Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

En dag för alla som Gud kallar till tjänst

Torsdagens förhandlingsdag inleddes med spänd förväntan. Frågan om en jämställd behörighet för män och kvinnor i pastorsrollen skulle upp för behandling.

Förslagskommittén hade haft som mål att skapa en så tydlig och enkel beslutsordning som möjligt, med tydliga alternativ som väger mot varandra. Denna ordning fick namnet "beslutsträdet", med tre nivåer av grenar åt två motsatta håll.

Inställningen till lika behörighet i allmänhet

I den första nivån handlade det om att ta reda på vilken viljeinriktning som finns hos samfundets medlemmar, för eller emot att män och kvinnor har samma behörighet som pastorer. Dock valde unionsmötet med stor majoritet förmildra motalternativet som löd ”att samfundsstyrelsen inte ska verka för att män och kvinnor ska ha samma behörighet som pastor”. Men när den slutliga omröstningen genomfördes vann förslagskommitténs alternativ för likabehandling. 137 delegater (66 %) röstade för ”att samfundsstyrelsen ska verka för att män och kvinnor ska ha samma behörighet som pastor”, 66 mot (32 %) och en blank.

Lika behörighet i praktiken

Unionsmötet gick därefter vidare till nästa gren i förslagskommitténs beslutsträd. På denna gren satt samfundsstyrelsens beslut från våren 2016 som jämställde alla pastorer genom att ge alla behörighet som invigd (”commissioned”) pastor. Samfundsstyrelsen hade i sitt beslut varit man noga med att man önskade göra allt för att hålla sig inom GC:s regelverk, även om det fanns aspekter av beslutet som ”skaver” mot regelverket. Divisionssekreteraren Audrey Andersson uppmanades att förklara GC:s syn på vad i beslutet som avviker från regelverket. Hon förklarade att den svenska unionens ordning inte överensstämmer med regelverket på två punkter: redan ordinerade pastorer kan inte ges behörighet som invigda och missionsföreståndaren förutsätts vara ordinerad.

Förslagskommitténs förslag till beslut var även här två motsatta alternativ: att stödja samfundsstyrelsens beslut trots att det kanske strider mot GC:s regelverk eller att samfundsstyrelsen upphäver de delar av beslutet ”som kan anses avvika från regelverket, men fortsätter att inom de ramar regelverket tillåter sträva efter gemensam behörighet för alla pastorer”. 136 av unionsmötets delegater gav sitt stöd för samfundsstyrelsens beslut, medan 67 önskade att delar av beslutet upphävs. Fem röstade blankt. Samfundsstyrelsen får därför unionsmötets mandat att fortsätta ge ordinerade pastorer behörighet som invigd (”commissioned”) pastor i väntan på att GC skapar en gemensam behörighet för alla pastorer.

Delta i GC:s ordning för enhet

Den tredje grenen i beslutsträdet handlade om samfundet ska fortsätta att aktivt delta i försoningsprocessen ”Unity in Mission” som generalkonferensstyrelsen beslutade hösten 2016. ”Unity in Mission” skapades för att hantera unioner som avviker från regelverket. Inledningen av processen handlar om att genom samtal och bön försöka förmå unionerna att rätta sig efter regelverket, men den avslutande fasen av processen beslutas först hösten 2017. Hos många väcker den ovissa utgången givetvis en oro. Men unionsmötet valde att med en av de största majoriteterna (89 %) för något beslut hittills bejaka ”Unity in Mission” processen (183 för, 14 mot och nio blanka röster). Adventistsamfundet i Sverige visar därmed att man uppriktigt söker enhet med Adventistsamfundet i världen samtidigt som man markerar att det är viktigt för oss att män och kvinnor behandlas lika i Guds tjänst.

Alla som med lite utifrånperspektiv försöker beskriva svenskar påpekar ofta att vi är rädda för konflikter, ogärna har avvikande åsikter eller utmanar auktoriteter. Vi önskar i grunden inte att gå i konflikt och detsamma gäller även i den här frågan. Men samtidigt visar unionsmötets behandling av frågan att rättvisa och jämställdhet är viktigt för oss, vi tror att den värld som Gud planerar för oss präglas av dessa värderingar. Det är viktigt för vårt uppdrag att sprida evangelium att både män och kvinnor är engagerade och får församlingens stöd och erkännande. Och det är viktigt för oss att vi ses och uppskattas som en självklar del av den världsvida adventistfamiljen.

Ett annat av andra förhandlingsdagens större beslut var valet av samfundsstyrelse. Valberedningens förslag till styrelse godkändes efter att förslaget efter återremiss återkom till delegaterna oförändrat. En del större församlingar önskade vara representerade i styrelsen, bl.a. den spanska församlingen i Stockholm.

Ungdomsavdelningen redovisade också sin rapport som är mycket glädjande. Att 104 tonåringar och ungdomar låtit döpa sig under verksamhetsperioden fick applåder. Willy Aronsen som varit avdelningsledare går i pension (och fortsätter arbeta i Norge) och Karl-Gunnar "KG" Eriksson har valt att sluta som biträdande ungdomsledare (scout) inför nästa verksamhetsperiod.

Dagen inleddes och avslutades som igår av pastor Randy Roberts med upplyftande budskap från Guds ord om vad det innbär att vara en församling som lever med Jesus i hjärtat, församlingen och samhället.

Rainer Refsbäck