Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

'Audrey for vice president'
Dela

'Audrey for vice president'

Tisdagen, den andra förhandlingsdagen, bestod i stor grad av rapporterar från sekretariatet och ekonomiavdelningen. Valberedningen hade också tänkt på Audrey Andersson som nu är vald till viceordförande i generalkonferensen.

Pandemin var ett tema i både sekretariatets och ekonomiavdelningens rapporter.

Generalkonferensens sekretariat har ett stort arbetsområde som skiljer sig från unionernas på det sättet att man ansvarar för all mission som generalkonferensen driver i världen vid sidan om protokoll, arkiv och statistik. Generalkonferensens sekreterare Erton Köhler, som efterträdda G T Ng som gick i pension 2021, lämnade rapporten som var omfattande och inkludera de flera olika tjänster som generalkonferensen erbjuder. Trots att världen stängde ner under pandemin, så har samfundet kunnat fortsätta sända ut missionärer och volontärer i världen. Sekretariatet ansvarar för att kalla, utbilda och placera dessa personer och familjer i missionens frontlinje. Rapportens fokus var att sekretariatet är missionens hjärta. Pandemin har dock påverkat medlemstillväxten, där ett bekymmer är de medlemmar som lämnar samfundet vilket har stor påverkan på medlemstillväxten.

Givetvis har ekonomin påverkats av pandemin, vilket kanske inte var helt uppenbart i den rapport som ekonomichef Paul Douglas avgav. Han efterträdde Juan Prestol-Puesán som gick i pension 2021. Rapporten fokuserade på verksamhetsperioden 2015–2019, men även pandemiåren 2020 och 2021 presenterades. Det fantastiska är att tionden och gåvor inte nämnvärt har påverkats av pandemin – ännu. Den stigande inflationen i hela världen kommer att påverka både medlemmar och samfundets institutioner på ett negativt sätt. Men generalkonferensen som samfundets högsta nivå tar höjd för katastrofer och ekonomisk kris för att kunna försäkra sig att missionsuppdraget kan fortsätta utföras.

Valberedningen föreslog att generalkonferenssekreteraren Erton Köhler fortsätter resten av denna mandatperiod och fick generalförsamlingens stöd med 96,1 procent. Likaså förslogs ekonomichefen Paul Douglas som fick 97,4 % stöd.

Valberedningen hade också arbetat med att utöka antalet viceordföranden i generalkonferensen från sex till sju stycken. Ella Simmons som valdes som den första kvinnan och färgade personen 2005 på denna post, har valt att gå i pension. Övriga fem föreslogs få fortsatt förtroende: Guillermo Biaggi, Abner De Los Santos, Thomas Lemon, Geoffrey Mbwama och Artur Stele. De två nya som föreslogs var Audrey Andersson och Maurice Valentine. Valberedningens förslag stöddes med 96,7 %.

Audrey Andersson blev en av de första kvinnorna på posten som unionssekreterare när samfundsstyrelsen först utsåg henne 2003, vilket bekräftades av påföljande unionsmöte 2005. Hon valdes under generalkonferensen 2010 som den första kvinnliga divisionssekreteraren, där hon varit mycket uppskattad. Hon har fortsatt att ha sin hemmabas i Sverige så vi är givetvis stolta och glada över att Audrey nu fått förtroende att verka i Adventistsamfundets högsta globala ledning. [Uppdatering 20220622: Audrey kommer som vice generalkonferensordförande att ansvara för utbildning, religionsfrihet, women's ministries och "possibilities ministries" som tidigare var en avdelning för frågor om funktionsnedsättningar).]

Du kan se en intervju med Audrey Andersson som gjordes av Adventist Review i samband med valet:

 

Här ytterligare en intervju:

 

Innan kvällsmat hann mötet också fatta beslut kring några tillägg i församlingshandboken Church Manual. Den största förändringen som förslogs överlag var ett tillägg om pastorns roll att utveckla och utrusta medlemmarna för arbetet att sprida budskapet, lärjungaskap. Detta för att följa Bibelns modell bättre. Pastorernas fokus behöver riktas mer till att plantera nya församlingar istället för att fokusera på att sköta om existerande församlingar som själva bör välja sina ledare bland medlemmarna. Det framfördes en hel del kritik mot formuleringar och möjligen en ensidig teologi bakom förslaget, vilket handbokskommittén kommer att ta fasta  på för vidare revisioner.

I den text som reviderades ovan fanns också skrivningar om att ”konferensordföranden bör vara en ordinerad pastor med god erfarenhet”. Detta väckte en respektfull diskussion om varför kvinnor utesluts och att om vi ska klara missionsuppdraget så behövs också kvinnor på ledande positioner i många delar av världen. Det föreslogs att formuleringen skulle ändras till: ”konferensordföranden bör vara en ordinerad eller invigd pastor med god erfarenhet”. Det skulle innebära att kvinnor som hittills inte kunnat ordineras enligt det internationella regelverket också kan verka som konferens- och unionsledare. Just när detta skrivs har undertecknad inte någon information om hur ärendet slutligen kom att hanteras. [Uppdatering 20220610: Ärendet återremitterades och efter att handbokskommittén tittat på frågan drogs förlaget tillbaka helt och hållet torsdag kväll.]

Valberedningen kom med ytterligare förslag på biträdande generalkonferenssekreterare och biträdande ekonomichefer. Även revisionskommitté och revisorer valdes. När alla dessa val hade gjorts uppmärksammades av delegaterna att endast en kvinna valts in i var och en av de grupper som beslutats under dagen: viceordförandena, biträdande sekreterare, biträdande ekonomichefer och revisorer. Frågan var hur valberedningen tänkte kring mångfald och vad som kan göras åt detta. Dock hade besluten redan fattats med överväldigande majoritet. Avdelningsledare valdes också för de olika verksamhetsgrenarna inom generalkonferensen, bl.a. ny ungdomsledare, barnledare och ledare för sabbatsskolan och personlig evangelisation.

Rainer Refsbäck missionssekreterare