Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

Forskningsrapport om ordination tillgänglig

I samråd med ordföranden i Generalkonferensens (GC) Studiekommitté för ordinationsteologi (TOSC), offentliggör Transeuropeiska divisionen (TED) sin forskningsrapport om ordination (Pdf-fil nedan). Läs också Missionärens intervju med Bertil Wiklander nedan.

TED:s forskningsrapport bär titeln "The Mission of God through the Ministry of the Church: A Biblical Theology of Ordination – with Particular Attention to the Ordination of Women" (sv. övers. "Guds mission genom församlingens tjänst: En biblisk ordinationsteologi – med särskild hänsyn till ordination av kvinnor") och ären del av följande process:

  1. Generalkonferensens generalförsamling 2010 röstade för att av GC:s administration begära att en forskningsrapport om en biblisk ordinationsteologi tas fram.
  2. Under 2011 uppmanade Generalkonferensen alla sina tretton divisioner att engagera sina bibelforskningskommittéer (BRC) i att ta fram en forskningsrapport om ordination och dess praktiska konsekvenser för Sjundedags Adventistsamfundet, och presentera den för divisionens årsmöte 2013, och, om årsmötet så beslutar, vidarebefordra den till GC:s TOSC, som sammanträder 21-25 januari och 2-5 juni 2014. Avsikten är att TOSC ska ta fram en sammanställd rapport och överlämna den till GC:s administration under senare delen av sommaren 2014. Med utgångspunkt i ett beslut fattat av GC:s årsmöte i oktober 2014, ska den godkända rapporten och tillhörande rekommendationer föras vidare till GC:s generalförsamling sommaren 2015.
  3. TED:s forskningsrapport rekommenderades enhälligt till GC:s TOSC av TED:s divisionsstyrelse i en sluten omröstning den 18 november 2013. TED:s forskningsrapport kommer att läsas av de över 100 medlemmarna i GC:s TOSC.
  4. Divisionernas forskningsrapporter kommer även att finnas tillgängliga på TOSC:s hemsida, där alla forskningsrapporter som presenterats för TOSC och alla tidigare forskningsrapporter sedan 1973 har gjorts tillgängliga för samfundsmedlemmar och övriga intresserade (www.adventistarchives.org/study-commissions-and-committees).

Utöver denna process menar TED:s administration att det är viktigt att medlemmar och pastorer i TED är medvetna om innehållet i rapporten.
För det första, i väntan på att få presentera vår rapport för TOSC i januari 2014, är det värdefullt för oss att få in kommentarer och reaktioner från samfundet i stort inom TED. Dessa synpunkter kommer att ingå i den muntliga rapporten till TOSC och de kommer också att hjälpa oss att utveckla och förbättra det skriftliga innehållet.
För det andra behöver vårt samfund utbildas i ordinationens bibliska och historiska aspekter. Oavsett vilket beslut som fattas av GC:s generalförsamling sommaren 2015, behöver samfundsmedlemmarna veta vad vi diskuterar och röstar om. Vi har fått ett tydligt mandat från GC:s administration att divisionerna ansvarar för denna utbildning, och vi tror att det görs bäst genom att göra vår rapport mer allmänt tillgänglig. Kommentarer är välkomna på ordinationstudy@ted-adventist.org.

Det är vår övertygelse att enhet i samfundet i alla frågor inte bara uppnås med stöd av vetenskaplig noggrannhet, tolkning och argumentation, utan att den bygger på att fyllas av den heliga Andens visdom, förståelse och vision.
Det var så som den tidiga kyrkan gick framåt när de stod inför den allvarliga utmaningen att definiera vad som krävdes för att vara en "kristen" enligt Apg. 15. Beslutet att tillåta två sorters kristna – judiska och icke-judiska – byggde på (a) förståelse av Bibeln (15:15-17), (b) ett åtagande att inte "göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud" (15: 19), och (c) ett beslut fattat i enlighet med den heliga Ande som hade getts till såväl judar som icke-judar (15:8-11, 28).
Vi önskar att samma metod används av Sjundedags Adventistsamfundet i hanteringen av ordinationsfrågan. Därför är vår mest uppriktiga vädjan till er alla är att vi ber om denna fråga och öppna våra hjärtan för Guds heliga Andes goda verk.

Må Gud välsigna er!

Bertil Wiklander
ordförande för Sjundedags Adventistsamfundets Transeuropeiska division.

Intervju med Bertil Wiklander

Missionären har ställt Bertil Wiklander några frågor om arbetet med att ta fram rapporten och vilka reaktioner man fått hittills.

Rainer Refsbäck: Hur har responsen från medlemmarna och medarbetare i samfundet i divisionen sett ut under arbetets gång? Hur har ni känt av deras engagemang?

Bertil Wiklander: Vi i TED:s BRC har informerat alla unioner om vårt arbete och samtidigt inbjudit alla som har synpunkter på ordinationsfrågan att sända in dem. Vi har fått en del forskningsuppslag och flera av dem har tagits med.
– Synpunkter som inte rimmar med Bibeln har vi naturligtvis fått lämna åt sidan. Det här är en forskningsuppgift om Bibeln och inte en massa tyckande.
– Det starkaste stödet har vi känt för den del av vår undersökning som gäller kvinnlig ordination. Där har det funnits mycket förbön och stor uppmuntran.

RR: Rapportens slutsatser tar tydligt ställning för att kvinnor också kan ordineras. Hur har synpunkter eller frågeställningar från medlemmar som är negativa till ordination av kvinnor uppmärksammats i rapporten? Kommer de att få tillfredsställande svar på sina frågor?

BW: Vår uppgift var att låta divisionens bibelforskningskommitté studera Bibelns syn på ordination och sända rapporten till Generalkonferensens samordningskommitté. Det är alltså vad vi finner i Bibeln som gäller, inte vad medlemmar och pastorer kan vilja tycka eller vad majoriteter och minoriteter anser.
– Vi har inte haft tid att besvara alla frågor som kan väckas angående ordination. Det vi har att säga står i rapporten.
– Men vi samlar gärna in reaktioner – positiva och negativa – på ordinationstudy@ted-adventist.org. De kan få inverkan på det tryckta material vi funderar på att ge ut i syfte att undervisa om vad Bibeln verkligen säger på grundspråken.

RR: Du sa i samband med att divisionsstyrelsen enhälligt ställde sig bakom rapporten och slutsatserna att ni ”har förvånats över vad vi har upptäckt i Bibeln och olika historiska källor” – kan du utveckla detta lite? Vad är det som gjort störst intryck på er?

BW: Största intrycket är hur lite Bibeln säger om ordination genom handpåläggning och bön överhuvudtaget. Och hur lite av det som sägs gäller ordination till ett fast ämbete, som vi idag har för pastorer.
– I Nya testamentet ordineras man inte till pastor. Man kallas av Gud och församlingen erkänner kallelsen grundat på frukten av ens arbete.
– En annan överraskning var att ordination som vi idag tillämpar den först kommer till stånd omkring år 200, alltså 100 år efter att Nya testamentet blivit färdigt.
– Vidare är det slående hur mycket av ordinationens terminologi och teologi som kommer från den Romerska katolska kyrkan, som tog upp dessa ting från det hedniska Rom genom Tertullianus och Cyprianus. Det var överraskande att finna hur mycket av dessa katolska bruk som lever kvar i protestantismen.

– De av oss som inte specialstuderat Ellen White ifråga om ordinationen överraskades av hennes balans och hur enormt positivt hon betraktade kvinnors tjänst i församlingen. Hon ordinerades aldrig själv med handpåläggning och bön, men hon accepterade ett intyg om att hon hade en ordinerad predikants fullmakt. Det är den fullmakten som hela frågan om kvinnlig pastorsordination gäller – inte ceremonin med handpåläggning som har en vacklande ställning i Nya testamentet och inte någonstans kopplas till en pastorsinvigning.

– Det överraskade oss att King James Bible från 1611 införde ordet ”ordinera” i översättningen, vilket inte har täckning i den bibliska grundtexten. New King James från 1982 har frångått den översättningen. King James Version styrde protestantismen i 500 år, trots att den var avsedd att befrämja den anglikanska kyrkans syn på ordinationen, som var ytterst lik den katolska kyrkans syn.

– Det här är bara ett axplock. Hela ordinationsteologin i Bibeln överraskar. Det handlar mer om Guds mission, att alla krafter behövs, och att Guds Ande ges till män och kvinnor i Guds tjänst. Det handlar inte om status, över- och underordning, makt och organiserade ämbeten.
– Visst behöver vi ordning och reda. Visst behöver vi duktiga och välutbildade pastorer ledda av Guds Ande. Men det är inte Bibeln som förbjuder kvinnor att vara med. Det är vår kultur.

RR: Vilka reaktioner har ni hittills fått sedan TED:s slutsatser blivit kända?

BW: Hittills bara positivt. Andra divisionsledare vill att vi trycker vår rapport, därför att den är utförlig.