Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Sabbat och köpfri dag

I morgon lördag, den 24 november, är det "En köpfri dag" i hela Europa (i USA är det idag, dagen efter Thanksgiving).

En köpfri dag, som infaller den sista lördagen i november då julhandeln inleds, är en protest mot konsumtionssamhället. Man vill uppmärksamma att jordens resurser och miljön tar skada av vår tids konsumtion.

Debatt om köpfri dag i veckan

I Sveriges Radios P1 Morgon hölls en kort debatt med anledning av en köpfri dag. Miljöpartiets riksdagsledamot Annika Lillemets har tillsammans med en annan miljöpartist lagt fram en motion i riksdagen om att alla butiker ska hålla söndagsstängt. Många skäl till detta radades upp, bl.a. miljöskäl, familjeskäl och rätten till en ledig dag bland handelsanställda. Hon menar att det finns en gammal tradition med lagstiftning kring söndagsstängda butiker och hänvisade till sådana lagar i bl.a. Tyskland och Norge.

Ordföranden i riksdagens näringsutskott, Jessica Polfjärd (M), menar att lagstifta om detta är gammaldags och att det måste vara individens och handelns eget ansvar att avstå från att handla vilken dag man själv väljer. Idag bedrivs inte handel bara i traditionella butiker och handelscentrum utan även på internet, vilket gör det svårt att göra lagstiftningen konkurrensneutral.

Adventister och köpfri vilodag

För adventister är det talande att kampanjen "En köpfri dag" infaller just på sabbaten, den sista dagen i skapelseveckan, vår lördag. I Bibeln är sabbaten, vilodagen, en dag då människan ska upphöra med sina sysslor, sin handel och jakt efter pengar och ägodelar. Sabbaten ska ägnas åt att minnas varifrån vi kommer, tillbe Skaparen och inse det ansvar som Gud har gett människan att ta hand om skapelsen (se 2 Mos. 20:8-12; Neh. 10:31; 13:15-21).

Enligt Bibeln var det inte bara människan och djuren som skulle fira sabbat varje vecka. Vart sjunde år skulle även jorden vila och återhämta sig från jordbruk och ägande (2 Mos. 23:10, 11).

Så köpfria lördagar är helt i linje med Bibelns syn på jordens resurser och människans ansvar och frihet inför Gud. Detta ansvar och denna frihet kommer till uttryck genom hjärtats tillbedjan och osjälvisk tjänst för medmänniskan. Ur ett andligt och kristet perspektiv är det inte ett beteende som kan lagstiftas fram, vare sig det handlar om lördag, söndag eller någon annan dag.

Vilodagen är inte bara en praktisk, politisk eller arbetsrättslig fråga, utan i första hand en andlig fråga. Mot bakgrund av Bibelns undervisning och kyrkohistorien, så är vilodagen ytterst en fråga om individens lojalitet till Skaparen. Jesus varnade för människobud som inskränker eller förleder människans ansvar och frihet från Guds vilja (se Jesus citat av profeten Jesaja i Matt. 15:8).

Rainer Refsbäck