Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Ett skandinaviskt komplement
Dela

Ett skandinaviskt komplement

Snart börjar ett nytt år och kvartal med bibelstudier. För första gången har en arbetsgrupp från Adventistsamfundet i tre skandinaviska länder arbetat tillsammans för att ta fram ett kompletterande handledningsmaterial för bibelsamtalet på sabbatsmorgonen.

Bland norska adventister undersöktes för ett par år sedan hur deras bibelläsningsvanor ser ut. 80 % läser Bibeln varje vecka visade det sig. Av dessa läser 60 % Bibeln varje dag. Men medelåldern är högre ju mer positivt man svarar. När det kommer till sabbatsskolans bibelstudium för de vuxna så ser man att intresset tydligt avtar bland dem som är under 50 år och är mycket svagt bland dem som är under 30 år. Medan hälften tycker att Bibelstudierna är intressanta så är var femte missnöjd och tycker att de teman som tas upp är ointressanta. Lika många (var femte) saknar att studierna har förankring i deras verklighet och vardag. Ju yngre de svarande är desto vanligare är just dessa tankar.

Detta skapade många frågor och funderingar bland dem som ansvarar för den vuxna sabbatsskolan i Norge. Nina Myrdal som leder sabbatsskolverksamheten i Norge började se sig om efter något alternativ och kontaktade Adventistsamfundet i Danmark. Där hade man prövat ett alternativt studiematerial från Tyskland en tidm, men de var ändå inte nöjda. De upplevde att utmaningarna fanns kvar. Så de började diskutera tillsammans möjligheten att utveckla något nytt, något som kan passa skandinaver. Snart bjöds även Rainer Refsbäck och Liane Edlund som är ansvariga i Sverige in i den upprymda och målmedvetna skaran. Under oktober och november har ett par pilotavsnitt av en ny handledning för bibelsamtal tagits fram och diskuterats. Tanken är att under första kvartalet 2023 sprida ett pilotkvartal till församlingar och bibelstudiegrupper som är intresserade av att pröva på och sedan utvärdera.

Materialet är väldigt enkelt (bara två sidor) och ska ses som ett handledningsmaterial och inte som ett studiematerial. Målgruppen är sabbatsskolgruppen som samlas på sabbatsförmiddagen (eller när som helst). Fokus ligger på att faktiskt studera och fördjupa sig i Bibeln och hitta tillämpningar i vardagen. Det ska också vara enkelt - alla ska kunna leda samtalet utan någon längre förberedelse eller djupare förkunskaper. Vi vill undvika att kasta deltagarna mellan en massa korta bibeltexter, utan istället stanna upp och försöka lyssna till och förstå en till tre längre textavsnitt (beroende på hur många man hinner med). Metoden är densamma varje vecka, att ställa frågor till texten och tillsammans söka efter svaren och tillämpningarna.

Den alternativa skandinaviska handledningen är tänkt att komplettera det internationella Bibelstudium, inte ersätta det. Därför utgår alternativet från samma tema varje vecka som Bibelstudium. Medan Bibelstudium är upplagt så att det även fungerar som dagligt studium på egen hand, är den skandinaviska handledningen fokuserad på det goda samtalet på sabbatsmorgonenl. Alla ska kunna vara med, ingen förkunskap ska krävs. Men man ska känna att man fått något värdefullt från Guds ord när man lämnar och återgår till vardagen.

Det skandinaviska komplementet kommer att finnas tillgängligt digitalt här på adventist.se i tid för första sabbaten i januari. Och vi hoppas du vill vara med och utvärdera det lite senare under våren nästa år.

Rainer Refsbäck missionssekreterare

Här nedan ett bokmärke med bra stödfrågor i bibelsamtal (kommer också att skickas ut i tryck efter nyår).