Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Process för konsekvenser beslutad

Generalkonferensstyrelsen nådde ett beslut efter två timmars föredragning och tre timmars öppen diskussion. Ärendet var ett omdiskuterat förslag på konsekvenser för unioner som inte följer generalkonferensens regelverk och beslut. Resultat blev 185 (59,5 %) röster för och 124 (40 %) röster mot och två blanka.

– Det var en lång behandling med många talare, säger Bobby Sjölander, Adventistsamfundets missionsföreståndare i Sverige och medlem i generalkonferensstyrelsen. Det är naturligtvis många som är besvikna medans andra är glada över resultatet.

– Många i Sverige undrar säkert vad som händer nu och det är väl något som vi kommer att upptäcka efter hand, säger Bobby i sin första kommentar om beslutet. Enligt den nya policyn så ska nu vår division (TED) jobba vidare med oss för att först fastställa om och på vilket sätt vi inte följer regelverket och sedan i samtal och bön se hur vi förhoppningsviskan komma fram till en lösning.

– Jag får återkomma om någon dag när jag har fått tid att smälta detta och kan rapportera lite mer om vad TED:s ledare har för respons på vad som nu har beslutats.

Ledamöternas inlägg i debatten börjar 2:03:00. Thomas Müller, unionsledare i Danmark, börjar sitt inlägg 2:14:25, och Norges Victor Marley 4:07:15, som var de Skandinaver som lyckades få tid vid mikrofonerna under den långa debatten.

 

Till skillnad från det förslag och den process som skedde i samma fråga vid förra årets årsmöte i generalkonferensen, så har man följt en riktig hantering denna gång. Det märktes också i mötet, som präglades av en öppen och respektfull dialog. Inte bara mellan de två sidorna i debatten utan också mellan golvet och mötesordföranden, generalkonferensordföranden Ted Wilson.

Vid förra årets förhandlingar underkändes förslaget från generalkonferensledningen och sändes tillbaka. Och man har tagit lärdom.

Kulturella motsättningar

Det blev också ganska tydligt att även om alla är överens om betydelsen av regler, så råder det två olika kulturer i synen på hur auktoritärt man ska gå tillväga för att förmå unioner att följa reglerna. I delar av världen är man orolig för hur medlemmarna ska reagera om inte generalkonferensen tar krafttag mot regelbrotten. Över 80 % av unionerna i världen kämpar med större eller mindre utmaningar med regelefterlevnad, inte minst på det ekonomiska området. Detta förslag ses av dem som ett positivt verktyg att komma tillrätta med detta. Samtidigt, i andra delar av världen får en auktoritär implementering av reglerna en motsatt reaktion, inte minst när unionsmöten, kultur eller lagar och regler kräver andra sätt att hantera vissa frågor.

Hur berör detta oss i Sverige?

För Sveriges del har problemet med regelefterlevnaden handlat om likabehandlingen av män och kvinnor i pastorskåren. Samfundets internationella regelverk och generalkonferensförsamlingens beslut hindrar kvinnor från att ges ordinerad pastors behörighet, trots att samfundet samtidigt erkänner att det inte finns något hinder för kvinnor att arbeta som pastorer. Adventistsamfundet i Sverige, liksom i övriga Skandinavien, har därför sedan 2016 tillsvidare valt att avstå från att ge ordinationsbehörighet till någon pastor. Förhoppningen är att samfundet internationellt ska komma till rätta med motsättningarna i regelverket och samfundets tro och lära rörande synen på pastorers behörighet.

 

– Det är viktigt att lita på Guds ledning för hela vårt samfund och för vårt arbete i Sverige, avslutar Bobby. Vi kommer naturligtvis att fortsätta att hålla er informerade om vad som händer och vi behöver fortsätta att be tillsammans att Gud ska leda oss vidare i hela den här processen enligt hans vilja.

– Vi behöver fortsätta att fokusera på Guds mission och uppdrag för oss i Sverige och troget fullfölja hans kallelse att dela hans kärlek, omsorg och budskap för vår tid.

Rainer Refsbäck missionssekreterare