Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Årsmötet med fokus på väckelsemotiverad evangelisation

Rådet för evangelisation och vittnande har alltid varit ett forum för evangelisationsidéer och en finansiär av evangelisation, men på söndagen den 10 oktober, den inledande dagen av Generalkonferensens årsmöte, lades fokus på andlig förnyelse till rådets uppgifter

.För att uppmuntra till andlig förnyelse röstade rådets medlemmar för att stödja 12 projekt som alla kan anpassas för att genomföras i de 13 världsregionerna. Bland dessa projekt finns initiativ som uppmuntrar till bön, bibelstudium och användningen av teknologi för att sammanlänka en global troendegemenskap av sjundedagsadventister söker väckelse.


Rådet, som startades för ett decennium sedan under den dåvarande Generalkonferensordföranden Jan Paulsen, utökade sitt medlemsantal. Idag är alla Generalkonferensstyrelsens 300 medlemmar, som samlas denna vecka till årsmöte, också medlemmar i rådet för evangelisation och vittnande.


Rådet stödjer projekt som det som leds av lekmannapredikanten Golden Lapani, vars verksamhet bland malawier har lett till att tusentals har blivit medlemmar i Adventkyrkan.


Vartefter att rådets arbete har mognat, ”så har så många goda saker hänt att vi vill att hela årsmötet ska bli en del av det,” kommenterade Generalkonferensordföranden Ted N.C. Wilson rådets utökning.


Medan en del projekt som beslutades om är specifika – ett handlar bl.a. om att be medlemmar delta regelbundet i böne- och fastedagar – underströk ledarna flexibiliteten. ”


”Detta är inte några påbud”, sa Mark Finley, Generalkonferensordförandens assistent i evangelisationsfrågor. Istället uppmanas samfundsledare att skräddarsy idéerna så att de på bästa sätt passar i respektive region, sa han. Wilson ville kalla det att ”fastslå en generell inriktning” för samfundet.


Finley berättade för delegaterna att målet inte är att genomföra en serie uppgifter, utan att inspirera till en andlig väckelselivsstil bland adventister – ett omöjligt uppdrag utan rätt motivation. Medan begreppen ”väckelse” och ”reformation” underströks i diskussionen, vädjade Finley delegaterna att reflektera kring dess sanna innebörd.


”Väckelse är en förnyelse av andligt liv… och reformation kommer som ett resultat av att Guds Ande förändrar våra liv,” sa Finley, och tillade att dessa två helt ”logiskt flödar över” i evangelisation.


”Väckelse utan mission är bara sentimentalitet. Reformation utan mission är bara självrättfärdighet,” sa Finley.


När samfundets företrädare accepterade kallelsen, påminde Wilson dem om att andlig förnyelse är ”Guds Andes verk”. ”Du kan inte frambringa väckelse,” sa han och tillada att ledarnas arbete handlar om att skapa en miljö där väckelse uppmuntras.


Många av de idéer som röstades igenom denna första dag på årsmötet fokuserar på att förbereda adventister på väckelsen genom ökad bön och tid i bibelstudium och studium av samfundets medgrundares, Ellen Whites, skrifter. Just nu visar statistik att endast drygt 50 % av medlemmarna regelbundet ber och läser Bibeln. 2012 hoppas samfundsledarna att 80 % av adventisterna regelbundet läser Bibeln, sa Michael Ryan, en av Generalkonferensens viceordförande.


En ledare jämförde läsningen av Bibeln och Ellen Whites skrifter med att kolla väderprognosen. Utan kunskap om den framtid som Gud har för oss, är det svårt att lägga riktiga planer, sa Bertil Wiklander som leder samfundets region i bl.a. norra Europa.


Medan ledarna är överens om att mycket arbete återstår i att sprida adventbudskapet i samhället och återuppväcka det bland medlemmarna, applåderade de för rapporterna från flera av samfundets regioner och deras framsteg i missionen under senare år.


I samfundets region i Södra Asien och Stilla havet, har en grupp unga ekonomer och tjänstemän vid samfundets regionkontor hållit i evangeliska möten och grundat nya församlingar. Bland dessa tjänstemän finns Göran Hansen från Sverige som är ledare för ADRA i Filippinerna. Ingen av de unga mötesledarna är ordinerad pastor. Mötena var en del av regionens satsning på att ge finansiellt stöd till alla medlemmar som känner sig kallade att driva någon form av evangelisation, sa regionens ledare Alberto Gulfan.


Gilbert Wari, ledare för Västra Centralafrikanska regionen delade med sig av sin regions strategi: ”Be, planera sedan och be igen.” Regionen kommer att fokusera på det förestående valet i Elfenbenskusten, genom att ta tillfället i akt att inte förespråka något politiskt ställningstagande, utan för att be för landets framtid, sa Wari.


I Sydamerika har samfundets ledare uppmanat varje medlem att delta i en enkel men ändå relevant och personlig form av evangelisation, sa Erton Kohler, regionens ledare. Massdistribution av böcker är populärt i regionen och medlemmarna fyller samfundsnamnet med dess mission – att sprida hopp, berättade Kohler för delegaterna


Vartefter liknande projekt tar fart under ledning av bön och bibelstudium de kommande åren, planerar samfundets ledare att följa framstegen med hjälp av teknologi, sa Dan Houghton, vd för Three Angels Global Networking, en samfundsstödjande verksamhet. Ett textmeddelande kan påminna prenumeranter om att be och en väckelseblogg kan sammanlänka medlemmar till likasinnade, sa han. Samfundets ledare inom tekonologi hoppas också att lägga ut en karta med ”knappnålar” som visar var medlemmar ber i realtid.


Finley sa att han hoppas att en känsla av ”gemenskap för ett syfte” med hjälp av teknologi kan inspirera samfundet i hela världen.


Elizabeth Lechleitner/ANN/Rainer Refsbäck

 

 

För att läsa om de 12 förslagen/idéerna för att främja väckelse, se dokumentet här.

 

 

Bildtext: Väckelse är inte "ännu ett utspel" utan en "vision om en kyrka där varje medlem gör något för Gud", sa Alberto Gulfan, ledare för Adventistsamfundet i Södra Asien och Stilla havsregionen. Där stödjer samfundet varje evangelisationsprojekt som drivs av lekmän ekonomiskt, många av dessa är ungdomar.