Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Missionären

Dela

La Sierra University får en prövotid

La Sierra University, som ägs och drivs av Sjundedags Adventistsamfundet i Riverside, Kalifornien, får ett år på sig att visa sin trohet mot samfundets lära om skapelsen. Om ett år kommer Adventist Accrediting Association (AAA) att ompröva sitt beslut att förlänga ackrediteringen.

Adventistutbildning och evolutionsteorin

I alla skolor som drivs av Adventistsamfundet i världen undervisas i de naturvetenskapliga ämnena om de olika teorier som finns om människans och jordens ursprung. Det hör till allmänbildning och vetenskaplighet att ha kunskap om både naturalistiska och religiösa uppfattningar om människans ursprung. Om man som adventist och skapelsetroende vill kunna bemöta evolutionsteorins argument är det grundläggande att ha kunskap om och förstå hur den hänger ihop. Så även om adventister tror på och Adventistsamfundets lära står för Bibelns beskrivning av skapelsen, så får eleverna i adventistskolor del av undervisning i evolutionsteorin liksom i andra teorier om människans ursprung. Att Adventistsamfundet så tydligt står för tron på att Gud skapat världen i ett samhälle där evolutionstanken har ett så starkt inflytande, borgar för att undervisningen i ursprungsfrågor är mångsidig och att även skapelseteorin granskas grundligt och på vetenskaplig grund.

Det som tycks ha skett vid La Sierra universitet är att skapelseteorin – som är den som Adventistsamfundet står för – hamnat på undantag och nedvärderats till förmån för evolutionsteorin, vilket gett upphov till stridigheterna och att universitetets samfundsackreditering har ifrågasatts.

I Sverige föreskriver läroplanen för gymnasiet att ”eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld med evolutionsteorin som grund” men också att ”eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och evolution”.

Ekebyholmsskolan, som är Adventistsamfundets skola i Sverige, undervisas i evolutionsteorin men alternativa ursprungsteorier, som skapelsetro och designteori, diskuteras och undersöks också, inte minst i religionsämnet - vilket läroplanen föreskriver. Eftersom Ekebyholmsskolan är en friskola på kristen grund och angelägen om och skyldig att hålla sig till läroplanen, ges eleverna också utrymme att undersöka relationen mellan religion och vetenskap, skapelse och evolution.

Universitetets samfundsackreditering har förlängts till den 31 december 2012. En ny granskning ska göras på plats av AAA under andra kvartalet 2012 följt av ett beslut i AAA:s styrelse i oktober 2012. Den ovanliga åtgärden följer efter två år av stridigheter som rört upp känslorna på La Sierras campus och gett upphov till många kommentarer av Adventistsamfundet ledare och medlemmar i Nordamerika och Adventistsamfundet i hela världen.

Beslutet om La Sierras ackreditering fattades under ett ordinarie sammanträde som återkommer vartannat år och föregicks av en diskussion om en lång rad alternativa åtgärder. Sammanträdet, som hölls på Adventistsamfundets huvudkontor i Silver Spring, Maryland, den 4 april, fattade också många andra beslut.

”Även om La Sierra University har avvikit från Adventistsamfundets filosofi och målsättning för utbildning”, står det i beslutet, ”har vi beslutat att bevilja universitetet en förlängd ackreditering till den 31 december 2012 för att ge universitetet möjlighet att genomföra de åtaganden om förändringar och förbättringar som man gjort” som har med undervisning i ursprungsläror att göra. I vanliga fall när beslut om förlängning av ackreditering fattas handlar det om femårsperioder, men några löften om detta finns inte i detta beslut.

Beslutsfattarnas motiv

”Det var ett utmanande och komplext beslut”, säger Lisa M. Beardsley, direktor för generalkonferensens utbildningsavdelning. ”AAA:s styrelse fattade beslutet med utgångspunkt i den rapport som AAA:s team skrev efter att ha besökt La Sierras campus i november 2010 och sådant som har skett sedan dess. Bl.a. har universitetsstyrelsen fattat vissa beslut, en utredning har gjorts av ett specialutskott och ett öppet brev har publicerats av universitetet i mars. Efter noggranna överväganden under bön, röstade styrelsen i sluten omröstning så att alla åsikter skulle hedras.”

Ella Simmons, en av generalkonferensens viceordförande och ledamot i AAA:s styrelse, sade: ”Med tanke på det senaste uttalandet från La Sierras universitetsstyrelse och administration, är syftet med detta beslut att skapa en möjlighet för universitetet att uppfylla dess uttalade åtaganden och ackrediteringsvillkoren som går ut på att prioritera normerna för adventistutbildning i harmoni med samfundets tro och lära.”

”AAA:s styrelse har försökt att hitta en balans mellan piska och morot för att stödja de senaste uttalandena från La Sierras styrelse”, tillade Larry Blackmer, viceordförande för utbildning i den Nordamerianska regionen och ledamot i AAA:s styrelse.

Bland de som är ledamöter i AAA:s styrelse finns ledaren och assisterande ledare för generalkonferensens utbildningsavdelning, utbildningsrådgivare för generalkonferensens vice ordförande, ledarna för utbildningsavdelningarna i de 13 världsregionerna, en representant från ett universitet/ordförande i högskolestyrelse, en rektor vid universitet/högskola, en akademisk vice ordförande eller dekan, en registrator eller antagningstjänsteman, en ekonomichef, en ledare för en akademisk avdelning, en ledare för utbildningsavdelningen vid en union respektive en konferens. Dessutom ingår tre personer med internationell erfarenhet av samfundets utbildningsväsende, två pedagogiska specialister som inte är anställda av samfundet och generalkonferensen ämbetsmän – ordföranden, sekreteraren och ekonomichefen.

Vad som sker framöver

För att behålla AAA:s ackreditering behöver skolledningen och förtroenderådet bland annat visa att man kommer att uppfylla sina åtaganden att ”fortsätta att stödja Adventistsamfundets lära om skapelsen”, ”stödja och ge fakulteten resurser i en atmosfär där Adventistsamfundets ståndpunkter om skapelse och ursprung undervisas och hedras”, så att samfundets lära om skapelsen ”presenteras i undervisningssammanhang” och även ”presenteras som universitetets inställning när det gäller synen på ursprung”.

Universitetet måste också visa att det fyller sitt löfte att utveckla ”särskilda mål” att hjälpa ”La Sierras elever med annan tro att finna mening i och förståelse för Adventistsamfundets värderingar och lära, även de som har med skapelsen och människans ursprung att göra.” Ett av de exempel som framförs i beslutet är att ”beslut om tillsättning av lärartjänster och utveckling av lärarkåren [måste ske] i linje med styrelsens och universitets åtaganden för att säkerställa att Adventistsamfundets lära om skapelse och ursprung accepteras och lärs ut i undervisningssammanhang och läroplanen.”

AAA kräver också att La Sierras styrelses ”styrningsstruktur och funktion förbättrats för att ge ökad delaktighet i dess ansvar för förtroendet för universitetet”, återigen i enlighet med de åtaganden skolan har gjort.

Beslutet var en överraskning

Efter en längre diskussion som spräckte tidsschemats tre timmars till fyra, röstade AAA:s styrelse för att förlänga skolans nuvarande samfundsackreditering, men man gav inte en helt ny ackrediteringsperiod som La Sierra hade räknat med. Den 8 februari meddelade La Sierra ett AAA:s besöksteam hade varit på plats och rekommenderade ”att ’enligt deras åsikt, och under förutsättning att AAA godkänner, bör La Sierra University få högsta möjliga ackreditering enligt AAA riktlinjer’ ”. Universitet har sedan tagit bort uttalandet från sin webbsida.

Ackrediteringsfrågan – vilken innefattar samfundets erkännande och kvalificerar universitet för vissa anslag från samfundets fonder – uppstod efter två år av strider om La Sierras undervisning om människans ursprung. Under 2009 började kritiker hävda, däribland några samfundsledare, medlemmar och La Sierrrastudenter, att universitet lärde ut evolutionsteorin till biologistudenter som förklaring till livets ursprung.

Adventister tror att ”Gud är allt livs Skapare och att Bibeln tillförlitligt förklarar hans skapargärning. På sex dagar gjorde Herren ’himlen och jorden’ och alla levande varelser på jorden och vilade den sjunde dagen i den första veckan”, vilket sägs i Adventistsamfundets tro och lära.

La Sierra bemöter kritiken

I ett uttalande till Adventist Review sade La Sierras talesperson Larry Becker att ”även om La Sierra University har tagit positiva steg mot en lösning av kontroversen kring hur skapelse och evolution undervisas i dess klasser, menar AAA:s styrelse att mer tid är nödvändig för universitetets styrelse, lärare och administration att visa sin beslutsamhet att införa de åtgärder som fakulteten och administration har kommit överens med styrelsen om att genomföra.”

La Sierras uttalande fortsätter: ”Universitetets ledning uppskattar att dess nuvarande ackreditering som ett adventistuniversitet förlängs till den 31 december 2012. AAA:s styrelse har beskrivit en färdplan framåt och vi erkänner vårt behov av dessa steg. Vi ser fram emot AAA:s besök på våra campus nästa år. Styrelsen, administration och lärarna arbetar redan tillsammans för att se att vi ger den enastående adventistutbildning som önskas av våra studenter, våra uppdragsgivare och vårt samfund.”

La Sierras ordförande Randal R. Wisbey och Ricardo Graham, ordförande i Pacific Union och orförande i La Sierras förtroenderåd, medgav att La Sierra brustit när det kommer till undervisningen i ursprungsläror i ett öppet brev den 9 mars.

”Vi fann att endast 50 procent av de tillfrågade studenterna samtyckte eller samtyckte starkt till att vår syn på skapelsen som adventister presenterades i undervisningen och att bara 40 procent instämde eller instämde helt i att vår ståndpunkt som adventister stöddes”, skrev Wisbey och Graham. ”Detta är inte acceptabelt, och vi ber om ursäkt för det”, tillade de.

Vidare ”även om undervisningen på universitetet är stark på många områden, har den inte presenterat samfundets ståndpunkt i frågan av skapelsen tillfredsställande”, enligt dokumentet.

Och ”det finns vissa belägg för att studenter inte alltid har blivit respekterad för sin tro på den bibliska skapelseläran”, står att läsa i La Sierras uttalande den 9 mars.

I AAA: s ackrediteringshandbok står: ”AAA:s ackreditering av en institution innebär att institutionen har ett ändamål som passar för att fylla de pedagogiska behoven i sitt upptagningsområde och har resurser, program och tjänster räcker för att uppfylla institutionens mål.”

La Sierras historia

La Sierra grundades 1922 som Adventistsamfundets högstadieskola (academy) och växte under åren och blev en fullfjädrad högskola (college) år 1946. År 1967 slogs den samman med Loma Linda University och blev universitetets campus för humaniora, men omorganiserades till en självständig institution 1990.

Under 2010 hade universitetet 2 098 studenter registrerade när läsåret började. Förra årets antagning av 440 förstaårsstudenter överträffade 2009 års förstaårsklass som hade 348 studenter, en ökning med 26,4 procent, påpekar La Sierra i ett uttalande.

Ansel Oliver/ANN/Rainer Refsbäck