Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Dela

Låt oss prata om sex

Internationell konferens om sexualitet inspirerar adventistledare i Europa.

Allt började 2022, under den europeiska adventungdomskongressen (AYC) i Lahtis, Finland, där programmet innehöll ett par workshops om mänsklig sexualitet. Dessa var så populära och överbokade att de behövde upprepas. Men mot bakgrund av flera frågor som tonåringarna delade med sig av blev ledarna övertygade om att mer måste göras för att stödja unga människor på detta område och ge dem hopp när de söker svar på komplexa frågor.

Efter mycket planering och bön samlades 60 ledare för familjearbete från de transeuropeiska (TED) och intereuropeiska (EUD) divisionerna vid Friedensau Adventist University i Tyskland den 14–16 april för att utforska en biblisk syn på sexualitet. ”Ungdomar har så mycket ångest och förvirring kring ohälsosam sexualitet”, förklarade Karen Holford, TED:s ledare för kvinnor, barn och familj och den som arrangerade konferensen. ”Vi måste tala om vad sund sexualitet är, på ett medmänskligt, vänligt och tydligt sätt. För om vi inte gör det kommer de att hitta svar från andra källor som kan leda till skam, skuld och ångest.”

Konferensen innehöll en mängd olika föredrag från teologer, läkare, psykologer och psykiatriker från hela världen. Daniel Duda, TED:s ordförande, satte tonen för konferensen med en predikan och ett inledningsanförande. I sin predikan på fredagskvällen utforskade Duda berättelsen om Maria och Josef. Duda betonade hur det kostade Josef hans rykte som ”rättfärdig man” att skydda Maria och framhöll: ”Om du genom att läsa Bibeln får rättfärdigande skäl att misshandla, förödmjuka, skämma ut, skada eller såra andra människor, eller om det får dig att känna dig bättre än andra, så läser du Bibeln helt fel”. Under inledningsanförandet med titeln ”Gud, Bibeln, sex och vi” förklarade Duda utvecklingen av begreppet kropp i teologin och de bibliska principerna för mänsklig sexualitet. Dessa två inledande presentationer gav en fantastisk och grundläggande ram, ett utrymme för samtal som styrdes av starka bibliska värderingar, ödmjukhet och medkänsla.

Det som följer är inte en sammanfattning av varje presentation, utan en kort glimt av några av de angelägna frågor om sexualundervisning som både kyrkan och samhället står inför. En del presentationer från konferensen kommer vi att återkomma till i senare texter.

Om att vara ett skyddsnät

Med sin vanliga blandning av hårda forskningsdata och smittsamma empati utforskade Mary Jo Vollmer-Sandholm aktuella frågor om sexualitet. Vollmer-Sandholm, som är doktorand vid avdelningen för rättsmedicin vid Universitetssjukhuset i Oslo, Norge, utmanade deltagarna på ett övertygande sätt att skapa trygga platser dit tonåringar och unga vuxna kan vända sig när de behöver hjälp. Vollmer-Sandholm använde sig av över 20 års erfarenhet av rättsmedicinsk barnmedicin för att illustrera den komplexa verklighet som tonåringar och unga vuxna navigerar i varje dag. Hur kan vi hjälpa en person som kämpar med pornografi? Eller en tonåring som pressas att skicka nakenbilder?

Hennes presentation ”Sex och relationer har spårat ur” belyste vikten av att hålla kommunikationslinjerna öppna. ”Tonåringars frontallober är inte fullt utvecklade”, förklarade Vollmer-Sandholm, ”i kombination med hormonerna och grupptryck kan det leda till att de fattar dåliga beslut som de ångrar nästan omedelbart”. Föräldrar som möter sådana episoder av dåligt omdöme med vänlighet och som hanterar konsekvenserna med vishet ger sina barn ett välbehövligt skyddsnät. ”Jag vill vara en mjuklandningsplats för mina barn”, påpekade Vollmer-Sandholm. ”Jag vill att de ska veta att de alltid kan komma till mig, oavsett vilka problem de råkar hamna i.”

Vollmer-Sandholm ledde också två workshops ”Religion och missbruk” och ”Pornografi, skam och helande”.

Myter om samtycke

Ansku Jaakkola, pastor och rådgivare för Couples in Crisis® från Finland, utforskade frågor om samtycke. Beväpnad med en direkt stil och vetenskapliga data bröt Jaakkola ner vanliga myter om ämnet: Betyder samtycke en gång att man alltid ger sitt samtycke? ”Nej, man kan våldta sin make eller maka”, påpekade Jaakkola. Är det okej att ha sex med sin make/maka medan han/hon sover eller av någon annan anledning är okontaktbar? ”Absolut inte!”

Om din kropp är upphetsad betyder det att du ger ditt samtycke? ”Nej.” Varför? På grund av sk ”arousal non-concordance”, ett vanligt fenomen,[1] vilket innebär att ditt fysiologiska svar inte stämmer överens med din subjektiva upphetsning. ”Upphetsning är kontextberoende”, påpekade Jaakkola och betonade vikten av att vara uppmärksam på vad en partner säger, inte bara hens kroppsliga reaktioner.

”Jaha, du blev upphetsad, så du måste ha gillat det!” är ett kränkande och helt ovetenskapligt sätt att tänka på samtycke och sexualitet, hävdade Jaakkola. Detta är viktigt eftersom det för många traumaöverlevare är både befriande och djupt läkande att förstå att en sexuell reaktion kan vara ett resultat av att nervändar stimuleras (och inte deras lust).[2]

Förutom ett inledningsanförande i paneldiskussionen ledde Jaakkola en workshop med titeln ”Att läka orgasmgapet”.

Anknytning och sexlust

Dr Torben Bergland, biträdande ledare för generalkonferensens hälsoavdelning, utforskade sambandet mellan anknytningsstilar och sexualitet. Anknytningsstilar – trygga, ängsliga, undvikande och oorganiserade, enligt John Bowlbys teori[3] – bildas tidigt i livet som svar på graden av samhörighet som vi får från våra vårdnadshavare. Anknytningsstilar formar det sätt på vilket vi knyter an till människor som vuxna och, föga förvånande, även vårt sexliv. ”Personer med en ängslig anknytning tenderar att ha mer frekventa sexuella erfarenheter”, delade Bergland med citat från olika studier, medan de med en undvikande anknytningsstil ”uppfattar sin sexlust som relativt låg”.

Att inse att din sexlust (eller din partners) kan ha mer att göra med en anknytningsstil än personlighet kan förvåna dig. Kanske av den anledningen skämtade Bergland om att ”människor inte bör gifta sig innan de lärt sig om anknytningsteorin”. Denna inlärning handlar naturligtvis om att förhandla om olikheter med respekt och självkännedom.

Att ge utrymme

I ärlighetens namn var det inte alla som höll med om vad som sades, och det var fritt fram att uttrycka avvikande åsikter. Jag vill dock mena att detta var en av konferensens största fördelar. Att utforska ett så relevant ämne som sex på ett känsligt, moget, djupt andligt och ickepolariserande sätt är ingen liten bedrift! I en värld där avstängningskultur ofta är populärare än tolerans var det verkligen inspirerande att se ledare ge varandra utrymme för dialog. För som Duda påpekade: ”Att försöka hitta hur kyrkan kan inge hopp och vara en trygg plats, samtidigt som den upprätthåller bibliska värderingar, är avgörande om vi vill att våra ungdomar ska se kyrkan som relevant för deras liv.”

Ett av de mest gripande ögonblicken ägde kanske rum under paneldiskussionerna. En av frågorna från publiken löd: ”Om skam inte fungerar för att utbilda eller förändra människors beteende, vad kan då göra det?” Psykiatern och KBT-psykoterapeuten Helgi Jónsson, som under sin panelpresentation fokuserade på värdighet som en grundläggande princip för sunda relationer och förklarade hur skam påverkar hjärnan, gav ett kraftfullt och enkelt svar: ”Kärlek och medkänsla”.

Vanesa Pizzuto, biträdande ledare för kommunikation vid transeuropeiska divisionen

Kommentar

Från Sverige deltog flera anställda i konferensen "Let's talk about sex": Berny Carlsson, Sonja Kalmbach, Karolina Poland och Linda Schwartz. I avdelningsrådet ville de avdelningsledare som deltog lyfta fram att frågan om sex och sexualitet handlar i stor grad om bemötande. Hur möter vi människor med trasiga erfarenheter när det gäller sex? Det finns två sätt: barmhärtighet eller skam (vilket återges sist i ovanstående artikel). Ett annat problem i samtalet kring sex och sexualitet är att vi ofta "förandligar" problem och att lösningen därför alltid är en "andlig lösning" – men allt är inte andliga problem, utan vi kan behöva söka hjälp och kunskap utanför det "andliga". Idag handlar samtal om sexualitet och sex oftats om sexuell läggning eller könsidentitet, men konferensen "Let's talk about sex" hade inte detta fokus. Föreläsningarna rörde en bredd av ämnen och frågor kring sex och sexualitet. Det reflekteras i ett par av de frågor som våra svenska deltagare vill att vi jobbar vidare med i vårt svenska sammanhang:

  1. Behovet av en "etikgrupp" bestående av professionella medlemmar (läkare, socionomer, psykologer, teologer/själavårdare, jurister) som medlemmar/anställda kan vända sig till anonymt med frågor eller situationer som behöver bollas eller rådgivning. Detta är något som fungerat väl i den norska unionen.
  2. Den handlingsplan mot sexuella övergrepp för anställda behöver breddas och göras tillämpbar också i församlingarna.

Rainer Refsbäck missionssekreterare

 


[1] Den nuvarande forskningen visar att det endast finns en 10-procentig överlappning mellan kvinnors genitala reaktioner och subjektiv upphetsning. Samtidigt finns det en 50-procentig överlappning mellan mäns genitala reaktioner och subjektiv upphetsning (Come as you are: The Surprising New Science that Will Transform Your Sex Life, av Emily Nagoski Ph.D).

[2] ”Att förstå denna skillnad är viktigt för att föra diskussionerna om sexuella övergrepp framåt. Överlevare av sexuella övergrepp misskrediteras och avfärdas ofta eller får höra att de inte är 'riktiga offer' eftersom de kan ha producerat en fysiologisk reaktion... [Men] fysiologisk upphetsning är inte ett tecken på subjektiv sexuell upphetsning eller samtycke, så det här argumentet är helt grundlöst. Samtycke kan och bör endast fastställas genom aktivt engagemang och verbal bekräftelse.” (What Is Arousal Non-Concordance? av Ellie Cooper)

[3] Mer om anknytningsteori: Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find—and Keep—Love, av Amir Levine och Rachel Heller.