppgifter om dig som du uppgett i hyreskontraktet: namn, kontaktuppgifter och personnummer. Personnummer behandlas endast om det finns en rättslig grund för detta. Kopplat till dina personuppgifter finns i vårt register uppgifter om lägenheten och hyresnivå. Under hyresförhållandet kan även uppgifter om exempelvis betalningsförsummelser och störningar i boendet inhämtas.

Ändamål och rättslig grund

Eftersom du ingått ett avtal att hyra bostad eller lokal utgör hyresavtalet den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja detta ”avtal” och gäller exempelvis hyresaviseringar, hyresförhandlingar och information till hyresgästen och annat som hör till den löpande förvaltningen. Personuppgifter kan också behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser i relation till myndigheter och lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.

Vem kan ta del av uppgifterna?

De som har tillgång till dina personuppgifter är Adventistsamfundets personal som förvaltar fastigheten. Vissa personuppgifter kan även lämnas ut till företag eller organisationer som hyresvärden samarbetar med i fastighetsförvaltningen, såsom leverantörer, hyresgästorganisationer, försäkringsbolag och inkassobolag. 

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina personuppgifter står kvar i vårt register upp till ett år efter avslutat hyresförhållande, förutsatt att inga aktiva ärenden kvarstår, exempelvis en hyresskuld. Vissa personuppgifter arkiveras i upp till åtta år i enlighet med bokföringslagens krav.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett utdrag av de uppgifter vi har registrerade om dig i vårt register. Begäran om detta måste göras skriftligt till personregister@adventist.se eller Sjundedags Adventistsamfundet, Box 536, 101 30 Stockholm. Du kan också begära att uppgifterna rättas eller raderas, att behandlingen begränsas eller om du har andra invändningar mot behandlingen. Dessa rättigheter utövar du genom att skriftligt kontakta ovanstående adresser.

Har du synpunkter eller klagomål på hur Adventistsamfundet behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Hur du går tillväga finner du på IMY.se.

______________

Ändringslogg:
  • 2021-01-25: Uppdatering namn på myndigheten IMY.