Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Vaccin mot covid-19 – stilla oro och ge råd
Dela

Vaccin mot covid-19 – stilla oro och ge råd

Sjundedagsadventister ser på Jesus återkomst som historiens stora höjdpunkt. Den innebär ett slut på all sjukdom, lidande och död.

Samtidigt har adventister anförtrotts ett hälsobudskap som utformades och beskrevs av Ellen White i hennes skrifter. Hälsobudskapet handlar en hälsosam helhetssyn på livet som kommer till uttryck genom praktiska och hälsosamma livsstilsbeteenden.

Vi förespråkar alla dessa beteenden för att upprätthålla ett hälsosamt immunförsvar. Men i en pandemi krävs mer. Ellen White var inte bara en inspirerad hälsorådgivare som låg före sin tid, hon deltog också praktiskt i att förebygga smittkoppor, sin tids dödliga sjukdom, och såg till att hon och hennes närmaste blev skyddsympade.[1] Idag är smittkopporna utrotade globalt tack vare vaccination.

Vi hoppas att den här artikeln kommer att svara på frågor, stilla oro och slå hål på de vanligaste myterna och ryktena, och på så sätt ingjuta frid hos våra medlemmar när de ska fatta beslut om sin hälsa tillsammans med sina vårdgivare.

Det sprids rykten och konspirationsteorier som gör covid-19-vaccinet till en uttolkning och/eller uppfyllelse av Bibelns profetior. Vi har bett generalkonferensens bibelforskningsinstitut att kommentarer detta och vi fick följande svar:

 

”Den globala omstörtningen som covid-19-pandemin har orsakat har skapat betydande spekulationer relaterade till händelser i tidens slut och vantolkningar av Bibeln. Ett påstående som nu sprids via sociala medier och vissa hemsidor på internet, framför teorin att de kommande vaccinerna som produceras för att bekämpa covid-19 ingår i en utveckling mot ökad kontroll vilket kommer att leda till att odjurets märke tvingas på människor.

Det bör dock noteras att adventister håller fast vid övertygelsen att striden i tidens slut kommer att handla om Guds lag, inte minst det fjärde budet (Upp. 14:12). Dessutom kommer den tredje ängelns budskap att varna för att ta emot märket (Upp. 14:9–11) och upplysa mänskligheten om de värden som står på spel.

Av den anledningen bör det vara klart att adventister inte uppfattar att ’odjurets märke’ är ett bokstavligt märke utan ett tecken på trohet som visar att bäraren är lojal med den makt som odjuret representerar.

Ur ett visst perspektiv hävdar en annan spekulativ uppfattning att vaccin gör dem som tar vaccinet orena eftersom orena ämnen förmodas användas för att producera vaccinet. Angående detta bör det klargöras att Bibelns instruktioner förbjuder oss att äta oren mat och blod (3 Mos. 11:1–20; 17:11–12; Apg 15:20) och gäller inte vacciner av den uppenbara anledningen att vacciner produceras som medicin för att rädda liv, inte för att tjäna som mat.

Spekulationer som dessa leder till att Guds ord föraktas och orsakar förvirring bland uppriktiga troende som saknar tillräcklig information. Att använda vaccination som ett medel för att måla upp ett eskatologiskt scenario med andliga och kosmiska proportioner, eller för att motsätta sig vaccinationer med utgångspunkt i en felaktig tolkning av Bibeln, avleder bara uppriktiga troende från de verkliga profetiska utmaningarna och Adventistsamfundets åtagande att förkunna evangelium.

Förhoppningsvis hjälper ett effektivt vaccin att stoppa den nuvarande pandemin. Detta kommer att rädda livet på dem som fortfarande behöver höra om evangeliet och de som redan har accepterat evangeliet och därför har till uppgift att sprida Guds oändliga kärlek till en lidande värld (Joh. 3:16).”[2]

 

Adventistsamfundets hälsoarbete bygger på Bibeln, profetians andes råd genom Ellen White och sakkunnigt granskad, evidensbaserad hälsovetenskap. Vi förlitar oss på dessa grunder för att formulera tillvägagångssätt och råd på hälsoområdet. Med miljontals smittade och många döda och med tanke på att risken för globala pandemier ökar, har ett antal vacciner utvecklats på rekordtid. Det finns många frågor som människor ställer angående covid-19-vaccinerna.

Även om vi som kyrka stöder evidensbaserade folkhälsorekommendationer är vi också försiktiga med att inte göra uttalanden som kan tolkas som att de ersätter nationella och internationella riktlinjer för folkhälsa. Av denna anledning är det viktigt att våra kommentarer förstås inom ramen för samfundets officiella hållning när det gäller vaccination och immunisering:

 

”Sjundedags Adventistsamfundet lägger stor vikt vid hälsa och välbefinnande. Adventisternas betoning på hälsa bygger på Bibelns uppenbarelse, Ellen Whites (en av samfundets grundare) inspirerade skrifter och sakkunnigt granskad vetenskaplig litteratur. Därför uppmuntrar vi till ansvarsfull immunisering/vaccination och vi finner inga religiösa eller trosgrundade skäl att inte uppmuntra våra medlemmar att ansvarsfullt delta i skyddande och förebyggande immuniserings- eller vaccinationsprogram. Vi värdesätter befolkningens hälsa och säkerhet, vilket innefattar att upprätthålla ’flockimmunitet’.

Som samfund är vi inte den enskilda medlemmens samvete, vi erkänner individens egna val och att dessa görs av individen själv. Valet att inte låta sig vaccineras är inte och ska inte betraktas som en lära eller trosfråga i Adventistsamfundet.”[3]

 

Det har gjorts stora ansträngningar för att hitta tillförlitliga och evidensbaserade metoder att behandla covid-19. På rekordtid har dessutom vacciner framställts som nu används för att hjälpa till att kontrollera pandemin. Men människor känner oro och har givetvis frågor angående covid-19-vaccinerna.

Den 2 december utfärdades ett s.k. nödtillstånd för Pfizer/BioNtechs vaccin i Storbritannien och den 9 december i Kanada. I USA granskades Pfizers vaccin av U.S. Food and Drug Administration (FDA) och fick tillfälligt godkänt den 11 december. Modernas vaccin kommer förmodligen att följa samma väg. I EU beräknas de första vaccinerna godkännas under juldagarna.

I samtal med Loma Linda University School of Public Health (LLUSPH) delade Michael Hogue nedanstående insikter angående vanligaste frågorna om Pfizer/BioNtechs och Modernas vacciner. Michael är dekan för Loma Linda School of Pharmacy och sitter dessutom i USA:s Centrum för sjukdomskontrolls (CDC) rådgivande kommitté för immuniseringspraxis arbetsgrupp för covid-19-vacciner och i San Bernardino County COVID-19 Vaccine Taskforce i Kalifornien. Hans insikter och förklaringar av vanliga frågor kan du läsa nedan.

Frågor och fakta om vaccinet

Fråga: Kan mRNA-vacciner (messengerRiboNukleic Acid) ändra vårt DNA?

FAKTA: Båda de nu aktuella vaccinerna är baserade på mRNA, vilket är första gången för vacciner, men tekniken har använts i medicinska behandlingar under de senaste 15 åren. Vaccinet tränger med hjälp av mRNA in i cellens cytoplasma (vätskan i cellen), där det stimulerar produktionen av antikroppar för att bekämpa spikproteinet i SARS-CoV-2s. Eftersom den inte kommer in i värdcellens kärna ändrar den inte cellens DNA eller genetiska struktur/funktion.

Fråga: Kan vaccinet vara säkert och effektivt med tanke på att det utvecklades så snabbt?

FAKTA: Med hjälp av den teknik vi har idag kunde SARS-CoV-2-viruset sekvenseras inom några dagar efter det att det hade identifierats, och arbetet med ett vaccin startades direkt. Storleken på den stora försöksstudien omfattade 40 000 personer (det genomsnittliga antalet försökspersoner när FDA ska godkänna vacciner är vanligtvis bara 27 000). Vi har därmed avklarat två års studier på två månader. Data övervakas noggrant.

Den första dosen visade ett 50-procentigt immunsvarskydd. Den andra dosen nådde 95 procent skydd! (Endast hepatit A-vaccin har högre, nästa 100 procentigt skydd.) Studien var väl utformad och representerade USA:s demografi mycket nära, med undantag för ursprungsbefolkningen (den pågående studien arbetar nu på att rätta till det). Effekt och biverkningar var i övrigt lika i alla etniska grupper.

Fråga: Är ingredienserna och konserveringsmedlen i vaccinet farliga?

FAKTA: Det finns inga konserveringsmedel i dessa två covid-19-vacciner, vilket är anledningen till att de kräver djupfrysning och avancerade frysanläggningar för lagring och transport. Vaccinet renas också noggrant.

Fråga: Vilka är biverkningarna?

FAKTA: Hittills har 10 procent av patienterna rapporterat feber den andra dagen, och efter 24 timmar rapporterade 50-60 procent att de kände värk i kroppen. Det har hittills varit mycket få allvarliga biverkningar med Pfizer/BioNtechs vaccin, inklusive tre fall av signifikanta allergiska reaktioner (ovanligt låga, troligen på grund av att konserveringsmedel inte använts).

Dr. Hogue kommenterade vidare att om en person redan har testats positivt för covid-19 tidigare kan personen fortfarande ha nytta av vaccinet. Det ökar helt enkelt personens antikroppsnivåer. Han påpekade också att det är frivilligt att ta vaccinet i de flesta länder.

Effekten av Pfizer/BioNtechs och Modernas vacciner är liknande, men de är inte utbytbara (om man tar första dosen med ett vaccin, måste den andra dosen vara av samma varumärke). För Pfizervaccinet ska det gå 21 dagar mellan de två doserna. För Modernavaccinet kommer intervallet förmodligen att vara 28 dagar. Vaccinet har inte godkänts för användning under graviditet eller hos personer under 16 år.

Slutsats

Immunisering, tillsammans med hygien och rent vatten, har legat till grund för den förbättrade livslängden runt om i världen där dessa åtgärder har tillämpats. Vacciner har länge använts av samfundets medlemmar över hela världen. Tillsammans med god hälsopraxis har de gett skydd mot många infektioner och förhindrat sjukdom och död.

När vi nu bevittnar den globala omfattningen av pandemin, dödsfall, funktionshinder och långvariga covid-19-effekter som dyker upp i alla åldersgrupper, uppmuntrar vi våra medlemmar att överväga ansvarsfull immunisering och att på så sätt främja och underlätta utvecklingen av vad som kallas flockimmunitet (som innebär immunitet hos cirka 80 procent av befolkningen som ett resultat av tidigare infektion och/eller vaccination och som väsentligt minskar smittspridningen).

Vi upprepar: Beslutet att vaccinera sig eller inte är varje enskild individs eget val som bör tas i samråd med ens personliga vårdgivare. Personlig forskning om ämnet är viktigt. Ytterst vill vi följa Bibelns och profetians andes hälsoråd. Att följa Guds ledning i våra liv ger oss frid och förvissning i vårt beslut.

 

Denna artikel av General Conference Department of Health Ministries, General Conference Biblical Research Institute och Loma Linda University School of Pharmacy and School of Public Health publicerades i Adventist Review, 18 december 2020.

 

[1] Skyddsympning är föregångaren till det moderna vaccinet, som innebar att man rispade in levande smitta av kokoppor under huden för skapa immunitet mot smittkoppor. Det var en riskabel metod som användes därför att den ändå rädda många liv. Det moderna vaccinet är en säkrare och mer kontrollerat metod att immunisera än ympning. D. E. Robinson, en av Ellen Whites sekreterare, hänvisade den 12 juni 1931 till denna skyddsympning mot smittkoppor för att beskriva Ellen Whites inställning till vaccination:

”Du ber om definitiv och kortfattad information om vad syster White skrev rörande vaccination och serum.

Frågan kan besvaras mycket kort för enligt de uppgifter vi har hänvisade hon aldrig till detta i någon av hennes skrifter.

Men det kan vara av intresse för dig att veta att hon vid en tidpunkt då en smittkoppsepidemi härjade i området lät sig vaccineras och uppmanade sina medhjälpare, de som stod henne nära, att vaccineras. Genom denna åtgärd visade syster White på det faktum att det finns belägg för att vaccination antingen gör att man blir immun mot koppor eller i hög grad lindrar dess effekter om man smittas. Hon insåg också risken att utsätta andra för smitta om man inte vidtog denna försiktighetsåtgärd. [Signerad] D. E. Robinson” (Selected Messages, bok 2, s. 303).

 

[2] Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, december 2020.