Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Samfundsstyrelsens senaste beslut

Den 8 och 9 juni var Adventistsamfundets styrelse samlade för möte och denna gång tillbringade vi dagarna på Västeräng. Många av styrelsens medlemmar hade varit med dels vid Västerängs 70-års jubileum men också vid de ledarskapsdagar som hållits dagarna före jubileumssabbaten. Här vill vi informera om en del av det som vi behandlade under vårt styrelsearbete och även passa på att tacka Gud för en plats som Västeräng som gav inspiration och arbetsgemenskap.

”WALK 2015”

Styrelsen gick igenom de planer som lagts av administrationen för att göra 2015 till ett år med speciellt fokus på tonårs- och ungdomsarbete. Temat är alltså ”WALK 2015” och är en utmaning till våra ungdomar att vara med och vandra i Mästarens fotspår. Under året kommer extra resurser avsättas för att genomföra olika aktiviteter för att stötta tonåringar och ungdomar att växa i sin tro men också i att upptäcka hur de kan vara ett redskap i att dela den tron med andra. Håll ögonen öppna då detta är något som ni kommer se och höra en hel del om under de kommande 18 månaderna.

Bibellinjen

Styrelsen har i dialog med Ekebyholmsskolan arbetat med frågan om hur Bibellinjens verksamhet kan utvecklas och hur ansvaret för verksamheten ska fördelas. Styrelsen beslutade följande:

• Att ansvaret för verksamheten ska ligga under Ekebyholmsskolan.
• Att en ledningsgrupp bör tillsättas med representanter för både skolan och samfundets ledning.
• Att samfundet kommer att skjuta till ytterligare 100 000 kronor till just Bibellinjens verksamhet under det kommande läsåret.

San Antonio 2015

Styrelsen valde Iris Thomsen till att jämte missionsföreståndare Göran Hansen vara delegat vid nästa års Generalkonferens i San Antonio, Texas.

Samfundets historia

Unionsmötets beslut att se över möjligheten att ge ut samfundets historia på något sätt har mynnat ut i att styrelsen nu beslutat att Yvonne Johansson Öster får uppdraget att vara huvudförfattare får tre volymer som ska komma ut en volym per år med början 2015. Den första volymen kommer att vara en ”missionärsantologi” och de övriga två volymerna blir vår samfundshistoria i två delar. Rainer Refsbäck blir ansvarig redaktör och även andra historiekunniga personer kommer att konsulteras.

Tionde

Styrelsen fick en rapport om det aktuella läget för tiondet fram till sista april. Den visade en ökning jämfört med förra året vid samma tid och förhoppningen är att vi tillsammans kan lyfta samfundets verksamhet ännu mera genom att i trohet öka tiondet för att stärka Guds verk ytterligare.

Årsredovisning för 2013

Styrelsen gick igenom och fastställde årsredovisningen för samfundets räkenskaper för 2013 och fick även del av årsredovisningarna för de olika bolag och stiftelser som ingår i samfundets totala verksamhet.

Slussfors Adventkyrka

Styrelsen fattade beslut om att installera bergvärme i kyrkan i Slussfors för att effektivisera uppvärmningen av fastigheten.

Justerat uppdrag

Christian Karlsson, pastorspraktikant i Jönköping, kommer att fortsätta sitt arbete i den församlingen men får ett något förändrat ansvar. Han har under året regelbundet varit i Växjö för att stötta verksamheten där men kommer nu att under hösten gå över till att stötta Hestra Cafékyrka med regelbundna besök.

Andaktsböcker

Styrelsen fick del av medierådets förslag till utgivning av andaktsböcker för 2015 – 2018. Här har man tagit fram en plan för olika former av andaktsböcker som ska vara till välsignelse för samfundets medlemmar under de kommande åren.

Styrelsen fastställde planen och ser fram emot den första utgivningen som är en ny daglig andaktsbok för 2015, skriven av samfundets medlemmar.

Ungdomsavdelningen

Avdelningen har just nu fyra personer engagerade i arbetet. Styrelsen gjorde en översyn av detta och beslutade följande:

• Willy Aronsen övergår från att vara vikarierande ungdomsledare till ordinarie ungdomsledare fram till unionsmötet 2017 med huvudansvar för avdelningen.
• Karolina Poland, för närvarande föräldraledig, kommer att återgå till 50 % tjänst från den 1 augusti som biträdande ungdomsledare med huvudansvar för barn- och familjeverksamhet. Anna Tegebo kommer att fortsätta vikariera för Karolina på 50 % fram till 31 juli 2016 som biträdande ungdomsledare med huvudansvar för tonårsverksamhet.
• Anna Tegebos resterande pastorstjänst på 50 % kommer att läggas i ungdomsavdelningen på projektbasis fram till 31 juli 2016 för att speciellt stötta satsningen ”WALK 2015” och utveckla material för tonårsarbetet.
• Karl-Gunnar ”K-G” Eriksson är biträdande ungdomsledare på 50 % med huvudansvar för scoutverksamheten.

Skolans styrelse

Ekebyholmsskolans styrelse får ny ordförande. Bobby Sjölander avgår och Bo Forssten tillträder som ny ordförande.

Samfundsstyrelsen önskar alla en skön sommar!

Bobby Sjölander är vanligtvis ledare för evangelisationsavdelningen men hoppade in som sekreterare under samfundsstyrelsemötet.