Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Norska unionen säger ja till ordination

Vid den norska unionsstyrelsens sammanträde 23 september fattades ett principbeslut om att ordination av kvinnor är riktigt. Detta meddelades på adventist.no den 26 oktober.

Det betyder inte att unionen kommer att ordinera någon kvinna nu, men att styrelsen önskar ge en tydlig signal om den hållning och företåelse som styrelsen och Adventistsamfundets ledning har i frågan.

Detta är huvudsaken i beslutet som har flera sidor. I inledningen uttrycker styrelsen sin förståelse så här: "Mot bakgrund av Adventistsamfundets tro och lära ser vi det som moraliskt och etiskt riktigt att ordinera kvalificerade personer till tjänsten som pastor i Adventistsamfundet utan hänsyn till kön."

Om det skulle ha rått något tvivel om var styrelsen och ledningen i Norge står i fråga om ordination av kvinnliga pastorer, så är detta tvivel tydligt och formellt undanröjt.

Unionsledaren Reidar Kvinge satte frågan på unionsstyrelsens dagordning med anledning av den studieprocess som Generalkonferensen påbörjat och de beslut som fattats i tre unioner om att godkänna ordination av kvinnor. Kvinge önskade en tydlig signal om unionsstyrelsens inställning i den händelse frågan skulle komma upp vid Generalkonferensens årsmöte i mitten av oktober.

- Jag håller på att tappa tålamodet i denna fråga, säger Kvinge i en intervju med norska Advent Nytt. Kvinge menar att kvinnornas plats i arbetet i Europa är viktigt för församlingens utveckling här. Han är nöjd med att en enig styrelse står bakom önskemålet att frågan om kvinnors ledarskap påskyndas.

Kvinge säger att några styrelsemedlemmar önskade gå längre än beslutet ger uttryck för, men han önskar lugn och ro i organisationen och en trygg process vidare. Kvinge är därmed tydlig med att det inte är aktuellt för Adventistsamfundet i Norge att börja ordinera kvinnor nu, även om det skett i Columbias unionskonferens i USA.

 - Jag vill inte leda en proteströrelse i vår egen organisation, säger Kvinge. Samtidigt upprepar han att han håller på att tappa tålamodet med den långa processen.

- Jag är inte nöjd med situationen idag, medger Kvinge. Han önskar bidra till att påskynda den beslutade tidsplanen för studiet av ordinationsteologin, men inser att processen inte låter sig forseras. Kvinge är särskilt otålig efter signaler från studiekommittén både i vår egen division och kommittén som satts samman av Generalkonferensen.

- Jag måste säga att jag är besviken över framstegen i det arbetet. Detta är något som jag kommer att efterlysa vid divisionens vintermöte i november. Jag kommer att fråga om vi har haft tillräcklig intensitet i arbetet. Samtidigt påminner Kvinge om att det inte är något tvivel om var divisionens ledarskap står. Bertil Wiklanders redogörelse vid divisionens pastorsmöte är tydlig med att TED:s ledning önskar att kvinnor kan ordineras, samtidigt som man vill invänta det pågående studiet av ordinationsteologin.

Kvinge är mycket nöjd med att det är en enig unionsstyrelse som uttryckt sig positiv till ordination av kvinnliga pastorer.

- Ingen i unionsstyrelsen var negativ till ordination av kvinnor. Vi uppfattar att ordination så som många kristna förstår saken inte är biblisk. Förståelsen i Adventistsamfundet är att församlingen genom bön och handpåläggning erkänner den kallelse som den enskilde pastorn själv upplever.

- Tanken att bli avskild till en högre ordning (vilket är ordinationens innebörd) uppfattar vi som en kvarlämning från medeltiden och katolsk teologi, och inte i harmoni med Nya testamentets förståelse av det allmänna prästerskapet, säger Kvinge.

Som ledare för Adventistsamfundet i Norge är det självklart viktigt att spela en konstruktiv roll i den internationella gemenskapen, men Kvinge menar att det måste finnas rum för olika tillämpningar i frågan om ordinationen i olika regioner.

- Jag önskar enhet men inte enhetlighet. Vi kan gott ha olika tillämpningar i olika delar av världen utan att det ska splittra oss som sjundedagsadventister.

Kvinge påminner om att läropunkt nr 14 i Adventisternas tro och lära uttrycker att "skillnader i ras, kultur, utbildning, nationalitet, mellan hög och låg, rik och fattig, man och kvinna får inte skapa splittring bland oss". Adventistsamfundet i Norge önskar att hålla sig till denna läropunkt genom att se till att det råder jämlikhet i frågan om ordination av manliga och kvinnliga pastorer. En sådan ordination ska formellt godkännas av Generalkonferensen.

- Om vi inte får godkänt att ordinera kvinnliga pastorer kommer vi lätt att hamna i samma situation som de tre unioner som valt att godkänna ordination av kvinnliga pastorer, säger Kvinge.

Ordinationsfrågans status i Sverige

I Sverige har inte något formellt beslut fattats om ordination av kvinnor till pastorer i samfundsstyrelsen. Men Adventistsamfundet i Sverige har genom åren konsekvent fattat beslut i den riktningen genom att man har jämställt kvinnliga invigda pastorer med ordinerade manliga på alla områden - från lönesättning till ansvar i församlingen - helt enligt den arbetsordning som finns i vår division. Det som fattas är att kvinnor inte kan ordineras, vilket Generalkonferensen ännu inte kan godkänna. Därmed kan kvinnor inte väljas till uppdrag som t.ex. missionsföreståndare, ett uppdrag som idag kräver ordination.

- Detta har varit vårt arbetssätt i den svenska unionen i ett antal år och vi fortsätter att jobba för att bekräfta att det bibliska uppdraget som pastor, precis som andra uppgifter, omfattar både män och kvinnor, säger missionsföreståndare Bobby Sjölander i tidningen Missionärens oktobernummer.

Samfundet i Sverige deltar också i det studium av ordinationsteologin som Generalkonferensen initierat och som också pågår i vår division. Även enskilda medlemmar kan delta i studiet. Pastor Per Bolling representerar den svenska unionen i divisionens studiekommitté.

Tor Tjeransen / Rainer Refsbäck