Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Norge och Danmark om ordination

Söndagen den 20 september höll både norska och danska unionsstyrelserna sina ordinarie sammanträden och fattade beslut också i frågan om vägen framåt efter ordinationsbeslutet i San Antonio.

Norges beslut

Den norska unionsstyrelsen beslutade den 20 september att upphöra med ordination av pastorer. Beslutet innebär en förändring av etablerad praxis, men är samtidigt solidariskt med beslutet vid sommarens generalförsamling i San Antonio att inte tillåta divisionerna att avgöra frågan om ordination av kvinnor.

Beslutsunderlaget (se pdf nedan) som tagits fram till styrelsen pekade på Generalkonferensens (GC) regelverk (Working Policy; WP) BA 60 05 som handlar om grundläggande förvaltningsprinciper i samfundet, där det står: ”Kyrkan avvisar alla system eller filosofier som diskriminerar någon på grund av etnicitet, hudfärg eller kön. Kyrkan grundar sin ståndpunkt på principer som tydligt erkänns i Bibeln, Ellen Whites skrifter och GC:s officiella uttalanden.”

Den norska unionen menar att ordinationsförfarandet som Adventistsamfundet har följt under många år, har varit i strid med den grundläggande bibliska principen om alla människors lika värde. Beslutsunderlaget hänvisar till det allmänna prästadömet och säger att utan en omprövning av ordinationsförfarandet, är det inte möjligt för kyrkan att tillämpa grundläggande mänskliga rättigheter om likabehandling.

Under de senaste fem åren har Adventistsamfundet i världen genomfört ett grundligt studium av ordinationsteologin i allmänhet. Efter omfattande studier av ordinationsteologi har världsledningen för adventisterna gjorts uppmärksamma på att det finns två åsikter i frågan om ordination bland engagerade adventister.

Man menar att samfundsledningen har misslyckats med att skapa utrymme för de unioner som menar att nuvarande praxis är felaktig, att följa sin övertygelse inom givna gränser. Det har försatt den norska unionen i en mycket svår situation.

– Den norska unionen vill inte vara upprorisk eller bryta gemenskap med Adventistsamfundet globalt. Detta är mycket viktigt för oss, säger Finn F. Eckhoff, missionssekreterare i den norska unionen.

Frågan om ordination har studerats i mer än trettio år utan att ha kunnat påvisa en tydlig biblisk grund för adventisternas ordinationsförfarande. Nu har Adventistsamfundet i Norge beslutat att skicka en uppmaning till samfundets världsledare att skapa en biblisk metod som inte splittrar kyrkan.

Den norska unionsstyrelsens beslut består av sex punkter. I den första punkten begär styrelsen världsledningen för Adventistsamfundet att titta en gång till på rekommendationerna i rapporten från Transeuropeiska divisionens (TED) studium av ordinationsteologin. Den omfattande rapporten på 871 sidor gjorde slutsatsen att kyrkan bör erkänna ”att det inte finns någon biblisk föreläggande om att ordinera genom handpåläggning och det inte finns något konsekvent bibliskt mönstret för hur en ledare introduceras till en tjänst i den kristna kyrkan” (The Mission of God through the Ministry of the Church. A Biblical Theology of Ordination – With Particular Attention to the Ordination of Women, Biblical Research Committee, TED, s. 814).

Den norska unionsstyrelsens beslut innebär att man från och med nu kommer att hålla en enkel förbön för en person som börjar sin pastorspraktik, och även en förbön för pastorer som tar steget från praktik till ordinarie pastorstjänst.

Den norska unionen kommer bara arbeta med två kategorier pastorer: 1) pastorer i fast tjänst och 2) pastorspraktikanter. Adventistsamfundet i Norge kommer inte att rapporterar sina pastorer till generalkonferensen förrän icke-diskriminerande tjänstekategorier för pastorer har upprättats.

Norska unionens missionsföreståndare Reidar J. Kvinge betonar att unionen inte vill vara upproriska mot Adventistsamfundet globalt, men att detta beslut kommer som en följd av en stark övertygelse om att likabehandling är en biblisk princip.

– För oss i den norska unionen är det en samvetsfråga, säger Kvinge, och fortsätter: Vi kan inte se att det finns någon biblisk grund för det ordinationsförfarandet som adventister har följt under många år. Det är därför vi vill upphöra med det. Nya testamentet ger oss inte heller något mandat att diskriminera kvinnor och män i pastorstjänsten. Gud ger sina gåvor till både kvinnor och män. Anden utrustar män och kvinnor till pastorstjänst. Det vill vi erkänna.

Adventistkyrkan i Norge har under många år tillämpat likabehandling av män och kvinnor i pastorstjänst. Från löner till arbetsvillkor, även om ordinationen har reserverats för män.

(Norska unionens hemsida)

 

 Danmarks beslut

Den danska unionen (DUChC) beslutade vid sitt unionsmöte 2013 att kyrkan inte ska "särbehandla könen då man tillsätter pastorer/predikanter och vill se jämlikhet mellan könen i alla ansvarsområden". I samma beslut meddelades att den danska unionen "avstår från att ordinera nya pastorer fram till Generalkonferensen 2015" där frågan om ordination av kvinnor skulle avgöras.

I enlighet med Generalkonferensens regelverk (WP E05 05) finns det en öppning för att ge andra fullmakter och den danska unionen vill genom Transeuropeiska divisionen (TED) begära av Generalkonferensen att finna en fullmaktsbenämning för våra pastorer som omfattar både kvinnor och män.

Mot bakgrund av denna begäran, och att danska unionsmötet redan 2013 beslutande om jämlikhet som bygger på en biblisk förståelse av att både man och kvinna är skapade till Guds avbild och att den heliga Andens gåvor ges likvärdigt till kvinnor och män, beslutade den danska unionsstyrelsen den 20 september 2015 att upphöra med att ordinera och inviga pastorer och att istället framöver "installera till pastor". Framöver kommer DUChC att endast använda ett begrepp och en fullmakt: "pastor" för både män och kvinnor efter att de med framgång har genomgått en prövoperiod.

(Danska unionens hemsida)

 

Sveriges beslut

Till skillnad från systerunionerna i Norge och Danmark har den svenska unionen ännu inte fattat något konkret beslut om hur man ska genomföra den enhälligt beslutade målsättningen att "behandla alla pastorer lika”, ”från anställning till eventuell offentlig bekräftelse". I beslut från den 16 och 23 augusti vill den svenska unionen nå fram till en lösning inom ramen för Adventistsamfundets rådande regelverk "för full likabehandling i former som inte behöver innefatta ordination och invigning".

– Utvecklingen i våra skandinaviska grannländer är mycket intressant men konsekvenserna är inte okomplicerade eftersom ett av kriterierna i regelverket för att få vara en union är att man har en ordinerad pastor som ledare, säger missionsföreståndare Göran Hansen om det uppkomna läget.

– Vår styrelse har därför tillsatt en arbetsgrupp för att studera olika alternativ som respekterar likabehandling inom ramen för Adventistsamfundets regelverk, avslutar Göran Hansen.

Rainer Refsbäck