Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Vi behöver prata mer om sex

Konferensen "Hälsosam sexualitet" lockade över 170 yrkesverksamma och intresserade inom hälsa.

Kyrkan har alltför ofta förenklat sitt sätt att tala om sex och sagt att sex i äktenskapet är OK, medan sex i alla andra sammanhang inte är OK. Därför har inte heller kyrkan haft särskilt mycket att säga om sex utanför äktenskapet, eller sexualitet som inte uppfattas rymmas inom äktenskapet. Detta var ett av huvudintrycken från den första presentationen vid en kongress om sexualitet, anordnad av Sjundedags Adventistsamfundets norska hälsoarbetarförening (SAHA) i Oslo den 8-10 mars.

Kongressen, som samlade 170 deltagare från i huvudsak Norge och Skandinavien, riktade sig främst till sjukvårdspersonal, pastorer och ungdomsarbetare, men lockade även andra med intresse för ämnet. Titeln på kongressen var "Hälsosam sexualitet i ett kristet perspektiv" och utforskade ämnet i skärningspunkten mellan medicin, psykologi och teologi. Med några få undantag var kongressens föreläsningar på engelska.

Öppningsföreläsningen med titeln "Aktuella frågor inom sexualitet" hölls av Mary Jo Vollmer Sandholm. Hon är doktorand vid avdelningen för rättsmedicin vid Oslo universitetssjukhus och har mer än 20 års erfarenhet av rättsmedicinsk pediatrik i både Norge och USA.

Sandholm uttryckte oro över att delar av kyrkan är ovillig att prata om sex. "Vi kan inte skygga undan. Om vi gör det döljer vi hela den här sidan av oss själva. Vi är sexuella varelser", sa hon.

Påverkan av porr

En av de aktuella frågor som Sandholm nämnde var den enorma inverkan som porrindustrin har på förväntningar och attityder till sexualitet, särskilt i de yngre generationerna. "Det som händer i sovrummet påverkas av pornografi och porrindustrin. För den finns överallt", sa hon till deltagarna och tillade: "Landskapet håller på att förändras dramatiskt." Pornografin har ett sådant inflytande på kultur och samhälle att även barn påverkas av den utan att ha sett porr.

"Vi behöver Bibeln, vi behöver förnuft och vi behöver den kristna erfarenheten i världen idag, och vi kan inte leva under en sten och tro att våra barn inte exponeras och påverkas", sa hon.

Kyrkan måste vara medveten om dessa förändrade synsätt på sexualitet för att kunna ge balanserad vägledning i en förvirrande värld. "Som kyrka är vi ofta alltför fokuserade på himlen för att vara till nytta på jorden. Vilken roll spelar vi i detta, annat än att säga att sex hör hemma i äktenskapet?" frågade hon.

Hon varnade för att ställa sexualitet och andlighet mot varandra och hävdade att de kompletterar varandra. "Det finns ett stort avstånd mellan vårt andliga liv och sexualitet i den här världen och vår längtan efter den himmelska kontakten med den som skapade oss och älskar oss så mycket."

Ovanlig sabbatsskola

Pastor Ansku Jaakkola från Finland höll i en annorlunda sabbatsskola som tittade närmare på hur Gud har skapat man och kvinna både lika och olika, inte minst när det gäller hur vi upplever och hanterar sexualitet. Dessa likheter och olikheter kräver att vi är lyhörda för varandras behov för att vi ska kunna uppleva den skönhet och njutning som Gud avsåg med sexualiteten i skapelsen. I de seminarier som Ansku höll fortsatte hon utforska framför allt kvinnans upplevelser av sex i en kristen kontext: "Kvinnor: Skapade för njutning men saknar den - Att läka orgasmgapet".

Ett annat viktigt tema som hon berörda och som också berördes i flera av övriga seminarierna var vikten av samtycke. Det finns en utmaning, också i kristna äktenskap, att kvinnan ofta förväntas ställa upp på sex. "Pliktsex" är inte förenligt med en kristen syn på kärlek och relationer. I Höga Visan i Bibeln, ett av litteraturhistoriens främsta erotiska diktverk, understryker vikten av frihet och samtycke i den sexuella relationen mellan man och kvinna. Bibeln visar i många av sina berättelser och i Jesus undervisning betydelsen av gränssättning för att bevara mänsklig lycka.

Teologi om sex

Daniel Duda, ledare för Adventistsamfundets transeuropeiska division, höll morgonandakten och predikan på sabbatsmorgonen. Han påminde åhörarna om att "en balanserad teologi om sex måste börja med en balanserad teologi om kroppen". Sedan frågade han: "Vad är din teologi om kroppen?"

Han påpekade att efter att Jesus återvänt till himlen uppstod en trend i tänkandet om Gud. Påverkade av grekisk filosofi började kristna ledare säga saker som detta: En god Gud vill inte befatta sig med ondska.

Enligt detta tankesätt var den himmelska världen, idéernas värld, god, medan den jordiska och det materiella var ond. Denna inställning gick så långt att när Origenes läste texter som Matteus 18:9 "Och om ditt öga förför dig, så riv ut det och kasta bort det", tog han det bokstavligt och lät kastrera sig. Händelsen visar att "han hade mer iver än exegetisk förmåga", ett citat som Duda tillskriver John Stott.

Denna motsägelse mellan det fysiska och det andliga är inte Bibelns teologi.

"Det var Gud som uppfann sex. Inte för att han fick slut på bra idéer. Inte på grund av synden. Gud uppfann sex före synden", sa Duda.

En plats för nåd och helande

I sin sabbatspredikan berättade Duda om en erfarenhet från sin pastorala tjänst i Slovakien i början av 1980-talet. Han hade blivit ombedd av sin arbetsgivare att tala om sexualitet för en grupp ungdomar en söndagsmorgon. En äldre dam råkade komma till mötet och såg pastorn prata om sex från talarstolen.

"Pastor Duda, jag har förlorat all respekt för dig som en andlig ledare och man. För Jakob säger att både sött och salt vatten inte kan komma från samma källa. Hur kan du prata om andliga frågor på sabbaten och sedan prata om sex på söndagen?"

Duda vill erkänna de olika synsätten på sex. "Hur kan vi förena Bibelns värld och vårt andliga liv med den kultur vi lever i?" frågade han.

"Vi behöver tala om detta eftersom vi lever i en kultur där sex är den måttstock som allt annat mäts med", sa han. "Tänkande människor söker Guds väg när det gäller hur man ska leva i detta samhälle, hur man ska hantera dessa frågor och vad Gud säger i Bibeln om sexualitet."

"Må denna [konferens] vara en plats där du kan uppleva nåd och helande, där du kan uppleva förvandling och helighet."

I sin predikan tog Duda upp tre frågor:

  1. Vad säger Bibeln om sex?
  2. Vad säger vår kultur om sex?
  3. Hur kan tänkande människor förhålla sig till dessa två på ett konstruktivt sätt?

Motstridiga berättelser om sex

Duda förankrade den bibliska läran i hur Paulus tog upp frågan om sex när han skrev till kyrkan i Korinth, en stad med 100 000 invånare, där tusen tempelprostituerade bidrog till dyrkan av sexgudinnan Afrodite. "Korinth var synonymt med omoralisk livsstil", säger Duda. Paulus kände församlingen i Korinth och han kände till den kultur som de levde i.

Aposteln tog med sig ett nytt budskap till staden. Ett evangelium. Budskapet om Jesus. Ett budskap om radikal kärlek där barn var viktiga och kvinnor kunde vara förebilder för tro. En ny gemenskap föddes. "Paulus var tvungen att tala om vad kulturen sa om livet och vad Jesus säger om livet", förklarade Duda.

Till församlingen i denna kultur gav Paulus ett kristet perspektiv på några av dagens slagord (1 Kor. 6:12-20). Paulus talade om vad Guds församling står inför, och han citerade stadens populära talesätt (som moderna översättningar visar inom citationstecken men är svårare att upptäcka i äldre översättningar): " 'Allt är tillåtet för mig', men allt är inte nyttigt." Paulus kommentarer på dessa populära talesätt är att vi ska värdera vad som är nyttigt för oss och inte låta något få makt över oss.

Paulus påminner sitt folk om ett grundläggande faktum i den kristna erfarenheten: "men [ni] har nu tvättats rena, helgats och gjorts rättfärdiga i Herren Jesus Kristus namn och i vår Guds Ande" (1 Kor 6:11). Denna erfarenhet har djupgående konsekvenser för kristna. "Ära därför Gud med er kropp" (1 Kor 6:20).

Detta är högst relevant för troende i västerländska samhällen, där berättelsen är att man inte är en fullvärdig människa utan ett tillfredsställande sexliv. I vårt samhälle är sex antingen gudomligt och dyrkas, eller så skälls det ut och ses som något ont eller skamligt. "Vi lever i en värld med motstridiga berättelser om sex", sa Duda och pekade på hur många människor som upplever den mörka sidan av sex. Många människor exponeras för pornografi, och ett svindlande antal kvinnor lever med smärta och sår efter sexuella övergrepp.

"Den korintiska idén att vi kan separera våra andliga val från våra fysiska val var inte sann då, och den är inte sann nu", sa Duda.

En varierad meny

Kongressarrangörerna ville underlätta ett öppet samtal om sexualitet som erkände både nyanserna och komplexiteten i ämnet. Heidi Ranvik Jensen, psykiater och ledare för Sjundedags Adventistsamfundets hälsoarbetarförening (SAHA), sade i en intervju att "i vår adventistiska tradition har hälsa varit en stark komponent. Sexuell hälsa har dock inte fått samma uppmärksamhet, och det ville vi göra något åt."

Hon nämnde också att "vi behöver utöka vår teologiska förståelse med kunskap från medicin, psykologi och grundläggande relationell förståelse".

Dessa mål förverkligades till fullo av kongressens talare. Förutom åtta plenumsessioner kunde deltagarna välja mellan totalt 13 parallella seminarier uppdelade i tre tidsintervaller. Ämnena varierade från "Att förstå och hantera renhetskulturen" av Kristine Banggren Gripsgård, journalist på Vårt Land, till "Att använda Bibeln och andra verktyg för att utforska sexuella frågor med unga människor" av Karen Holford, ledare för familjeavdelningen i den transeuropeiska divisionen. Två av de parallella sessionerna handlade om HBTQ sexualitet. Torben Bergland, biträdande ledare för hälsoavdelningen vid generalkonferensen, och Helgi Jónsson, psykiater från Island, presenterade "Biologiska och psykologiska perspektiv på HBTQ ". David-Kingsley Kendel, lärare från Norge, höll föredraget "Seventh-gay Adventist? Sökandet efter en positiv identitet som homosexuell i Adventkyrkan". Vart och ett av dessa 13 föredrag förtjänar en egen artikel.

Hög tid att prata ärligt om sex

Anne Louise Skoland är sjuksköterska och arbetar som chef för VAKE - de norska kyrkornas resurscenter mot sexuella övergrepp. Hon tyckte att de faktabaserade föreläsningarna var mycket intressanta.

"Jag är imponerad av kvaliteten på programmet och viljan att ta upp ämnen som vi vanligtvis tycker är svåra att prata om", sa hon.

Ledaren för kvinnoverksamheten i den intereuropeiska divisionen, Dagmar Dorn, är utbildad barnmorska. Hon påpekade att adventister har ett holistiskt perspektiv, men att de ofta försummar ämnet sexualitet. "Det är dags att vi pratar ärligt och autentiskt om sexualitet med både unga och gamla", sa hon.

"Det är verkligen spännande att se så många människor komma till en kongress om sexualitet", sade Karen Holford, ledare för familjeavdelningen i den transeuropeiska divisionen.

Angela Togea, läkare från Norge, tog med sig många nya tankar och frågor från konferensen. För henne var en av de viktigaste lärdomarna behovet av att möta alla på ett icke-dömande sätt. Annika Jensen Dunseth, som är allmänläkare, var imponerad av det fina och genomtänkta sätt som ämnet behandlades på under konferensen.

En dryg handfull deltagare från Sverige fanns också på plats och tog med sig intryck av en mycket välorganiserad konferens med hög professionell och vetenskaplig nivå. Frågorna som sexualitet i vår brustna värld väcker har inga enkla svar och många av dem saknar svar. Men ett liv som kristen är att vara född av Anden och låta sig ledas utan att ha alla svar på förhand. Ansku Jaakkola lyfte fram fyra kontrollfrågor som kan användas för att hitta svar: Är det kärlek? Är det sanning? Är det frihet? Och vilken bild av Gud förmedlas?

Tor Tjeransen/Rainer Refsbäck

Bilder: Tor Tjeransen / AME (CC BY 4.0).