Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Divisionens årsmöte
Dela

Divisionens årsmöte

Adventistsamfundets ledning och representanter i divisionsstyrelsen har under denna vecka deltagit i transeuropeiska divisionens årsmöte i Budva, Montenegro. Världsläget rörande ekonomin påverkar samfundet, men visar också på ett stabilt stöd för samfundets verksamhet i regionen.

Missionsföreståndaren Bobby Sjölander och samfundsstyrelseledamoten Johanna Klahr är självskrivna ledamöter i transeuropeiska divisionens styrelse. De får rösta på alla förslag till beslut. Till årsmötet är missionssekreterare Rainer Refsbäck och ekonomichef Terje Wollan Dahl inbjudna och har möjlighet att yttra sig. Vid detta årsmöte som följer upp sommarens generalkonferens fattas en hel del beslut som orsakats av sommarens förändringar både vad gäller förtroendevalda och policy. Men också de vanliga årsmötesärendena hanteras, som rapporter och budget.

Pandemiåren har påverkat hela samfundet globalt, så också den minsta regionen i samfundet som är vår egen. Men påverkan på medlemstillväxten tycks inte vara så dramatisk som man kunde tänka sig. Stabiliteten grundar sig dock på att medlemmar från andra delar av världen flyttar till regionen. Dock vittnar många av delegaterna om att det är svårt att få de unga och unga vuxna att engagera sig i den mer "traditionella" kyrkoverksamheten. Vi behöver hitta kompletterande sätt att fungera på för att möta andra behov.

Den pågående ekonomiska recessionen, inte minst i Storbritannien som är den största enheten i vår region, påverkar divisionens ekonomi. Stigande inflation, valutakurser som fluktuerar åt olika håll och humanitära kriser både internationellt och nationellt påverkar medlemmarnas förmåga att bidra till samfundets inkomster. Samfundets kapitalinvesteringar påverkas också av negativa aktie-, fond- och penningmarknader. Samtidigt notrerar delegaterna att medlemmarna i regionen är trofasta i sitt tiondegivande. I de flesta unioner ser tiondegivandet ut att öka under det innevarande året.

Men det viktigaste under dessa dagar har varit den nya inriktningen och strategiska fokus som divisionen har formulerat för verksamhetsperioden som ligger framför oss: #EngagedInMission (engagerad i mission). Strategin bygger på generalkonferensens strategi "I Will Go" och är uppdelad i tre delar som påminner om den svenska unionens prioriteringar för 2022-2025:

  • Extend love: Visa kärlek till hela människan
  • Grow lifelong disciples: Kultivera livslånga lärjungar tillsammans i alla åldrar
  • Multiply communities: Öka troendegemenskaper i alla folkgrupper och på alla platser

En hel del planer som itne funnits med i de långsiktiga planerna läggs och landar under dessa dagar, mellan unionerna, bl.a. regionala ungdomskongresser. En nordisk ungdomskongress kommer att ske någon gång kring månadsskiftet juni/juli 2024. Ytterligare två regionala ungdomskongresser i divisionen kommer att ske samma sommar men andra under andra datum - vilket ger möjlighet att välja eller besöka alla!

Rainer Refsbäck missionssekreterare

Följ TED:s årsmöte på Facebook och Instagram.