Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Söndagsalliansen kämpar på

I en stor del av Europa har arbetsplatser och butiker hållit stängt på söndagar, inte minst i de mer katolska länderna. I och med den ekonomiska krisen och utvecklingen av EU:s arbetstidsdirektiv öppnar allt fler länder upp för söndagsöppna butiker och större flexibilitet kring fördelningen av arbetstid och ledighet. Allt för att öka omsättning och produktivitet.

Påtryckningar om förändringar i den här riktningen har väckt behovet hos en del kyrkliga organisationer, fackföreningar och nationella söndagsallianser att förenas i ”ett europeiskt söndagsskydd”. Därför bildades i Bryssel 2011 den Europeiska söndagsalliansen som en av många lobbygrupper som vill påverka bl.a. EU:s politiska beslut. Då var det aktuellt att revidera EU:s arbetstidsdirektiv.

Men stödet har hittills varit svagt för alliansens argument i EU, vilket vi skrivit om tidigare. Man har fått gehör för behovet av en reglerad ledighet mot bakgrund av de hälsorisker och sociala skäl man framfört. Men EU har dock hittills inte fallit för alliansens argument att just söndagen ska ha en särställning i arbetsrätten. Istället menar EU kommissionen att just den frågan är komplex och inte bör regleras på EU-nivå.

Den 3 mars utlyste alliansen en ”europadag för en arbetsfri söndag” för att upplysa och påminna politiker och regeringar om att var tredje europé lever under ohållbara arbetsförhållanden när det gäller arbetstider, skiftarbete och helgarbete. Man vill att politikerna ska verka för förändringar i lagstiftningen på EU-nivå och i medlemsstaterna. Man menar att EU har misslyckats i sina förhandlingar om arbetsdirektivet både 2009 och i december 2012, som nu riskerar att flexibla arbetstider breder ut sig med de hälsoproblem det medför. Istället vill man se en politik och en lagstiftning som stärker den sociala sammanhållningen och man understryker att EU inte bara är en ekonomisk gemenskap utan också en social och kulturell gemenskap.

På nationell nivå går det lite si och så med söndagsalliansernas strävanden. I Österrike har förbudet mot söndagsöppna butiker ifrågasatts, men i juni 2012 bekräftade Konstitutionsdomstolen i Österrike i en dom att förbudet mot söndagsöppna butiker är i harmoni med Österrikes grundlag. Man menar att förändringar i samhället inte ska påverka det ”allmännas bästa”, som innebär att butiker håller stängt på söndagar. Men för bara några veckor sedan led söndagsalliansen i Schweiz ett markant nederlag.

Öppning för söndagsöppet i Schweiz

I mitten av mars 2013 beslutade det schweiziska parlamentet, Förbundsrådet, att avreglera handeln och bl.a. tillåta dygns- och söndagsöppna närbutiker som hittills haft särskilda tillstånd i turisttäta områden under turistsäsong. Genom olika beslut släpps nu söndagshandeln i praktiken fri, det är i alla fall vad fackföreningarna befarar och kritiserar starkt. Den schweiziska söndagsalliansen, där flera fackföreningar ingår, har också protesterat och hoppas få beslutet omprövat antingen i domstol eller i en folkomröstning.

Rainer Refsbäck