Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Bekräftelse av familjen

"Även om vissa familjeförhållanden inte når upp till idealet, det kanske inte ens går att helt återupprättas från skadliga upplevelser, så kan Anden där Jesus kärlek får råda öka enheten och harmonin. Det gör ett hem till en kanal för livgivande glädje och en kraft för det goda i församlingen och samhället" (5 juli 1990).

Familjen är den mest intima, kärleksfulla och heliga av alla mänskligt relationer på jorden. Gud skapade familjen för att den är bäst för de varma och omtänksamma relationer som människan längtar efter.

I familjen möts djupa och bestående behov av tillhörighet, kärlek och intimitet på meningsfulla sätt. Gud välsignar familjen och hans avsikt är att dess medlemmar hjälper varandra att nå full mognad och helhet. I den kristna familjen bekräftas och skyddas varje medlems personliga förtroende och värdighet i en respektfull, jämlik, öppen och kärleksfull omgivning. I denna innerliga krets utvecklas individens tidigaste och mest hållbara förhållningssätt till relationer och värderingar överförs från en generation till en annan.

Gud avser också att familjerelationen ska ge en uppenbarelse om honom själv och hans vilja. Äktenskapet med dess ömsesidiga kärlek, heder, intimitet och livslånga förpliktelse som stomme, speglar kärleken, heligheten, närheten och oföränderligheten i bandet mellan Kristus och hans kyrka. Föräldrarnas fostran och tillrättavisning av sina barn och deras kärleksfulla gensvar till den tillgivenhet som visas dem återspeglar de troendes erfarenhet som Guds barn. Med Guds nåd kan familjen vara en stark kraft för att leda dess medlemmar till Kristus.

Synden har förvrängd Guds ideal för äktenskap och familj. Dessutom leder samhällets ökande komplexitet och de enorma påfrestningar som relationer utsätts för till kriser inom många familjer idag. Resultaten framgår av trasiga och problemfyllda liv och relationer som kännetecknas av misstro, konflikt, fientlighet och främlingskap. Många familjemedlemmar, inklusive föräldrar och mor- och farföräldrar, men särskilt hustrur och barn, utsätts för våld i familjen. Misshandel, både känslomässig och fysisk, har nått epidemisk omfattning. Det stigande antalet skilsmässor visar på en hög grad av splittrade och olyckliga äktenskap.

Familjer behöver uppleva förnyade och förbättrade relationer. Detta bidrar till att förändra de destruktiva attityder och beteenden som förekommer i många hem idag. Genom evangeliets kraft kan familjemedlemmarna erkänna sin individuella syndighet, acceptera varandras brustenhet och att ta emot Jesus befriande helande i sina liv och relationer. Även om vissa familjeförhållanden inte når upp till idealet, det kanske inte ens går att helt återupprättas från skadliga upplevelser, så kan Anden där Jesus kärlek får råda öka enheten och harmonin. Det gör ett hem till en kanal för livgivande glädje och en kraft för det goda i församlingen och samhället.

 

Detta officiella uttalande gjordes av Generalkonferensens ordförande Neal C. Wilson, efter samråd med de 16 viceordförandena för Adventistsamfundets Generalkonferens, den 5 juli 1990 vid Generalförsamlingens möten i Indianapolis, Indiana.