Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Ekebyholmsskolan hängs ut i Aftonbladet

Rektor Thore Karlsson vill med anledning av en artikel i Aftonbladet dela med sig av några viktiga fakta och bakgrundsinformation.

Som några har noterat har Aftonbladets nättidning (och förmodligen även papperstidning) publicerat en artikel den 3 november 2021 om Ekebyholmsskolan med rubriken ”Ekebyholmsskolan läxas upp av myndighet – Bildspelet som stoppats på kristna skolan: ‘Pseudovetenskap’ ”.

Med tanke på den reaktion artikeln säkert väcker hos många som läst den vill jag som rektor på Ekebyholmsskolan ge några viktiga fakta och bakgrundsinformation till dig som är engagerad i Adventistsamfundet och ber för skolan.

Journalisten ringde mig några dagar innan artikeln skulle publiceras för att få en intervju om hur värdefullt det är med kristna friskolor, då kristna ofta blir utsatt för mobbning etc. Som rektor valde jag dock att inte ställa upp på en intervju eftersom journalisten även nämnde att de kommer att intervjua Skolinspektionen i samma artikel, samt att vi vill invänta den pågående rättsprocessen mellan Skolinspektionen och Ekebyholmsskolan angående rätten att lyfta vetenskaplig kritik som problematiserar evolutionsteorin, då det är grundläggande för ett vetenskapligt arbetssätt. Dessutom anser skolan och skolans styrelse att processen mår bäst utan medial inblandning.

Trots att jag tackade nej till att bli intervjuad så publicerades ändå en artikel som inte alls handlade om det som var sagt. Istället handlade artikeln i huvudsak om att kritisera och ge en snedvriden bild av skolan för dess konfessionella profil, vilket i nuläget är hett i den politiska debatten. Artikeln innehåller ett flertal faktafel och personliga tolkningar och kontakt har tagits med Aftonbladet för att få dessa felaktigheter rättade.

Vad är riktig information i ärendet?

Redan för 3 år sedan i mars 2018, ledde en anonym anmälan till att Skolinspektionen inledde en särskild granskning om konfessionella inslag på Ekebyholmsskolan. Fokus var då på två saker:

  • Morgonsamlingarna – om de var konfessionella och borde stoppas
  • Biologilektionerna – om kreationism lärdes ut och om evolution förnekades

Skolinspektionen utdömde efter många turer slutligen i maj 2019 ett vitesföreläggande på 100 000 kronor om skolan inte åtgärdat bristerna att följa skollagen, läroplanen och kursplanerna i biologi senast september 2019. Ekebyholmsskolan och skolstyrelsen ansåg att sakligheten och rättssäkerheten redan tidigt i processen med Skolinspektionens brustit så till den grad att man beslöt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Ekebyholmsskolan anlitade ett juridiskt ombud för få följande frågeställningar prövade i förvaltningsrätten:

  • Angående påstådda konfessionella inslag i morgonsamlingarna där skolans värdegrundsarbete lyfts. Skolinspektionen ansåg att det hänvisades ”för ofta” till Bibeln bl.a. i morgonsamlingarna. När skolan frågade vad som menas med ”för ofta” hänvisade Skolinspektionen frågan tillbaka till skolan då det inte låg under deras ansvar att avgöra. Läroplanen lyfter redan på sidan ett vad skolans värdegrund ska bygga på: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla”.
  • Får man överhuvudtaget problematisera eller kritiskt granska evolutionsläran utifrån vetenskapliga metoder? Själva grunden för att skolans undervisning är att den ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skollagen), och i den vetenskapliga processen ingår att kritiskt granska och pröva teorierna. Är då evolutionsteorin som vetenskap undantagen från detta? Kan man då fortfarande kalla evolutionsteorin för en vetenskaplig teori? (Notera att kreationism eller Bibelns skapelseberättelse inte har undervisats om i ämnet biologi på Ekebyholmsskolan, men tas upp i ämnet religion där det kan göras enligt läroplanen).

På den första punkten blev Ekebyholmsskolan frikänd i förvaltningsrätten.

På den andra punkten fick Skolinspektionen rätt, dvs att evolutionsteorin inte får kritiseras, ifrågasättas eller problematiseras i svensk skola.

En rättslig prövning viktig inte bara för Ekebyholmsskolan

Ekebyholmsskolan överklagade den andra punkten och har precis i dagarna fått prövningstillstånd i Kammarrätten.

Skolinspektionen gjorde ytterligare en uppföljande granskning i samma ärende i juni 2021 (med undantag för morgonsamlingarna som skolan enligt förvaltningsrätten inte ansågs ha brutit mot skollagen). Denna gång var det inte bara biologiundervisningen de ville följa upp utan de lade även till skolans undervisning i sex- och samlevnad. Ännu har inte Skolinspektionen kommit tillbaka med sitt slutbetänkande om att utdöma vitet på 100 000 kr. 

Parallellt med Skolinspektionens upprepade granskningar sedan mars 2018 pågår som sagt en rättslig prövning av, vilket är viktigt för Ekebyholmsskolan – och i det större perspektivet för alla kristna friskolor i Sverige som vill värna rätten att ge varje elev utrymme att få frihet att tänka fritt och självständigt. I synnerhet i så viktiga existentiella och personliga frågor som livets ursprung och utveckling, frågor om människans egenvärde, om livets mening och varje individs/elevs värdighet. Skolstyrelsen och skolan anser det ytterst relevant att få dessa frågor prövade juridiskt.

Ekebyholmsskolans resultat bäst i kommunen

Jag vill avsluta med att berätta för läsaren att förra året hade Ekebyholms grundskola bästa resultat i hela kommunen när det gäller slutbetyg för 9:orna samt behörighet till vidare gymnasiestudier.

Skolans styrelse, rektor och personal är eniga om att frågorna ovan är viktiga att driva för skolans framtid och kristna profil. Skolans lärare och personal är vid gott mod och står enade i att göra vårt yttersta för att erbjuda en öppen och objektiv utbildning med syfte att bygga ett positivt klimat i det svenska samhället. Lärare och personal: Ni gör ett fantastiskt arbete!

Vi vill vädja till dig som är ansluten till Adventistsamfundet att be för Ekebyholmsskolan och all dess personal och styrelse. Det är tungt att möta kritik och vitesförelägganden baserat på vad vi som skola anser vara rena felaktigheter. Be för Skolinspektionen, Kammarrätten och vårt juridiska ombud så att objektiv rättvisa skipas – men ännu mer för Sverige som behöver kristna friskolor som återspeglar Guds kärlek till mänskligheten!

Thore Karlsson
Rektor för Ekebyholmsskolan

 

Några felaktigheter att notera i Aftonbladets artikel:

NO-läraren har undervisat i enlighet med läroplanen och läroboken om hur processerna kring evolution fungerar under ett antal lektionstimmar, men har ägnat den sista lektionen åt fördjupning i ämnet. Kritiken som riktas mot skolans undervisning i evolutionsämnet grundar sig i ett bildspel som använts under denna enda lektion, där inte heller alla bilder i bildspelet visats för eleverna.

NO-läraren påstås ha ”argumenterat för att dinosaurier levt samtidigt som människan”. NO-läraren har aldrig påstått att människor och dinosaurier har levt ihop och aldrig argumenterat för det i undervisningen. Det som skett är att man har tittat på fynd av mjuk vävnad som hittats i dinosaurieben. Dessa fynd har gjorts av flera oberoende forskare och finns publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Därefter har man i klassen diskuterat att en del forskare med dessa fynd som grund ifrågasätter dinosauriernas ålder eftersom de menar att det är inte känt sedan tidigare att mjuk vävnad kan bevaras under så lång tid. I sammanhanget diskuterades även andra förklaringsmodeller för upptäckten av dessa fynd och tog upp att dessa slutsatser är kontroversiella vilket bl.a. lett till rättstvister.

Användningen av det kritiserade bildspelet vinklas felaktigt och negativt mot skolan och tolkas som att man argumenterat för kreationism. Under lektionen har man diskuterat skillnader mellan Darwins ursprungliga idéer, modern evolutionär syntes, post-modern evolutionär syntes och olika frågeställningar inom evolutionsforskning. Avsikten med det kritiserade bildspelet har varit att lyfta att det finns olika åsikter gällande synen på evolution, att vetenskap är föränderlig och går framåt tack vare nya upptäckter och att granska en del fakta som lyfts fram som stöd för en del åsikter. I detta sammanhang har NO-läraren lyft fram att det finns en del forskare som ifrågasätter Darwinismen inom olika områden. Läraren har varit mycket tydlig med att dessa forskare är en minoritet och att det finns en vetenskaplig konsensus bakom evolution i sig. Dessa åsikter har aldrig presenterats som ”sanning” utan endast som just tolkning av fakta.

NO-läraren kritiseras både av Skolinspektionen och i Aftonbladets artikel i en bildtext för att ha gett eleverna inlämningsuppgifter inför nationella proven där de ska svara på frågor som är formulerade så att de passar ur ett religiöst perspektiv. Man kritiserar också en bild på Jean-Baptiste de Lamarck och Charles Darwin i det sammanhanget. Problemet med kritiken som riktas mot skolan är att frågorna och illustrationerna som kritiseras är hämtade direkt ur Skolverkets egna nationella prov i ämnet biologi för åk 9 från tidigare. NO-läraren har förutsett att han kan komma att kritiseras och anklagas för att undervisningen är vinklad, och har av den anledningen vinnlagt sig om att hämta inlämningsuppgifterna direkt från Skolverkets material och erkända läromedel.

Syftet med den sista lektionen i evolutionsämnet har varit att uppfylla de delar av läroplanen där det står att:

  • ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.” (Kapitel 1 under saklighet och allsidighet.)
  • ”Läraren ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.” (Kapitel 2 under normer och värden.)

Det som är specifikt för en del av det centrala innehållet enligt kursplanen i biologiämnet för åk 7-9 har varit målsättning att lyfta under den sista lektionen:

  • ”Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.”
  • ”De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.”

Ekebyholmsskolan valde trots dessa skrivningar i läroplanen att lyfta bort denna del i undervisningen (inkl bildspelet) efter att Skolinspektionen uttalat sin kritik första gången. Ändå beslutade Skolinspektionen att upprepa sin kritik vid den uppföljande granskningen och utfärdade därefter ett vite mot skolan trots att skolan redan tillmötesgått kritiken.

Artikeln avslutas med en del citat av elever som intervjuas och som hävdar att de fått undervisning i evolutionsämnet endast därför att Skolinspektionen skulle göra en granskning, egentligen skulle de ha studerat kemi… Problemet med påståendet är att Skolinspektionen redan under hösten 2020 begärde in undervisningsplanen i NO för vårterminen 2021 i åk 9. Enligt den planen skulle evolutionsämnet avhandlas under vecka 20 och 21, vilket också skedde. Intervjuerna gjordes med eleverna vecka 22.

Artikelns övriga påståenden om undervisningen i evolution och sex- och samlevnad bygger på uppfattningar bland eleverna vid intervjutillfället och representerar inte heller det stora flertalet elevers uppfattningar. Som ovanstående exempel visar ger de inte heller hela sanningen. Skolan följer läroplanen i båda ämnena, men ibland kan eleverna ha andra förväntningar än läroplanen ger utrymme för.

Sammanfattning av den begäran om rättelser som skickats in till Aftonbladets reporter.