Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Läran om skapelsen vässas

Under Generalkonferensstyrelsens (GC) överläggningar under måndagen låg fokus på att diskutera och föra vidare till Generalförsamlingen ändringsförslag i Adventistsamfundets författningsdokument: tro och lära, församlingshandboken och mål- och visionsdokument.

Adventistsamfundets näst högsta beslutande församling, Generalkonferensstyrelsen, röstade på måndagen för att justera språket i en avgörande och grundläggande lära för att betona att skapelsen inträffade ”för inte så länge sedan” och pågick under ”sex verkliga dagar”.

Beslutet sammanfaller med samfundsledarnas växande oro för vad de menar är en felaktig tolkning av skapelseberättelsen inom samfundet.

En mening i samfundets officiella hållning i frågan om skapelsen – känd som Adventisternas tro och lära, nr 6 – lyder förnärvarande: ”På sex dagar gjorde Herren ‘himlen och jorden’ och alla levande varelser på jorden och vilade den sjunde dagen i den första veckan.”

Den föreslagna revisionen av samma mening som ska skickas vidare till Generalförsamlingens delegater för omröstning nästa år, lyder nu: ”Under sex dagar för inte så länge sedan gjorde Herren ‘himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem’ och vilade den sjunde dagen.”

Samfundsledningen insisterade på att föra in ”för inte så länge sedan” för att fastställa den bibliska uppfattningen att skapelsen skedde för tusentals år sedan, i motsats till evolutionens motsatta uppfattning som insisterar på att jorden är minst 4 miljarder år gammal. Frasen ”sex verkliga dagar” har betydelse för samfundsledarna, eftersom den förmedlar att varje skapelsedag var lika lång som en verklig dag.

Samfundets ledare har varit oroliga för att om adventister tar till sig uppfattningen att skapelsen inte var en händelse som pågick under sex verkliga dagar, kommer de att överge samfundets centrala övertygelse om sabbaten som en 24-timmars vilopaus.

Beslutet att skicka vidare granskningskommitténs reviderade förslag togs av 179 för, 15 mot och 5 nedlagda röster. Granskningskommittén har jobbat med denna fråga sedan 2011.

Beslutet att klargöra samfundets ståndpunkt kommer i en tid då allt fler adventister, däribland några i samfundets akademiska institutioner, har börjat anamma en teistisk evolutionslära, en uppfattning som försöker förena naturvetenskapliga teorier med en tro på Gud som ansvarig för skapelseprocessen.

Generalkonferensledaren Ted N. C. Wilson har gjort det till en prioritet att understryka en verklig sexdagars skapelse.

Han uttryckte tydligt sin ståndpunkt i ett uppmärksammat tal till mer än 400 bibel- och naturvetenskapslärare och andra samfundsmedarbetare, i Nevada, USA, för två månader sedan.

Han hänvisade både till Bibeln och samfundets medgrundare Ellen Whites skrifter och uppmanade åhörarna att ”hålla fast vid en verklig skapelse i närtid och att fullständigt förkasta den teistiska och allmänna evolutionsteorin”.

Wilsons ståndpunkt stöds av Generalkonferensens bibelforksningsinstitut (BRI), en tankesmedja som främjar studier och tillämpning av adventistteologi och livsstil.

BRI hävdar att samfundets identitet kommer att vara i riskzonen om tro och lära nr 6 inte betonar en verklig sexdagarsskapelse. Skulle den teistiska evolutionsteorin bli mer allmänt accepterat menar BRI i en rapport att ”vi kommer att vara i fara att förlora den bibliska grunden för sabbaten och vår förståelse av frälsningen”.

Arbetet med att revidera förståelsen av skapelsen är en lång process som inleddes 2010 i Atlanta, Georgia, USA, då delegaterna vid den 59:e Generalförsamlingen röstade för en revision. Granskningskommittén för tro och lära utsågs till att utvärdera och slå samman förslaget med Uttalande som bekräftar skapelsen från 2004 och inhämta synpunkter från samfundsmedlemmar runt om i världen innan lade fram sina rekommendationer till Generalkonferensstyrelsens årsmöte. Kommittén leds av Artur Stele, vice ordförande för Generalkonferensen och chef för BRI.

Relativt få av de 330 delegaterna som möttes i Generalkonferensens högkvarter kommenterade förslaget.

Kyrkohistorikern David Trim varnade för att förslaget med formuleringen om att sex verkliga dagar tillsammans med sabbaten ”utgör en vecka som vi upplever den i dag”, kan komma att tolkas på olika sätt.

Shirley Chang, delegat från Nordamerika sa att begreppet ”för inte så länge sedan” [recent] verkade taget ur sitt sammanhang.

Tidigare ledaren för TED, Bertil Wiklander, motsatte sig införandet av ordet ”historisk” för att beskriva skapelseberättelsen. Han sade att det hade varit bättre för samfundet med den ursprungliga lydelsen, eftersom den reviderade texten ”kan ta innebörden att skapelseberättelsen hör till historien”.

Frågan om skapelsen var en av de mest diskuterade punkterna på dagordningen under söndag och måndag.

Adventistsamfundet antog för första gången de 27 grundläggande läropunkterna år 1980 under dåvarande samfundsledaren Neal Wilson, som redan då menade att revisioner skulle behövas med jämna mellanrum. År 2005 lades den 28:e punkten, ”Växa i Kristus”, till.

De förslag som togs upp denna vecka har inga väsentliga ändringar gjorts.

Läran om Äktenskapet och familjen (nr 23) erkänner för första gången ogifta människors värde: Gud ”omfamnar både ensamstående och gifta personer”.

Avsnittet om Kristen livsstil (nr 22) menade tidigare att gudfruktiga människor agerar i harmoni ”med gudomliga principer”. Nu föreslås texten lyda att de agerar i harmoni ”med bibliska principer i alla de personliga och det sociala livets aspekter”.

De flesta av ändringarna var enklare justeringar, exempelvis strykningar av upprepningar, användning av ett mer inkluderande språk, stryka ”gudsmän” och ersätta med ”Guds tjänare”, riktigare punktering och strykning av ”äkta makar” till förmån för ”en man och en kvinna”.

De föreslagna revisionerna av adventisternas tro och lära kommer att behandlas av Generalförsamlingen sommaren 2015 i San Antonio, Texas.

Edwin Manuel Garcia/ANN