Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Generalkonferensen kommenterar Pacifics vägval

När Pacifics unionskonferens som den tredje unionen i adventistvärlden i söndags röstade med överväldigande majoritet för att låta både män och kvinnor ordineras till pastorsämbetet, reagerar generalkonferensen återigen med att varna för beslutet "allvarligt hotar" enheten och förekommer studiet om ordinationens teologi.

Adventistsamfundets generalkonferensledare gjorde under söndagskvällen ett uttalande som svar på Pacifics unionskonferens beslut att rekommendera att pastorer ordineras utan hänsyn till gender. Man menar att beslutet är ett "allvarligt hot" mot enheten i världssamfundet och förekommer det pågående studiet av ordinationsfrågan.

Läs mer om det extrainsatta unionsmötet här.

Pacifics beslut fattas tre vecker efter att Columbias unionskonferens på USA:s östkust fattade ett liknande beslut. Förhandlingarna kring beslutet vid Pacifics unionskonferens extrainsatta unionsmöte kan ses här.

Generalkonferensens ämbetsmän säger att båda besluten strider mot samfundets policy. Ledarna har vädjat till alla samfundets organisationer att "avstå från självständiga och ensidiga beslut" och säger att generalkonferensens verkställande utskott kommer att avgöra hur man kommer att reagera på detta vid sitt nästa möte i oktober.

Så här lyder generalkonferensens ämbetsmäns uttalande i sin helhet:

 

Ett svar på det beslut som fattats vid Pacifcs unionskonferens unionsmöte söndagen den 19 2012

De 17 miljoner medlemmarna i Adventistsamfundet är förenade genom den heliga Anden i ett gemensamt engagemang för Kristus och sanningarna i hans Ord, ett angeläget uppdrag i den sista tiden och en gudomligt inspirerad samfundsorganisation. Ett hot riktat mot något av detta riskerar samfundets enhet. Det är av detta skäl som Adventistsamfundets ledarskap bekräftar Pacifics unionsmötes beslut att inte förändra sina stadgar utan stå kvar i harmoni med världssamfundet i fråga om ordination. Ensidiga beslut som strider mot de beslut som fattas av världssamfundet är ett allvarligt hot mot samfundets enhet.

Världssamfundet erkänner den avgörande roll som kvinnor spelar i församlingens liv, tjänst och ledarskap och uppmuntrar dem att delta aktivt. Eftersom generalkonferensens styrelse redan beslutat om och påbörjat den mest omfattande studien i vår historia när det gäller ordination, vilken kommer att innefatta ett studium av ordination av kvinnorm. Beslutet i Pacifics unionskonferens att tillåta pastorsordination "utan hänsyn till gender" förekommer den process som beslutats för den pågående studiet av ordinationsteologi och ordinationspraktik genom att Pacifics unionskonferens tar ställning för ett visst resultat innan studiet och diskussionen är avslutad. Det visar också på en brist på förtroende för den allmänna process för att hantera gemensamma utmaningar som godtagits och beslutats av generalkonferensens administration och personal, divisionernas ämbetsmän och pastorer och medlemmar från hela världen som tjänar i Generalkonferensensstyrelsen, vilken innefattar missionsföreståndarna i de 125 unioner som representerar världssamfundet.

Dessutom strider beslutet mot Generalkonferensens arbetsordning och åsidosätter besluten från Generalkonferensens generalförsamlingar 1990 och 1995 när det gäller hur ordinationen tillämpas. Beslutet som fattast av Pacifics unionskonferens är ett allvarligt hot mot det världsvida Adventistsamfundets enhet, och därför kommer generalkonferensstyrelsen, vilket meddelats i tidigare uttalanden från generalkonferensens ämbetsmän och divisionsledare, vid sitt kommande sammanträde i oktober 2012 att noggrant gå igenom situationen och avgöra hur man ska hantera den.

I vår Herres och Frälsares, Jesus Kristus anda vill vi som ämbetsmän i Generalkonferensen vädja till alla enheter, organisationer och individer, inklusive Pacifics unionskonferens, att avstå från självständiga och ensidiga beslut och från att verkställa sådana beslut.

Det är vår bön att den "enhet" som Jesus bad om i sin förbön i Joh. 17 och som apostlarna fick uppleva i Apg. , vilket kommer till uttryck i hans församling idag. Vi ber att resultatet av den "enheten" är förändrade liv genom hans nåd, förenade i hans kärlek och i kraften från den heliga Anden att gå ut med budskapet i denna sista tid i sin helhet till en värld som håller på att gå under för att påskynda Herrens återkomst.

Ted N. C. Wilson, ordförande
Adventistsamfundets generalkonferens

G. T. Ng, sekreterare
Adventistsamfundets generalkonferens

Robert E. Lemon, ekonomichef
Adventistsamfundets generalkonferens

ANN/Rainer Refsbäck