Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Hur adventister ser på romersk katolicism

"Medan vi fortsätter att vara medvetna om historiens vittnesbörd och framhåller våra uppfattningar om händelserna i tidens slut, erkänner vi de positiva förändringar som skett i modern katolicism och betonar övertygelsen att många katoliker är bröder och systrar i Kristus" (15 april 1997).

Sjundedagsadventister betraktar alla män och kvinnor som lika inför Gud. Vi ogillar trångsynthet mot alla människor, oavsett ras, nationalitet eller religiös bekännelse. Vi vill dessutom gärna erkänna att det finns uppriktiga kristna i andra trossamfund, inklusive Romersk-katolska kyrkan, och vi arbetar i samförstånd med alla organisationer och församlingar som har till syfte att lindra mänskligt lidande och upplyfta Kristus inför världen.
Adventister försöker möta andra religioner med en positiv inställning. Vår främsta uppgift är att predika evangeliet om Jesus Kristus i ljuset av hans snara återkomst, inte att peka ut brister i andra trossamfund.
Adventisters övertygelser är djupt rotade i Bibelns apostoliska lära och har därmed många viktiga kristna lärosatser gemensamt med anhängare till andra kristna kyrkor. Men vi har en särskild identitet som rörelse. Vårt övertygande budskap för både kristna och icke-kristna ska förmedla hopp genom vara fokuserat på en livskvalitet som är fullständig i Kristus.
När adventister relaterar till katolicismen i synnerhet tänker vi både på historien och framtiden. Vi kan inte radera eller ignorera historiska vittnesbörd om allvarlig intolerans och även förföljelse från den Romersk-katolska kyrkans sida. Det romersk-katolska systemet för kyrkostyrning, som bygger på utombibliska läror som påvlig överhöghet, har lett till allvarliga brott mot religionsfriheten när kyrkan har varit allierad med staten.
Adventister är övertygade om att våra profetiska uppfattningar är giltiga och att de visar att mänskligheten befinner sig nära tidens slut. Adventister tror, med Bibelns förutsägelser som grund, att jorden strax före Jesus återkomst kommer att uppleva en period av aldrig tidigare skådat kaos, där den bibliska sabbaten kommer att stå i fokus. I detta sammanhang väntar vi oss att världsreligionerna – med de främsta kristna samfunden som nyckelaktörer – kommer att alliera sig med de krafter som står i opposition till Gud och till sabbaten. Återigen kommer föreningen mellan kyrka och stat att leda till omfattande religiöst förtryck.
Att skylla tidigare brott mot kristna principer på ett visst trossamfund är inte en riktig skildring av vare sig historien eller poängen med Bibelns profetior. Vi inser att protestanter, inklusive sjundedagsadventister, i tider har gett uttryck för fördomar och även varit trångsynta. Om adventister, när vi framlägger vad Bibeln lär, misslyckas att uttrycka kärlek för dem vi talar om, så har vi inte visat sann kristendom.
Adventister försöker att behandla andra rättvist. Så medan vi fortsätter att vara medvetna om historiens vittnesbörd och framhåller våra uppfattningar om händelserna i tidens slut, erkänner vi de positiva förändringar som skett i modern katolicism och betonar övertygelsen att många katoliker är bröder och systrar i Kristus.

Detta uttalande gjordes den 15 april 1997 av Adventistsamfundets Generalkonferens förvaltningskommitté (ADCOM) under pastor Robert S. Folkenbergs ordförandeskap.