Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Tydligare väg in i församling och tjänst

Sent publicerad rapport om Samfundsstyrelsens sammanträde 18 september 2011.

MEDLEMSUTBILDNING Samfundsstyrelsen har fattat beslut om att materialet om ”växande och lärjungaskap” som dokumentet kommer att kallas ska börja användas av pastorer och bibelarbetare i vårt samfund. Det nya med materialet är att det betonar varje steg en person tar i medlemskaps- och lärjungaprocessen. Materialet poängterar även att processen från potentiell medlem till lärjunge är hela församlingens ansvar och bör göras på ett pedagogiskt sätt. Materialet är ett arbetsmaterial som kommer att vara tillgänglig för pastorer och bibelarbetare och ska användas från januari 2012. Dokumentet är ett resultat av en arbetsgrupp som tillsattes vid unionsmötet 2009 för att ta fram förslag på handlingsplan och material för att använda vid undervisning och intagning av nya medlemmar samt undervisning i lärjungaskap.

RIKSKALENDER FÖR 2012 Styrelsen beslutade om samfundets kalendarium för 2012. Kalendariet innehåller riksträffar, temahelger, rikskollektdagar, läger, utbildnings- och undervisningsträffar, planeringsträffar, ledarträffar, styrelse- och utskottsmöten, riksdopdagar och andra viktiga datum för samfundet. Dokumentet är ett arbetsmaterial och kommer att uppdateras under resans gång. Rikskalendern finner du på www.adventist.se, där också eventuella ändringar annonseras. Det är med förtröstan på Guds nåd och omsorg som vi lägger fram samfundets planering för 2012.

ANTALET ÅRSARBETARE Samfundsstyrelsen har beslutat att antalet årsarbetare ska presenteras för styrelsen två gånger om året. I rapporten som Ronny Hermansson presenterade kunde styrelsen konstatera att samfundet för närvarande har årsarbetare som omfattar 37,3 tjänster. Dessa är fördelade på följande antal personer: 3 ledning, 5 avdelningsledare, 4 administration, 5 media, 2 ekonomi, 17 pastorer, 4 bibelarbetare och 2 fastighetsskötare (totalt 42 personer). En förteckning av samfundets anställda finns på www.adventist.se under Kontakt > Adressbok. Bakom varje nummer finns en person som Gud har kallat och utrustat för sitt verk i Sverige.

LEDAMÖTER I OLIKA RÅD Samfundet har en hel del råd, utskott och grupper som är tillsatta av samfundsstyrelsen för att ge stöd och råd till samfundsledningen och för de områden de representerar. På grund av vakanser som hade uppstått valde styrelsen följande personer som ledamöter i olika råd: Rigmor Nyberg som ledamot i ADRA utskottet, Jan Bengtsson som ledamot i HASDA:s arbetsgrupp och Aila Annala som ledamot i Publikationsrådet. Vi vill tillönska våra nya ledamöter och respektive arbetsgrupp Guds ledning i arbetet. Förteckning över råd och arbetsgrupper hittar du också på www.adventist.se under Kontakt > Adressbok.

Daniel Hailemariam missionssekreterare
Redaktören beklagar att rapporten har blivit försenad här på internet. Publicerades i Missionärens novembernummer 2011.