Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Adventistsamfundet om samkönade partnerskap/äktenskap

"Vi anser att alla människor, oavsett sexuell läggning, är älskade av Gud. Vi tolererar inte att någon grupp pekas ut och föraktas och hånas, än mindre utsättas för övergrepp" (17 oktober 2012).

Under de senaste decennierna har Adventistsamfundet ansett det nödvändigt att tydligt förklara på olika sätt sin inställning när det gäller äktenskap, familj och mänsklig sexualitet. Dessa ämnen är i fokus för många angelägna frågor som samhället står inför. Det som i århundraden har ansetts vara grundläggande kristen moral inom äktenskapet ifrågasätts nu alltmer, inte bara i det sekulära samhället utan också inom de kristna trossamfunden.

Äktenskapet och familjen som institutioner angrips och möter växande motkrafter som sliter isär dem. Ett ökande antal länder diskuterar inte bara ”samkönade partnerskap/äktenskap”, utan en del har redan godkänt flera lagändringar som gjort frågan angelägen i hela världen. Den offentliga diskussionen har skapat starka känslor. Mot bakgrund av denna utveckling måste Adventistsamfundet tydligt uppdatera sin ståndpunkt.

Vi bekräftar, utan tvekan, vår långvariga ståndpunkt som uttrycks i samfundets tro och lära: ”Äktenskapet instiftades av Gud i Eden och bekräftades av Jesus som en livslång förening mellan en man och en kvinna i kärleksfull gemenskap.”1 Även om ”synden har förvrängt Guds ideal för äktenskap och familj”, är familjen ”den mest intima, kärleksfulla och heliga av alla mänskligt relationer” och därför behöver familjer ”uppleva förnyade och förbättrade relationer” (Bekräftelse av familjen, 1990).2 Gud instiftade ”äktenskapet som en avtalad fysisk, känslomässig och andlig förening mellan de två könen, vilken Bibeln förklarar som ’ett kött’.” ”Den monogama föreningen i äktenskapet mellan en man och en kvinna är ... den enda moraliskt lämpliga platsen för könsumgänge eller liknande intima sexuella uttryck.” ”En sänkning av denna höga uppfattning är att sänka ett himmelskt ideal” (En bekräftelse av äktenskapet, 1996).3

Homosexualitet är ett uttryck för den störning och brustenhet i människans lust och relationer som orsakats av att synden kom in i världen. Även om alla drabbas av den fallna mänskliga naturen ”tror [vi] också att en människa genom Guds nåd och genom uppmuntran från de troende i en gemenskap, kan leva i harmoni med Guds Ords principer” (Adventistsamfundets inställning till homosexualitet, 2012).4

Vi anser att alla människor, oavsett sexuell läggning, är älskade av Gud. Vi tolererar inte att någon grupp pekas ut och föraktas och hånas, än mindre utsättas för övergrepp. Ändå tillåter inte Guds Ord som överskrider tid och kultur en homosexuell livsstil. Bibelns motstånd mot samkönade partnerskap/äktenskap är förankrad i Guds plan då äktenskapet skapades (1 Mos. 1:26–28; 2:20–24), i Guds lagar (3 Mos. 18:22; 20:13; 1 Kor. 6:9–11) och i Jesus uttryckliga bekräftelse av äktenskapet som en varaktig, monogam och heterosexuell relation (Matt. 19:4–6).

 

Detta uttalande i sin helhet antogs av Generalkonferensens adminstrativa utskott den 9 mars 2004. Reviderades vid Generalkonferensstyrelsens årsmöte 17 oktober 2012.

  1. Adventisternas tro & lära: lärosats nr 23, ”Äktenskapet och familjen”.
  2. Offentligt uttalande: Bekräftelse av familjen, 5 juli 1990, antogs vid Generalkonferensens generalförsamling i Indianapolis, Indiana.
  3. Uttalande som antogs av Generalkonferensen administrativa utskott den 23 april 1996.
  4. Uttalande som antogs av Generalkonferensstyrelsens årsmöte den 17 oktober 2012.