Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Adventistsamfundets syn på omvändelseterapi (SUChC)

Adventisternas målsättning är att hjälpa människor att förstå Bibeln så att de kan finna frihet, helande och hopp i Jesus. ”Omvändelseterapi” är ett samlingsnamn för metoder att försöka förändra en oönskad sexuell läggning som inte bara har visat sig sakna effekt utan även riskerar att skada den utsattas tro och mentala hälsa. Adventistsamfundet stöder därför inte sådana metoder.

Inför höstens val har politiska partier talat om förbud mot vad man kallar omvändelseterapi och media har påstått sig avslöja hur församlingar och själavårdare utsatt HBTQ-personer som sökt hjälp för omvändelseterapi. Senare under hösten kommer Myndigheten för stöd till trossamfunden, SST, att granska hur trossamfunden hanterar själavård i relation till grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Mot den bakgrunden är det viktigt för Adventistsamfundet att förklara sin inställning. Adventistsamfundet står inte bakom tanken att människan kan förändra sin egen eller andras sexuella läggning genom någon form av ”omvändelseterapi”. Kyrkan ska inte utsätta någon för andliga eller mentala övergrepp, utan vara en trygg och välkomnande plats där alla ska kunna lära känna Gud och växa i tro och gemenskap med Jesus. Förbön, studium av Guds ord och en trygg andlig gemenskap ska vara ett stöd för att i frihet upptäcka Guds vilja och leva till hans ära, men ger inget löfte om att en oönskad sexuell läggning kan eller behöver ändras.

Adventistsamfundet grundar sin läromässiga syn på mänsklig sexualitet på Bibelns undervisning. Denna traditionella kristna inställning – som avgränsar sexuella relationer till äktenskapet mellan man och kvinna – har förklarats i några officiella uttalanden genom åren. År 2019 publicerade Adventistsamfundet i Sverige ett uttalande om samfundets värderingar i relation till HBTQ, ”Plats för alla”, på uppdrag av samfundets unionsmöte 2017. Dessa värderingar talar om hur vi vill bemöta HBTQ-personer i församlingens verksamhet. Värderingarna lyfter bland annat att ingen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, ska utsättas för övergrepp, att vårt uppdrag inte är att ändra människor utan att inbjuda dem till gemenskap med Jesus och möta deras andliga behov i en trygg gemenskap.

Även om Bibeln på många ställen lyfter fram äktenskapet mellan man och kvinna som Guds ursprungliga tanke i skapelsen och ett ideal, visar Bibeln också förståelse för den mänskliga sexualitetens komplexitet. Jesus tycks syfta på denna komplexitet i Matt. 19:11, 12. En homosexuell läggning eller oklar könsidentitet är i sig självt inte en synd och därför inte något som någon behöver ”omvändas” eller ”botas” ifrån. Gud möter och accepterar varje människa där hon befinner sig. Den förvandling som uppstår i mötet med Jesus handlar oftast om att få uppleva Guds frid och att hans nåd räcker (Joh. 14:27; Fil. 4:6, 7; 2 Kor. 12:9).

Bibelns löften om pånyttfödelse och förvandling – som är verkliga löften som också behöver ses i ett evighetsperspektiv – har genom åren fått otåliga kristna individer och organisationer att utveckla ”omvändelsemetoder” i syfte att försöka undertrycka en oönskad sexuell läggning och främja en önskad sexuell läggning. Det ska erkännas att historiskt har dessa förhoppningar förekommit även bland adventister om att en oönskad sexuell läggning kan förändras med hjälp av frivilliga eller mer tvingande metoder, alltifrån samtalsterapi till mer exorcistiska metoder.

På senare år har dock forskning visat att konverteringsmetoderna inom både sjukvård och trossamfund inte bara har misslyckats när det gäller att minska samkönad attraktion eller öka attraktion till det motsatta könet, utan också att de har flera potentiellt skadliga bieffekter, särskilt för unga HBTQ-personer, inklusive förlust av tro, samt betydligt högre nivåer av depression och självmordsfrekvens. [1]

Exodus International, en amerikansk kristen samfundsöverskridande organisation som främjat olika omvändelseterapier, tog 2012 avstånd från dessa och förklarade att de inte fungerar för att förändra sexuell läggning. Man bad om ursäkt för den skada som deltagarna hade åsamkats och stängde ner organisationen. Att det fortfarande förekommer ”omvändelseterapier” som orsakar skada i vissa kulturella och religiösa miljöer gör att politiska partier idag driver frågan om förbud i flera delar av världen.

Adventistsamfundet ställer sig inte bakom omvändelseterapier och liknande metoder eftersom det finns belägg för att de inte bara är ineffektiva när det gäller att ändra sexuell läggning, utan också kan skada utsatta personer. Adventistsamfundet har därför förståelse för att någon form av lagstiftning med syfte att skydda utsatta och förhindra skada kan behövas. Samtidigt bör riskerna med en ogenomtänkt definition av ”omvändelseterapi” tas på allvar eftersom ett förbud annars kan riskera att inskränka religionsfriheten och begränsa individens frihet och självbestämmande. Mot bakgrund av den debatt som förts skulle förbön eller själavård med en person som kämpar med att förena sin sexuella läggning eller könsidentitet med sin tro riskera att kriminaliseras.

Adventistsamfundets samfundsledning, augusti 2022.