Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Adventisterna utanför Nordamerika och Europa blir fler

Generalsekreteraren Ng säger att även samfundets finansiering håller på att skifta, liksom varifrån missionärerna kommer.

Tiondet som kommer från den Nordamerikanska divisionen (NAD) har länge utgjort den större delen av Adventistsamfundets världsbudget. Men den dramatiska ökningen av medlemmar i Afrika, Asien och Latinamerika bryter den decennier gamla trenden.

Om det religiösa landskapet fortsätter sin snabba förändring kommer inom fem år finansieringen från länder som socioekonomiskt räknas till jordens södra halva sannolikt ikapp det belopp som kommer från den norra.

Den slutsatsen drogs under söndagen i sekreterarens rapport vid Generalkonferensens årsmöte 2012 som möts denna vecka i Silver Spring, Maryland, USA.

"Europa och Nordamerika står inte längre i centrum för den kristna världen eftersom majoriteten av de kristna nu bor utanför dessa två kontinenter", sa G. T. Ng till de 350 delegaterna.

Befolkningsskiftet tros ha börjat för ungefär 50 år sedan och det är inte begränsat till Adventistsamfundet.

Men konsekvenserna för adventismen är potentiellt långtgående, menade Ng. Från en omfördelning av samfundets resurser till en "omvänd missionsrörelse" där begreppen "sändarland" och "mottagarland" kastas åt sidan.

År 1960 sände Adventistsamfundet ut 490 långtidsmissionärer och cirka 90 procent av dessa kom från Nordamerika, Europa och Australien, som utgör jordens socioekonomiska norra halva. Men 2010 hade andelen missionärer från denna del av världen sjunkit till 54 procent, beroende på den ökning av missionärer som skickas från Sydostasien, Syd- och Mellanamerika.

"Mönstret visar att det finns en potential för syd att evangelisera i nord", sa Ng.

Den explosiva tillväxten i Afrika, Asien och Latinamerika har skett samtidigt som tillväxten i Europa och Nordamerika är långsam och stagnerande, som delvis beror på allt äldre medlemmar, sade Ng. Alla de 15 unioner vars medlemsantal minskade mellan 2000 och 2010 finns i de tre europeiska divisionerna.

År 1960 hade samfundet i syd ett medlemsantal på 675 000, eller 54 procent av världens alla adventister. Ett halvt sekel senare, år 2010, har antalet medlemmar i syd klättrat till 16 miljoner, eller 91,5 procent av världens alla adventister.

Jordklotets socioekonomiska norra halva hade 570 000 medlemmar år 1960 och bestod år 2010 av 1,5 miljoner adventister, eller 8,5 procent av världens totala antal medlemmar.

Sekreterarens rapport innefattade även rapporter om Adventist Mission, Adventistsamfundet volontärtjänst, Institutet för världsmission, ny programvara för matriklar och avdelningen för arkiv, statistik och forskning.

Gary Krause, ledare för Adventist Mission och biträdande generalkonferenssekreterare, berättade att en ny församling planteras var 4,47 timme, och att fokus för samfundet är att nå de större städerna.

John Thomas från Adventistsamfundets volontärtjänst rapporterade att antalet studentmissionärer som tjänstgör vid en viss tidpunkt har sjunkit från en topp på 1 565 under 2009, till 1 332 år 2011. Nedgången beror främst på en minskning av nordamerikanska studentmissionärer och en minskning av tjänster för dessa i Korea SDA Language Institute, ett nätverk av språkcenter i Korea. År 2011 fanns det 83 länder som sände ut volontärer och 82 som tog emot.

I Institutet för världsmissionens rapport berättade Cheryl Doss om de framgångsrika kurserna som erbjuds på Andrews University och som förbereder missionärer för tjänst. En onlinekurs har sedan 2009 förberett fler än 2 400 studenter.

Andrew Kuntaraf presenterade också samfundets val av global standard för medlemsrapportering och en programvara som tagits fram för detta och som kan användas över hela världen.

David Trim, avdelningschef för arkiv, statistik och forskning, förklarade att samfundets tillväxttakt har fortsatt att vida överstiga världens befolkningstillväxt.

Han uppgav också att medan samfundet har gjort betydande framsteg i att stödja södra Afrika, Sydamerika och Mellanamerika, återstår mycket arbete att göra på platser som Nordafrika, Mellanöstern och flera delar av Asien.

"Lärdomen jag drar av denna statistik är att vårt samfund fortsatt inte bara behöver män och kvinnor som är villiga att tjänstgöra i utlandet, och att dem av oss som inte kan göra det fortsätter att ge", sa Trim. "Det krävs också att samfundsledare engagera sig i att sända ut missionärer, försörjer dem och distribuera samfundsmedel där de bäst behövs."

Edwin Manuel Garcia / ANN / Rainer Refsbäck