Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Årets sista samfundsstyrelsemöte

Samfundsstyrelsen samlades i två dagar för årets sista styrelsemöte. På styrelsemötet behandlades ärenden som har bäring på samfundets ekonomi och verksamhet. Vi hade förmånen att ha Transeuropeiska divisionens ordförande Bertil Wiklander med oss båda dagarna. Här nedan åter ger jag några av besluten som styrelsen fattade.

EVANGELISATION

Willy Aronsen gav oss en rapport om hur arbetet med evangelisation fortskrider i olika församlingar. Han tillsammans med flera i styrelsen som hjälptes åt rapporterade från Brevskolan hoppets röst, Slussfors, Umeå, Växjö, Kalmar, Hestra Café kyrka, Helsingborg, Spanska arbetet (Göteborg, Norrköping, Vårby Gård), Arvika, Impact Västerås, Linköping, Norrköping, Simple Church husförsamling, Malmö, Center of Influence i Stockholm. Det rapporterades också att det har varit dop i Norrköping och Göteborg de närmaste sabbaterna. Vi kunde med glädje notera vad som händer i våra församlingar.

ARVIKAGRUPPEN

Under 2011 och 2012 har Arvikagruppen träffats och firat gudstjänst i Arvika. Gruppen har ansökt om att vara en församlingsplantering. Efter dialog med samfundsledning och närliggande församling är gruppen mogen att gå över till en församlingsplantering med avsikt att bli en fullfjädrad församling på sikt. Styrelsen beslutade att Arvikagruppen får status som en ”församlingsplantering” från 1 juli 2013. Församlingsplantering status innebär att det finns planer att bilda församling på sikt, att gruppen får stöd att jobba med sin utvecklingsprocess, att gruppen får en koordinator/coach som arbetar med dem och att en tidsplan upprättas. Bobby Sjölander utsågs som koordinator/coach fram till sommaren 2013.

RAPPORT FRÅN VINTERMÖTET

För sjätte året i rad samlades ledarna från varje union inom vår division och divisionsledare för vintermöte (som kommer att kalas divisionens Annual council) för övervägningar, rapport och tillsammans söka Guds ledning och inspiration i Montenegro. Från Sverige var det förutom ämbetsmänen även Iris Thomsen som lekmanarepresentant närvarande. Vi hade också besök från Generalkonferensens ledning genom att Generalkonferensens sekreterare N T Ng, Generlakonferensens Ekonomichef Bob Lemon och Pastor Orville Parchment var närvarande och deltog i gemenskapen och förhandlingarna. Här nedan följer en del av det som togs upp under dagarna tillsammans.

”The Great Hope Project!”
Tidningen som kommer att användas för The Great Hope Project är nu tryckt, på engelska, och att man även har en version som riktar sig till en yngre generation. Kostnaden för tryckningen kommer att bäras av TED medan varje union står för översättningskostnaden. Projektet i sig kommer att pågå 2013 – 2015. Tidningen är ett material som lämpar sig att dela med sig till grannar och vänner som en introduktion till Bibelns budskap. Här ingår även andra böcker (Experience the Joy, Den Stora Striden) som kan hjälpa människor att upptäcka att Jesus är enda utvägen i den konflikt mellan gott och ont som pågår i vår värld idag.

”Mission to the Cities!”
En Evangelisationskampanj som påbörjas i juni 2013 i New York. Den inkluderar en Field School med representanter från alla världens divisioner. Senare på Året så kommer vår division att genomföra ett liknande projekt i London och året efter så är det planerat att varje Union ska genomföra en evangelisk satsning i en av de större städerna i sitt område. Vi har börjat sikta på att Göteborg ska vara målet för vår satsning i vår union under hösten 2014.

Världsungdomsdag!
16 mars 2013 blir en Gemensam dag för adventistungdomar runt hela världen där de utmanas att vara med och göra kyrkan synlig i närsamhället. Där det är möjligt avslutas dagen med att alla som kan är med och är blodgivare den dagen.

Adventist Heritage
Samfundets historia kommer att lyftas fram på ett speciellt sätt nästa år. Under 2013 uppmärksamar vi vårt samfunds 150 års jubileum av samfundets organiserande. Där det är möjligt är Sabbaten 18 maj 2013 avsatt för ”Special Day of Celebration”.

”Transparancy and Accountability”
General Conferencen har tagit fram ett dokument som utmanar till öppenhet och transparens i alla delar av samfundets verksamhet.

Newbold College
Newbold kommer inom den närmaste framtiden att vara ackrediterade genom Fridensau Universitetet och förhoppningsvis även genom Andrews Universitet.

SVENSKA UNIONENS SYN PÅ KVINNLIG ORDINATION

Med bakgrund av de diskussioner som råder inom vårt världsvida samfund vill Samfundsstyrelsen komma med ett ställningstagande om var vi står i frågan om kvinnlig ordination. Dokumentet är ett uttalande gentemot våra medlemmar, TED, GC och övriga som är intresserade av att veta var samfundet i Sverige står i frågan. Den fullständiga beslutstexten finns här.

Samfundsstyrelsen beslutade
- Att bekräfta att varje invigd och ordinerad pastor inom Adventistsamfundet i Sverige innehar samma förmåner, ansvar och befogenheter i sin tjänst.
- Att vi grundar vår verksamhet i Sverige på en biblisk förståelse av jämställdhet inför Gud och vill arbeta för att kallelsen att tjänstgöra som pastor inte ska bero på etnicitet, ålder eller kön.
- Att vi uppdrar åt ledningen av Adventistsamfundet i Sverige att tydligt förmedla detta ställningstagande till det världsvida Adventistsamfundet i dess olika beslutsprocesser.
- Att lägga fram dessa ställningstaganden inför Unionsmötet 2013 i form av en motion.

TIONDEUTVECKLING

Styrelsen fick ta del av den aktuella rapporten till och med oktober månad över inkomna tionden. Styrelsen kunde med glädje notera att det insända tiondet har ökat med 6,5% jämfört med 2011 vid samma tid. Stort tack till alla trogna givare.

BUDGET 2013 OCH NYTT LÖNESYSTEM

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att besluta om budget för näst kommande år och därmed lägga upp ekonomiska riktlinjer för samfundets verksamhet. På förslag av ekonomichefen fick styrelsen diskutera budget för 2013. Förutom budjeten fick styrelsen också ta ställning till ett nytt lönesystem som vår division vill ska införas i varje union senast under 2013. Styrelsen beslutade att anta förslaget till budget och införa det nya lönesystemet från och med januari 2013. Som alltid i lönefrågor deltog inte samfundsanställda i detta beslut.

Daniel Hailemariam missionssekreterare