Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Första kvinnliga konferensordföranden (uppdaterad)

Den 27 oktober valde Southeastern California Conference pastor Sandra Roberts till konferensordförande med 72 % av rösterna för. Hon blir den första kvinna som väljs att leda en konferens i Adventistsamfundet.

Sandra Roberts har varit konferenssekreterare sedan 2004 och innan dess arbetade hon som lärare, kaplan, ungdomsledare och pastor. Hon tog sin magisterexamen vid Andrews University 1984 och doktorerade 2006 vid Claremont School of Theology.

Sin nya roll inledde Sandra Roberst med att visa de övriga ämbetsmännen som valdes sin uppskattning och hon tackade delegaterna för deras engagemang under konferensmötet. Hon uttryckte också en önskan och en utmaning till de närvarande att följa Jesus i arbetet som måste utföras i konferensens territorium.

Hon hänvisade till Jesus dammiga fötter när han vandrade på jorden och sa: "Att följa honom betyder att våra fötter kommer att bli smutsiga av södra Kaliforniens damm... Vi måste göra detta utan rädsla för att olikheter kommer att söndra oss. Kristus kommer alltid att vara vårt ankare."

Innan valdet gjordes ställde sig många delegater i kö för att säga sin mening för och emot förslaget. En del ville tala mot förslaget, men de flesta ville ge uttryck för sitt stöd för Roberts som konferensordförande.

Ricardo Graham som är missionsföreståndare i Pacific Union Conference påminde delegaterna om att Generalkonferensen inte medger att kvinnor ordineras till pastorer. Han förmedlade ett budskap från Ted Wilson, ledare för världssamfundet, som klargjorde att valet av en kvinna till konferensordförande inte kommer att erkännas av Generalkonferensen.

Men Graham fortsatte med att säga att eftersom Pacific Union Conference i ett extrainkallat unionsmöte 2012 beslutade att godkänna ordination av kvinnor, så är valberedningens förslag i harmoni med både konferensens och unionens stadgar.

Southeastern California Conference / Rainer Refsbäck

Uppdatering 2013-11-31:

Ledarna för Sjundedags Adventistsamfundets världsorganisation gjorde idag ett uttalande med anledning av den konferens som nyligen valde en konferensordförande som inte erkänns av världssamfundet som ordinerad pastor. Ordination är ett av de kriterier som gäller konferensordföranden. Uttalandet i sin helhet lyder som följer:

Vi går framåt tillsammans

Ett svar från Generalkonferensen på nyligen fattade beslut i Nordamerika.

Sjundedags Adventistsamfundet har kallats av Gud till att vara en angelägen röst i den sista tiden som ska förkunna Guds kärlek och sista budskap till världen. Han har befallt oss att förkunna de tre änglarnas budskap i Upp. 14:6-12 för människor i världen som desperat söker efter hopp. Adventistsamfundets budskap och uppdrag är unikt och himlasänt. Vår främsta prioritet som kyrka är att känna Jesus för oss själva och dela med oss av hans budskap om räddning. Inget får stå ivägen för denna förkunnelse som förenar oss att nå ut till "alla länder och stammar och språk och folk" med ett "evigt evangelium".

Adventistsamfundet är en troendegemenskap som binds samman av en gemensam överlåtelse till Kristus, Bibelns sanningar, en världsvid kyrkoorganisation och ett uppdrag till världen. Varje del av denna helhet är livsviktig för att bevara kyrkans enhet och skydda den från splittring. Adventistsamfundet är inte en förening av självständiga delar. Även om varje konferens, union och Generalkonferensen (som består av divisioner) har sina egna valmanskårer, är de samtidigt förbundna genom gemensamma åtaganden, ömsesidigt förtroende och överenskomna regler. Kyrkan, Kristus kropp, hänger ihop. Handlingar som påverkar en lemm av kroppen påverkar helheten. Aposteln Paulus beskrev detta kortfattat med dessa ord: "Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus" (1 Kor. 12:12).

Samfundets arbetsordning (Working Policy) är en uppteckning av alla våra överenskommelser om hur vi ska arbeta tillsammans för att utföra Herrens verk och uppdrag, och tjänar som en av de rent praktiska förenande krafter som den heliga Anden använder för att hålla samman kyrkan. Detta regelverk är inte oböjligt. Det kan förändras, men en förändring återspeglar föreståelsen i en gemenskap ledd av den heliga Anden. När personliga övertygelser ställs över de gemensamt fattade besluten i världskyrkan, sätts oroväckande exempel. Gud verkar på ett ordnat sätt och önskar att hans församling ska visa exempel på detta helgade sätt genom Andens kraft. Ödmjukhet och underkastelse inför Gud för församlingsgemenskapens bästa så som det beskrivs i Guds ord och i profetians ande är grundläggande bibliska principer som är till kyrkans fördel.

Vid årsmötet 2012 beslutade Generalkonferensstyrelsen om ett uttalande: "Uttalande om samfundets styrelseform, förfaringssätt och tvistlösning i ljuset av de senaste unionsbesluten om ordination". I detta uttalande visar världssamfundet påtagligt att det inte erkänner individer som ordinerade pastorer om de inte uppfyller kriterierna som finns förklarade i regelverket. Det bekymrar samfundets världsledare djupt att ett konferensmöte valt till konferensordförande en person som inte erkänns av världssamfundet som ordinerad pastor. Ordination som pastor är ett av kraven som satts för att få vara konferensordförande. Generalkonferensens administration arbetar med den Nordamerikanska divisionens administration som hanterar följderna av detta konferensbeslut, som går emot beslutet som fattades av årsmötet 2012.

Adventistsamfundet i världen arbetar nu tillsammans i en studiekommitté om ordinationsteologin där alla regioner i världen deltar för att bättre förstå ordinationens funktion och även kvinnors roll i förhållande till ordinationen. En omsorgsfull process har startats och rapporter kommer att avläggas inför årsmötet 2014 med en förväntan om att frågan ska tas upp i Generalkonferensens generalförsamling för beslut under den heliga Andens ledning.

Vi har all anledning att känna tilltro till att Herren leder sin dyrbara församling i den sista tiden. Genom Guds nåd och den heliga Andens ledning, kommer samfundet att ta sig framåt genom denna utmanande tid så att vi kan fortsätta framåt med det unika budskap och uppdrag som adventrörelsen fått av Gud. Det är Guds plan att vi förkunnar hans profetiska sanning i denna ändens tid till varje hörn av jorden, inte minst i de enorma stortadsområdena i världen genom "Mission to the Cities" som använder mångsidiga evangelisationsmetoder, inklusive hälsoevangelisation och många andra. Vi uppmanar alla församlingsmedlemmar och ledare att den heliga Anden ska förena oss så att vi kan fullfölja Kristus löfte om att "budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma" (Matt. 24:14). Förenade genom Kristus kärlek, sammabundna av ett gemensamt bibliskt budskap, sammanlänkade genom en gemensam samfundsorganisation och överlåtna till varandra i ömsesidig respekt och tillit genom Andens kraft, är vi övertygade om att detta trossamfund kommer att vinna seger till slut och förkunna Kristus eviga sanningsbudskap till jordens ändar i väntan på Jesus snara ankomst.

Generalkonferensens verkställande ämbetsmän