Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

GC:s årsmöte uttalar sig om unionsbeslut

Efter att tre unioner under året fattat beslut om att ordinera pastorer utan hänsyn till gender, utlovades kännbara åtgärder från generalkonferensledningens sida. Igår kom generalkonferensstyrelsens svar.

Efter tre timmar av respektfulla studier och diskussioner beslutade samfundets ledning för att godkänna ett "Uttalande om samfundets styrelseform, förfaringssätt och tvistlösning i ljuset av de senaste unionsbesluten om ordination". Detta skedde den 16 oktober då Adventistsamfundets alla ledare var samlade till Generalkonferensstyrelsens årsmöte i Silver Spring, Maryland, USA.

Röstetalen blev 264 röster för och 25 emot.

Beslutet är ett resultat av att tre unioner - den nordtyska unionen, unionerna Columbia och Pacific i USA - vid varsina extrainkallade unionsmöten tidigare i år röstade för att tillåta ordination "utan hänsyn till gender". Förslag om att tillåta ordination av kvinnor är något som Adventistsamfundet som helhet har avslagit vid två tidigare generalförsamlingar (1990 och 1995).

Uttalandet som antogs uttrycker ett ogillande av de självständiga unionsbesluten, en vädjan om att alla samfundets organisationer "med eftertanke beaktar de effekter och konsekvenser av beslut" fattade oberoende av världssamfundet. Samtidigt bekräftar uttalandet kvinnors roll i samfundets liv och verksamhet. Dokumentet nämner också det pågående studiet av ordinationsteologin som beräknas vara slutfört under 2014, inför Generalkonferens generalförsamling året därpå. Inga påföljder tillämpas eller föreslås i uttalandet.

"Detta uttalande handlar om samfundets struktur och förfaringssätt. Det tar inte upp frågan om ordinationspraxis i sig", sägs det i uttalandet. "Den centrala frågan är samfundets styrelseskick - hur samfundet definierar sin organisation, styrning och verksamhet."

"Att fullfölja beslut som inte står i harmoni med Generalkonferensens beslut från 1990 och 1995 (avseende ordination) är inte bara ett uttryck för missnöje, utan också en demonstration av självbestämmande i en fråga som tidigare beslutats gemensamt i samfundet", sägs det i uttalandet. "Generalkonferensensstyrelsen anser att dessa beslut är allvarliga misstag."

Uttalandet fortsätter: "Världssamfundet kan inte legitimera tillvägagångssätt som tydligt motverkar syftet med beslut fattade av Generalkonferensens generalförsamling. ... Därför erkänner inte världssamfundet de beslut som fattats av unioner eller konferenser som godkänner eller tillämpar ordination utan hänsyn till gender."

Men uttalandet uttrycker också tydligt Adventistsamfundets inställning till kvinnor: "Generalkonferensensstyrelsen bekräftar särskilt de viktiga roller som kvinnor fyller i samfundets liv. Deras begåvning och engagemang är en välsignelse för hela samfundet och en nödvändig del av dess missionsuppdrag."

Beslutet fattades med sluten omröstning efter dagens diskussion som inleddes med kommentarer från pastor Ted N. C. Wilson, samfundets världsledare. Wilson uttryckte förhoppningen att världssamfundets olika enheter ska fortsätta "fokusera på samfundets uppdrag, förenade i Kristus, även om vi möter skillnader och motsättningar".

Wilson följdes av evangelisten och tidigare generalkonferensens viceordförande (numera pensionär), pastor Mark Finley, som talade om hur den tidiga kyrkan fattade beslut och arbetade i enighet. Han återgav tre sådana tillfällen i Apostlagärningarna.

"Kärnan i enhet är inte enhetlighet i handling. Istället handlar det om att respektera varandra så mycket att vi lyssnar noga, svara eftertänksamt och bestämmer tillsammans", sa Finley. "Oöverstigliga svårigheter löstes när den tidiga kyrkans ledare träffades, bad och överlämnade sina personliga åsikter till det gemensamma beslutet."

Under en längre tid avsatt för kommentarer ville pastor Daniel Jackson, den Nordamerikanska divisionens (NAD) ledare, försäkra samfundsledarna om att divisionen stöder samfundets mission, trots de frågor om styrelseskick som diskuteras i uttalandet.

"Vi vill göra det helt klart att NAD utan tvekan uttrycker enhet med världssamfundet", sa Jackson. "Vi är inte bara ett bihang till världssamfundet, vi är bröder och systrar med varje person i detta rum."

Dedrick Blue, pastor i Atlanticunionen sa till sina kollegor att "processen handlar mekanismen, men effekten är lika viktigt som processen. Det vi brottas med här är effekten av vårt beslut som världssamfund", och tillade, "håll inte på med processen för att försumma rättvisa och nåd."

Även om han röstade för uttalandet sade unionsordföranden i Northwest Pacificunionen, pastor Max Torkelson II, att han hoppades yngre adventister inte skulle uppfatta fel budskap i och med beslutet. Efteråt sa han:

"Jag är orolig för att i synnerhet våra yngre församlingsmedlemmar har mindre tålamod" att vänta på att världssamfundet ska agera. "Och vi ber dem, vi har bett dem i flera år, att vara tålmodiga och nu vi ber dem att ha tålamod igen. Jag beundrar dem till den grad att de är tålmodiga, men jag undrar hur länge vi kan förutsätta att de kommer att ha tålamod. Jag är rädd att vi kan göra dem besvikna."

Efter omröstningen och innan ledare för adventistuniversitet från tre kontinenter höll en bönestund sa Wilson att han uppskattade delegaternas omsorgsfulla inställning i frågan.

"Tack för ert förtroende för den heliga Andens kraft att ge enhet till Guds församling", sa Wilson. "Vi är inte vid vägens slut, vi har fortfarande en resa att slutföra, men låt oss genom Guds nåd göra den tillsammans."

Mark A. Kellner / Adventist Review och Edwin Manuel Garcia / ANN / Rainer Refsbäck

Se bilder från hela årsmötet här!

Läs uttalandet i sin helhet (på engelska) nedan.