Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Angående ensamkommande barn som söker asyl i Sverige

[SUChC] Adventistsamfundets unionsmöte 4-8 juli 2017 röstade för att uttala sig om den svåra situation som råder bland de ensamkommande barn som flytt till Sverige de senaste åren och som hotas av att återsändas till oroliga och osäkra områden i världen.

Öppet brev till Sveriges Regering, Migrationsverket, Migrationsdomstolar och övriga beslutsfattande myndigheter när det gäller svenskt flyktingmottagande.

Från Adventistsamfundets valkonferens på Ekebyholm, Rimbo, den 4 – 8 juli 2017 där 212 delegater från alla adventistförsamlingar i Sverige var samlade.

Angående ensamkommande barn som söker asyl i Sverige

På grund av det svåra säkerhetsläget i bl.a. Afghanistan oroas vi över att Migrationsverket sänder ungdomar dit och till andra länder som inte kan garantera deras säkerhet.

När dessa barn och ungdomar kom hit mottogs de med öppna famnen av såväl Regeringen, myndigheter som ideella organisationer. De kom på grund av förföljelse och flykt från land till land. Många av dem bär på livsöden som ingen av oss skulle önska någon ung människa. Här kände de sig välkomnade. Att myndigheterna nu så drastiskt har ändrat sin inställning och så tydligt visar att man vill sända tillbaka så många som möjligt, har skapat förvirring och stor oro bland oss som ser detta. Värst drabbas givetvis ungdomarna själva som mår mycket dåligt. Det är många som försökt begå självmord och i några fall har de lyckats. Så här kan det inte få fortsätta, särskilt som Sverige har skrivit under Konventionen om mänskliga rättigheter och även Barnkonventionen.

Många av de ensamkommande barnen har varit på flykt länge och vuxit upp i andra länder än det land som räknas som deras ursprung. De kanske inte ens är födda där eller så var de mycket unga då deras familjer flydde. De saknar i regel ett kontaktnät där.

Vi oroas också av åldersuppskrivningarna, osäkra metoder för åldersbedömningar och förflyttningar från boenden och skolmiljöer som nu sker.

För första gången i sina liv kan ungdomarna välja religion och livsinriktning. En del förblir muslimer medan andra söker sig till t.ex. kristendomen.

Från vårt kristna perspektiv ser vi att många av dem som konverterat till kristen tro lever under hot. Deras situation måste säkerställas både på boendena och i de miljöer som de vistas i.

I flera muslimska länder dit de tvingas återvända är apostasi förbjudet och leder regelmässigt till dödsstraff.

Vi har också sett att konvertiternas tro ifrågasätts på ett orimligt sätt av Migrationsverket. Givetvis måste myndigheten bedöma äktheten i deras omvändelse, men idag är kunskapen om vad kristen tro går ut på så låg i samhället att de frågor som ställs och de svar som avkrävs konvertiterna i många tillfällen framstår som märkliga och irrelevanta för vanliga medlemmar i våra kyrkor. Även präster och pastorer har reagerat över den kunskapsmässiga bevisbörda som avkrävts unga konvertiter.

Kristen tro är i första hand inte en regelbok med rätt och fel svar utan ett liv och en gemenskap med den frälsare, Jesus Kristus, som de nu har satt sin tro till. Det betyder inte att vi har tagit lättvindigt på undervisningen utan har grundligt gått igenom vår tro. Inom Adventistsamfundet har det genom alla år varit en regel att undervisningen har varit omsorgsfull. Samtidigt är det kristna livet ett växande i tron. Kraven som ställts vid Migrationsverkets förhör har tidvis satts orimligt högt.

Juristen Gabriel Donner poängterade i en artikel i tidningen Dagen den 20 april 2017 att närmare 90 procent av de konvertiter som senare fått uppehållstillstånd blivit trogna sin kristna övertygelse. Ska så många misstros då bedömningen som gjorts ändå haft så stor säkerhet?

Vi förväntar oss

  • Att Migrationsverket upphör med utvisningar till Afghanistan så länge säkerhetsläget är så instabilt.
  • Att allmän amnesti utfärdas för ensamkommande barn.
  • Att alla ensamkommande barn som hösten 2015 uppfyllde kriterierna för att vara barn ska få amnesti.
  • Att myndigheterna upphör med godtyckliga åldersuppskrivningar och osäkra åldersbedömningar.
  • Att ungdomarna i så stor utsträckning som möjligt tillåts bo kvar i sina kända miljöer där de har sina nätverk och sin utbildning.
  • Att man i Migrationsverkets bedömning av konvertiternas genuina omvändelse till kristen tro tar större hänsyn till de utlåtanden de får från församlingarnas präster, pastorer och andra som har möjlighet att bedöma äktheten i deras övergång till kristen tro.
  • Att hänsyn tas till kristna konvertiter och deras speciella situation, då det är omöjligt för dem att riskfritt återvända till ett land där hotet om död och repressalier av olika slag är så stort.