Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

En bekräftelse av äktenskapet

"Adventistsamfundet står fast vid denna bibliska syn på äktenskapet utan förbehåll och menar att en sänkning av denna höga uppfattning är att sänka ett himmelskt ideal" (23 april 1996).

Äktenskapsrelaterade frågor kan ses i sitt sanna ljus endast om de ses mot bakgrund av det gudomliga idealet för äktenskapet. Äktenskapet instiftades av Gud i Eden och bekräftades av Jesus Kristus som en monogam, heterosexuell och livslång förening i kärleksfullt kamratskap mellan en man och en kvinna. Som en höjdpunkt i Guds skapelseaktivitet formade han mänskligheten som man och kvinna till sin egen avbild. Gud instiftade äktenskapet som en avtalad fysisk, känslomässig och andlig förening mellan de två könen, vilken Bibeln förklarar som ”ett kött”.

Som ett resultat av de två mänskliga könens mångfald, visar äktenskapets enhet på ett enastående sätt enheten inom gudomens mångfald. Genom hela Bibeln är den heterosexuella föreningen i äktenskapet upphöjd som en bild på bandet mellan Gud och människa. Det är ett mänskligt vittnesbörd om Guds självutgivande kärlek och förbund med sitt folk. Den harmoniska anknytningen mellan en man och en kvinna i äktenskapet är en liten värld i den stora sociala enhet som traditionellt setts som kärnan i stabila samhällen. Skaparens syfte med sexualiteten inom äktenskapet var inte bara den skulle skapa enhet, utan också bidra till människosläktets förökning och fortlevnad. I Guds plan är fortplantningen sprungen ur och sammanflätad med samma skeende där man och hustru kan finna glädje, njutning och fysisk fullständighet. Det är till mannen och hustrun vars kärlek har gjort det möjligt för dem att känna varandra i en djup sexuell gemenskap som ett barn kan anförtros. Deras barn är ett levande förkroppsligande av deras enhet. Det växande barnet frodas i den atmosfär av äktenskaplig kärlek och enhet där det blev till och kan dra fördel av en relation med var och en av de biologiska föräldrarna.

Den monogama föreningen i äktenskapet mellan en man och en kvinna är bekräftad som Guds förordnade grund för familjen och social gemenskap och den enda moraliskt lämpliga platsen för könsumgänge eller liknande intima sexuella uttryck. Äktenskapet är dock inte Guds enda plan för att möta människans relationsbehov eller för att uppleva familjens erfarenhet. Att vara ensamstående och vänskap mellan ensamstående ryms också i Guds plan. Vänners sällskap och stöd framträder som betydelsefullt i Bibelns båda testamenten. Gemenskapen i församlingen, Guds hushåll, är tillgängligt för alla oavsett deras civilstånd. Bibeln lägger dock en tydlig social och sexuell gräns mellan sådana vänskapsrelationer och äktenskap.

Adventistsamfundet står fast vid denna bibliska syn på äktenskapet utan förbehåll och menar att en sänkning av denna höga uppfattning är att sänka ett himmelskt ideal. Eftersom äktenskapet har förvrängts av synden måste äktenskapets renhet och skönhet, såsom Gud avsåg den, återställas. Genom att värdesätta Kristus försoningsverk och hans Andes verk i människors hjärtan, kan äktenskapets ursprungliga syfte räddas och den härliga och hälsosamma upplevelsen av äktenskapet förverkligas av en man och en kvinna som förenar sina liv i äktenskapets förbund.

 

Detta uttalande godkändes och antogs av Generalkonferensens administrativa styrelse (ADCOM) den 23 april 1996.