Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

}
Dela

Arbetet med motioner och planering i full gång!

Å de fasta kommittéerna vill vi framföra ett tack till alla delegater och församlingsstyrelser för motionerna som inkommit i tid!

Stadgekommittén har tagit emot nio motioner som rör stadgarna. Förslagskommittén har tagit emot 37 motioner som rör Adventistsamfundets verksamhet och inriktning. Nu är kommittéerna i fullt arbete att förbereda motionerna för förslag till beslut. Samfundsstyrelsen kommer också att yttra sig över motioner där man ser svårigheter eller utmaningar som kan behöva tas med i rekommendationerna.

Antalet visar att engagemanget för Adventistsamfundets verksamhet och framgång är stort trots situationen som råder med pandemin.

Med tanke på att pandemin fortskrider och myndigheternas restriktioner kommer att påverka möjligeterna till ett fysiskt unionsmöte även i juni, så kommer samfundsstyrelsen den 14 mars att fatta beslut mer i detalj hur mötet ska genomföras. Inför detta beslut har en enkät skickats ut till alla delegater för att ta reda på hur de ser på sina möjligheter att delta i ett digitalt möte.

I slutet av mars månad hoppas vi därför att mer detaljerad information om unionsmötet ska kunna gå ut.

Rainer Refsbäck, missionssekreterare