Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Skolinspektionen lägger ner ärendet
Dela

Skolinspektionen lägger ner ärendet

Sedan mars 2018 har Ekebyholmsskolan stått under en riktad granskning av Skolinspektionen efter en anonym anmälan om konfessionella inslag i undervisningen. Den 20 december, mer än tre och ett halvt år senare, meddelar nu Skolinspektionen att ärendet avslutas utan anmärkning.

Den anonyma anmälan handlade om påstådda konfessionella inslag under morgonsamlingarna och att evolutionsteorin förnekades under biologilektionerna. Skolinspektionen inledde i mars 2018 en riktad tillsyn med elevintervjuer och redogörelser från personal och skolledning. Skolinspektionen meddelade först den 10 december 2018 sina slutsatser och sin kritik, bl.a. att Bibeln citerades för ofta under morgonsamlingarna och att undervisningen i evolutionsteorin i ämnet biologi inte alltid uppfyllde kraven på att undervisning ska vara icke-konfessionell, saklig och allsidig samt vila på vetenskaplig grund.

Den lokala tidningen, Norrtelje tidning, har skrivit och fortsätter att skriva vinklat och negativt om skolan med utgångspunkt i Skolinspektionens granskningar, både på ledarsidan och i nyhetstexter. Man fabricerar och upprepar påståenden om undervisningen på skolan som delvis bygger på yttranden i anmälan och elevintervjuer men som saknar stöd i granskningens slutsatser. Skolan och skolstyrelsen har valt att ligga lågt i relation till media för att inte störa processen med Skolinspektionen och de rättsprocesser som följt på denna. Även Aftonbladet publicerade i november 2021 en vinklad artikel som rektor valde att kommentera. Det ska noteras att granskningen av skolan sker i ett sammanhang av att flera politiska partier, inklusive regeringen, försöker bilda opinion för ett förbud mot religiösa friskolor.

Skolan svarade på kravet att senast i mars 2019 redovisa åtgärder för att komma till rätta med de förhållanden som Skolinspektionen kritiserade, för både högstadiet och gymnasiet. Utmaningen för Ekebyholmsskolan var att det var svårt att komma med konkreta åtgärder på problem som man inte upplevde hade någon förankring i verkligheten. Trots att både kritiken från inspektionen och skolans åtgärder var de samma som för gymnasiet, fäste inte Skolinspektionen någon vikt vid åtgärderna som skolan presenterade för högstadiet. Istället höll man fast vid kritiken i den uppföljande granskningen hösten 2019, i motsats till gymnasiet som då godkändes. Den 31 mars 2020 fick skolan ett föreläggande att betala 100 000 kronor i vite om inte följande fem åtgärder vidtogs rörande undervisningen i evolutionsteorin på högstadiet:

  1. I planering och genomförande av undervisningen utgå från ämnets syfte och ta upp det centrala innehållet såsom det beskrivs i kursplanen och Skolverkets kommentarmaterial.
  2. Eleverna ska få undervisning om livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin, inklusive den för biologiämnet centrala kunskapen om artbildning och att allt liv på jorden har utvecklats från en gemensam urform.
  3. Säkerställa att undervisningen skapar förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden.
  4. Bildspel, inlämningsuppgifter och annat undervisningsmaterial som används i undervisningen om evolutionsteorin är icke-konfessionellt, sakligt, allsidigt, vilar på vetenskaplig grund och är förenligt med kursplanen i biologi.
  5. Att undervisningen på skolan, i såväl ämnet biologi som i andra ämnen, inte gör att eleverna kan få ett intryck av att evolutionsteorin är ifrågasatt inom dagens vetenskapliga konsensus.

Rektor Thore Karlsson menar att skolan varken nu eller tidigare har haft några svårigheter med att efterleva de fyra första punkterna i vitesföreläggandet, men att den femte är svår att efterleva då varken lärare eller skolledning kan finna stöd för den vare sig i skollagen eller i några andra nationella styrdokument för den svenska skolan.

Ekebyholmsskolan menar att den hela tiden följt skollagen och läroplanen både vad gäller konfessionella inslag i morgonsamlingarna (vilket också bekräftades av Förvaltningsrätten) och undervisningen i evolutionsteorin i ämnet biologi i enlighet med läroplanens krav på saklighet, allsidighet och vetenskaplig grund (här pågår fortfarande en process i Kammarrätten). I det beslut som Skolinspektionen nu har fattat om att avsluta ärendet vill man i motiveringen påskina att skolan först nu har vidtagit de åtgärder som krävs, trots att de redan presenterades och vidtogs våren 2019. Skolan har inte gjort några förändringar i undervisningen sedan dess.

Processen i Kammarrätten fortsätter

Trots det i sak positiva beslutet från Skolinspektionen om att ärendet nu är avslutat, fortsätter processen i Kammarrätten som gäller skolans överklagande av Skolinspektionens och Förvaltningsrättens tidigare beslut rörande undervisningen om evolutionsteorin. Överklagan rör principfrågan i den femte punkten i vitesföreläggandet ovan.

En av de åtgärder som skolan vidtog våren 2019 var att ett bildspel som visades under en biologilektion inte längre ska användas i undervisningen. Syftet med bildspelet som kritiserades av Skolinspektionen och Skolverket var att uppfylla följande krav i läroplanen:

  • ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.” (Kapitel 1 under saklighet och allsidighet)
  • ”Läraren ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.” (Kapitel 2 under normer och värden)

Och att fullfölja följande centrala innehåll i kursplanen i biologiämnet för åk 7–9:

  • ”Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.”
  • ”De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.”

Ekebyholmsskolan uppfattar att Skolinspektionen i sin kritik och de krav man ställer på skolans undervisning i ämnet begränsar skolans möjligheter att leva upp till läro- och kursplanens instruktioner. Som skolans NO-lärare redovisar i kommentaren till Aftonbladets artikel, så har syftet med det kritiserade bildspelet inte varit att ifrågasätta evolutionsteorin, utan att redogöra för ”skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem” och teorins ”användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet”. I samma syfte har NO-läraren även använt frågor och illustrationer från Skolverkets egna nationella prov och godkända läromedel, men även dessa har Skolinspektionen kritiserat. Det är kanske så att kritiskt tänkande kring vetenskapliga teorier i en skola med konfessionell inriktning uppfattas som farligt och kräver hårdare gränsdragningar. Men det riskerar att skolan blir särbehandlad på grund av sin kristna profil utan hänsyn till sakinnehållet i undervisningen. I förlängningen är det ett problem för mångfalden och demokratin in den svenska skolan och samhället.

Ett tack till personalen

Bilden ovan visar skolans lärarkår och personal som innan de gick på julledighet fick ta emot skolledningens uppskattning för den goda kamp som de kämpat och tack för det extra arbete som de fått utföra med anledning av Skolinspektionens granskningar.

Adventistsamfundet som äger och driver Ekebyholmsskolan sedan 1932 har en lång tradition och djup övertygelse när det gäller utbildning och skolverksamhet. I ägardirektivet står att Adventistsamfundet ger skolan i ”uppdrag att utforma undervisningen i överensstämmelse med den svenska skolans styrdokument, d.v.s. skollagen och läroplanernas värdegrund, mål och riktlinjer. Utifrån en kristen människosyn ska skolan erbjuda utbildning som riktar sig till hela människan – huvud, hand och hjärta – med god balans mellan teoretiska studier och praktisk tillämpning.”

Adventistsamfundet också har en lång och stark tradition av att förespråka och värna om religionsfrihet och är därför ”inte främmande för att undervisningen – den del av skolans verksamhet som alla elever måste tillägna sig oavsett tro och religiös övertygelse – ska vara icke-konfessionell. I alla skolor som Adventistsamfundet driver ska friheten att tänka självständigt respekteras och stimuleras.”

Rainer Refsbäck missionssekreterare