Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Temadagar

Orange vår - 25 januari
Dela

Orange vår - 25 januari

Vad är våld i nära relationer?

25 jan 2021 - 26 jan 2021

 

Vad är våld?

Under våren kommer vi att titta på flera aspekter av våld i nära relationer – och vad vi som individer och som församlingar kan göra för att skapa säkra miljöer och hjälpa de som behöver vår hjälp. Varje 25:e i månaden kommer vi att ta upp en ny aspekt. FN kallar den 25:e i månaden för ”Orange Day”, dagen där vi ska uppmärksamma våld mot kvinnor världen över. Inom Adventistsamfundet har vi utvidgat perspektivet till våld i nära relationer som drabbar kvinnor, barn och män. Vi kallar det för ”Orange vår”.

Vi börjar att titta på vad som menas med våld i nära relationer. Vad räknas egentligen som våld? Här nedan kommer vi att använda en del tekniska termer och ord av en karaktär som vi inte är vana att använda när vi pratar om människor nära oss som vänner, släktingar, grannar, arbetskollegor och församlingsmedlemmar. Men statistiskt sett så finns de där, i din närhet – både offer och förövare. Bibeln tar en väldigt tydlig ståndpunkt mot våld som vi kan läsa i Galaterbrevet 5:19-21:  ”Köttets gärningar är uppenbara: sexuell omoral, orenhet och orgier, avgudadyrkan, ockultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så ska inte ärva Guds rike.” (SFB2015)

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Den som gör mig illa är också den jag älskar. Detta försvårar möjligheten till motstånd och till att söka hjälp.

Begreppet våld i nära relationer innefattar alla typer av våld mellan närstående:

  • Parrelationer
  • Andra familje- och släktrelationer
  • Barn som bevittnat våld i sin familj

Vanligtvis sker våldet inomhus – i offrets eget hem. Det egna hemmet blir en plats som man inte är trygg i och det finns inga vittnen. Det gör det svårt för offret att öppna sig för någon eller att be om hjälp: ”Kommer någon att tro mig?”, ”Alla känner X som trevlig och omtänksam person – hur ska de kunna tro att X är en helt annan person hemma?”

Ofta blir våldet allvarligare ju längre relationen pågår, samtidigt som våldet normaliseras. Den våldsutsatta anpassar sig mer och mer för att undvika hot, kränkningar och förnedring.

Våld i nära relationer kan anta många former och inte sällan förekommer flera våldsformer samtidigt. Olika former av övergrepp delas ofta in så här:

  • Fysiskt våld

Innebär t.ex. att förövaren river, biter, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar. Det kan också bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag.

  • Psykiskt våld

Kan handla om hot, tvång, trakasserier, glåpord och förlöjliganden. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering. Till psykiskt våld hör också latent våld, det vill säga underliggande och outtalade hot om bestraffning.

  • Sexuellt våld

Innebär t.ex. olika former av sexuellt påtvingade handlingar som att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstympning, sexuella trakasserier, oönskad beröring och användning av ett sexuellt kränkande språk.

  • Materiellt våld

Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Det kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme.

  • Försummelse

Kan exempelvis vara att den utsatta inte får den hjälp med mat, medicin eller hygien som personen behöver. Den utsatta kan förvägras hjälp till exempel med att komma ur sängen, få för lite, för mycket eller felaktig medicin. Det kan också bestå av att barn inte får blöjbyte, rätt mat, hjälp med sömn, hygien och rena kläder. Försummelse drabbar oftast personer som är beroende av andra och riktas främst mot personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, äldre och barn.

  • Upplevelse av våld

Upplevelse av våld i hemmet avser barn som bevittnar våld mot en anknytningsperson.

  • Andligt våld

Är en form av psykiskt våld som har tron som utgångspunkt eller måltavla. Det kan bestå i att tvinga någon att utföra religiösa riter som denne inte vill eller att offret hindras i sin trosutövning. Det kan också handla om att utöva makt över en annan människa med hänvisning till trospunkter eller religiösa texter.

Gud som ser och vet allt säger: ”Planera ingenting ont mot din medmänniska som bor tryggt i din närhet.” Ords 3:29 Låt oss alla stå på Guds sida emot våld i nära relationer. Om du ser vet eller misstänker något så ta det på allvar.

 

Vi värnar om våra barn

Adventistsamfundet vill på alla sätt motverka att det sker övergrepp på barn och unga i samhället men också i våra sammanhang i kyrkan. Under "Orange vår" kommer det finnas berättelser för barnen på HopeChannel - Lyssna - Barn. Januari 2021 heter poddberättelsen Rätten till min egen kropp.

 

Vart vänder du dig om du eller någon du känner far illa?

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

mansjouren.se 

Bris 116 111

ungarelationer.se (en chatt för dig som är under 20).

 

Orange vår är en del av Adventistsamfundets EndItNow kampanj mot våld i nära relationer och ett samarbete mellan Women’s Ministries, ADRA, ungdomsavdelningen och medieavdelningen.

www.adventist.se/orange