Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Återhämtar vi oss efter pandemin?
Dela

Återhämtar vi oss efter pandemin?

Hur ser det ut i våra församlingar efter tre års pandemi? Kommer gudstjänstbesökarna tillbaka? I alla kristna samfund i Sverige ser man stora skillnader jämfört med tiden före pandemin.

Den kristna dagstidningen Dagen skriver om resultatet av en enkätundersökning som gjorts av Svenska kyrkans enhet för forskning och analys som visar att gudstjänstbesöken i den svenska befolkningen har gått ner med så mycket som 40 % mellan 2019 (innan pandemin) och 2022 (då pandemin inte längre klassas som samhällsfarlig). Även i USA har man sett en kraftig minskning av gudstjänstbesökare i alla religioner.

Innan pandemin (2019) besökte 6,9 procent av befolkningen någon gudstjänst i veckan medan enkäten visar att 3,7 procent besökt någon gudstjänst i veckan under år 2022. Nedgången handlar om både fysiska och digitala gudstjänster och samma trend gäller även glesare men regelbundet deltagande. Men deltagandet i gudstjänst någon gång under året har ökat från 26,1 procent till 30,9 procent. Detta kan tyda på att vissa kyrkliga högtider har lockat fler efter pandemin än regelbundet kyrkobesök. Samtidigt har andelen av befolkningen som aldrig besöker en gudstjänst eller religiös sammankomst ökat från 45,2 (2019) till 49 procent (2022).

När Dagen och Sveriges Kristna Råd (SKR) hört sig för bland trossamfunden visar det sig att de ortodoxa och katolska kyrkorna avviker. Där ser man snarare en ökning av gudstjänstdeltagande efter pandemin. Andra undersökningar av kristenheten under pandemin visar att skälet kan vara att just gudstjänsten och dess liturgiska inslag i sig själv är viktigare som religiös handling i dessa samfund än den sociala gemenskapen som tycks vara viktigare motivation bland gudstjänstdeltagare i Svenska kyrkan och i frikyrkorna. Under pandemin har svenskkyrkliga och frikyrkliga hittat andra sätt och mönster att uppleva social gemenskap som inte har innefattat gudstjänst då mycket fick stänga ner. När sedan möjligheten till gudstjänst har öppnat upp har man växt in i andra vanor.

Hur ser det ut i Adventistsamfundet?

När frågan kom från SKR om hur det ser ut i Adventistsamfundet så var redan Dagens artikel publicerad. Men där framträder några frikyrkoledare med sina intryck som i mycket stämmer med Svenska kyrkans undersökning. Det finns dock ännu inte någon samlad bild av hur det ser ut med återhämtningen av gudstjänstdeltagandet i frikyrkorna. Men tittar man på den statistik som rapporteras från flera av adventistförsamlingarna så ser man en tydlig nedgång av gudstjänstbesöken efter pandemin.

Första och sjunde sabbaten i varje kvartal så räknas gudstjänstdeltagarna i alla adventistförsamlingar i världen. Så även i Sverige. Men det är bara åtta av 37 församlingar och grupper i Sverige som konsekvent rapporterat in sin statistik både före, under och efter pandemin till och med i december 2022. Flera församlingar har inte kommit igång med räkningen efter pandemin även om man börjat samlas igen under 2022. Men dessa åtta församlingar representerar både stora, mellanstora och små församlingar, så de ger ett bra genomsnitt. Med utgångspunkt i deras statistik har gudstjänstbesöken gått ner med 24 procent mellan 2019 och 2022.

Utgår man från all inrapporterad statistik även om den inte rapporterats konsekvent under hela året så har medelantalet gudstjänstbesökare minskat men något mindre, 18 procent.

Samtidigt som vi ser denna minskning i det fysiska och digitala deltagandet i gudstjänster, så ser vi inte någon negativ trend när det gäller gåvor och tionden. Tionde brukar bland adventister vara ett sätt att mäta engangemanget bland medlemmarna. Tionderapporten för oktober 2022, den senast fastställda, låg på förväntad nivå i relation till åren innan. Inom några veckor är slutrapporten för 2022 klar, men ekonomichef Terje Wollan Dahl är inte orolig även om just december månad alla år är spännande. Samtidigt som tiondegivandet ökat i takt med inflationen genom pandemin, så har medlemsantalet i Adventistsamfundets församlingar minskat under pandemin men återhämtat sig under 2022. Idag har Adventistsamfundet 2 927 medlemmar jämfört med 2 917 år 2019.

Det som är intressant och hoppingivande är att de senaste inrapporterade uppgifterna under sista kvartalet 2022 visar på en markant ökning av gudstjänstbesökare. Andra halvåret 2022 ökade i medeltal gudstjänstbesökarna med 15 procent. Och den senast inrapporterade sabbaten i mitten av november nåddes nästan den deltagarnivå som fanns under hösten innan pandemin, endast 4,5 procent lägre. En representant för ett annat frikyrkosamfund rapporterade i Dagen att också deras intryck är att slutet av 2022 visar att det ser ut att bli bättre.

Rainer Refsbäck missionssekreterare