Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Kammarrättens dom gör det svårare att följa läroplanen

Ekebyholmsskolans svar på ett debattinlägg som berörde skolans rättsliga kamp mot Skolinspektionen i tidningen Dagen, 2022-06-02. Skolans replik publicerades dock inte eftersom redaktionen redan fattat beslut om slutreplik.

I en replik publicerad i Dagen 2 juni 2022 skriver Patrik Lindenfors att läraren på Ekebyholmsskolan har ”presenterat ovetenskapligt ifrågasättande av evolutionsteorin som vetenskapligt” samt att “religiösa berättelser om människans och jordens ursprung har jämställts med vetenskapliga teorier om evolution och jordens tillkomst.”

Det är fullt förståeligt att Patrik kommer fram till de slutsatser som han redogör för i sin replik eftersom han utgår ifrån och upprepar skolinspektionens beslut.

Det sistnämna påståendet är hämtat från Skolinspektionens beslut år 2018. Vid tidpunkten för beslutet hade Skolinspektionen inte varit i kontaktat med någon av de två undervisande biologilärarna på skolan utan endast utgått från den anonyma anmälan, några lärarintervjuer och enstaka elevintervjuer, samt övergripande frågor till skolledningen.

Vi vill starkt dementera Skolinspektionens slutsatser, vilket också är anledningen till att ärendet lett till en långdragen domstolsprocess där skolan upprepade gånger försökt förklara vad som faktiskt presenterats på lektionerna.

För att klargöra fakta från desinformation: Religiösa berättelser har aldrig jämställts med vetenskapliga teorier under biologilektionerna, de har inte ens diskuterats.

Undervisningen i biologi har alltid byggt på kursplanen och vilat på en vetenskaplig grund. Skolinspektionen har inte heller haft några anmärkningar på själva undervisningen i ämnet biologi i sin helhet, inte heller om evolutionsundervisningen i sig. Det är skolans tolkning av läroplanen som är ifrågasatt av Skolinspektionen.

I läroplanen står att ”Läraren ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem” och i kursplanen för biologi är en del av det centrala innehållet ”de biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet”. Det är med den utgångspunkten vi valde att ägna en lektion efter att vi arbetat med avsnittet om evolution till att kort belysa den ur följande aspekter:

  • Sätta evolutionen i ett idéhistoriskt sammanhang.
  • Exemplifiera evolutionsvetenskapens föränderlighet.
  • Skapa kännedom om olika uppfattningar kring evolution.
  • Lyfta några exempel på pågående vetenskapliga diskussioner inom området.

 

Vi vill kort förtydliga dessa aspekter och ge exempel på hur de applicerats i undervisningen.

Kunskap uppstår inte i ett vakuum utan i växelverkan med ett kulturellt sammanhang där idéer, värderingar och samhällets utformning har en inverkan på kunskapens framväxt. Den moderna vetenskapens framväxt ska ses i ljuset av upplysningens idéer och tron på förnuftet som öppnade en ny värld av kunskap.

Vetenskapen i sig är utforskande och föränderlig. Eleverna behöver få kunskap om hur vetenskap fungerar, kännedom om olika metoder som används samt deras styrkor och begränsningar. Vi vill skapa förståelse för att det även inom vetenskaplig konsensus finns utrymme för en pågående diskussion och att det är genom den diskussionen som ny kunskap växer fram.

För att illustrera att skilda åsikter förekommer nämndes listan på de 1000 forskarna, inte som vetenskaplig fakta utan för att synliggöra att det förekommer andra uppfattningar. I sammanhanget gjordes det tydligt för eleverna att dessa är av minoritet och att en lista i sig inte är likställt med evidens. Kännedom om att det förekommer människor med skilda åsikter kan inte anses vara förvillande.

För att exemplifiera vetenskapens föränderlighet diskuterade vi kritik som riktades mot Darwin på hans tid och skillnader mellan hur Darwin förklarade evolutionen och hur man ser på den idag. Darwin beskrev exempelvis en gradvis utveckling medan en del nutida forskning istället stöder utveckling i språng.

Exempel på pågående vetenskaplig diskussion som togs upp var Mary Schweitzer's upptäckter av kollagen i dinosaurieben och hennes förklaring om hur järn kan ha hjälpt till att bevara det under långa tidsperioder. Vi gav även exempel på de starka åsikter som finns i frågan genom att berätta om Mark Armitage rättstvister med sin arbetsgivare som följd av hans forskning inom samma område.

Vi anser att undervisningen på Ekebyholmsskolan grovt missbedömts av Skolinspektionen. Trots flera försök från skolans sida till dialog och förtydliganden har Skolinspektionen inte visat förståelse för skolans avsikter och den missbedömningen fortsätter att spridas i media.

Kammarrättens dom stadfäster denna missbedömning och oförståelse för vetenskap då skolan förbjuds att lyfta kritik inom det evolutionsvetenskapliga området. Vi anser att kammarrättens dom leder till en försämrad undervisning på elevernas bekostnad eftersom skolan förbjuds att efterleva den svenska skolans läroplan samt kursplanen i biologi.

Kristoffer Sandström
Biologilärare, Ekebyholmsskolan

Thore Karlsson
Rektor, Ekebyholmsskolan