Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Ung & familjeavdelningen

Ung & familjeavdelningen

Dela

Vad gör Ung & familjeavdelningen?

En av de viktigaste verksamheterna i kyrkan är att hjälpa barn och unga att lära känna Jesus och välja att leva hela livet för honom.

Ung & familjeavdelningen omfattar alla åldrar från det att man föds till dess man bildar egen familj och får egna barn. Familjen är därför en hörnsten i verksamheten. Det Ung & familjeavdelningen gör i första hand är att utbilda och stötta alla som arbetar med barn och unga i församlingarna, i bibelkulgrupper, scoutverksamhet och tonårsverksamhet. Det andra vi gör är att arrangera träffar och läger för dessa åldersgrupper, så att adventistbarn och ungdomar kan mötas och lära känna varandra över hela landet.

Avdelningens ledare och biträdande ledare har fokus på olika grupper, men gör också mycket gemensamt. Många läger planeras i olika konstellationer tillsammans.

Ett viktigt arbete för avdelningen är att se till att barn och unga är trygga och säkra i verksamheten ute i församlingarna och på läger och träffar. Därför finns det ett handledningsmaterial och en strategi kring hur Vi värnar våra barn.

Vi värnar om våra barn

Barnverksamheten

Barnverksamheten handlar om att inspirera och hjälpa församlingar att uppmärksamma och inkludera barn i sin verksamhet. Det görs genom undervisning och information till pastorer och andra församlingsledare om hur de kan se och upmärksamma barns andliga behov och göra dem delaktiga i församlingens verksamhet.
I verksamheten ska också småbarnsföräldrar finna stöd för sin föräldraroll som ledare för sina barn.

Barnledaren ansvarar för bibelstudiematerialet Gracelink och skapar även annat barnmaterial för församlingarna.

Tonårsverksamheten

Tonårsverksamheten går ut på att att inspirera och hjälpa församlingar att uppmärksamma och inkludera tonåringar i sin verksamhet. Det görs genom undervisning och information till pastorer och andra församlingsledare om hur de kan se och upmärksamma tonåringars andliga behov och göra dem delaktiga i församlingens verksamhet.

Verksamheten handlar också om att stödja tonårsföräldrar i deras föräldraroll som ledare för sina tonåringar.

Tonårsledaren arrangerar också flera tonårsträffar under året, STEP-träffar med bibelundervisning och tonårsläger.

Scoutverksamheten

Adventistsamfundets scoutverksamhet går ut på att uppmuntra församlingarna i arbetet med scoutverksamhet, utbilda scoutledare, ta fram scoutmaterial för adventistscouting och arrangera läger.

Familjeverksamhet

Ett av avdelningens mest populära arrangemang är Familjeläger där människor i alla åldrar kan vara med. Men i huvudsak går familjeverksamheten ut på att stödja familjen, äktenskapet och föräldraskapet. Det handlar om att förse pastorer med utbildning och material för föräktenskaps- och äktenskapsrådgivning. Vid tillfällen arrangeras också träffar och kurser kring äktenskap och parrelationen.

Ungdom och unga vuxna

En hel del av verksamheten för ungdom och unga vuxna arrangeras av Ungdomsrådet, som undomarna själva ute i församlingen utser. Ung & familjeavdelningens ungdomsledare står för rådgivning och ledarskapsutveckling.

All barn- och ungdomsverksamhet har också många kopplingar till Adventistsamfundet i våra nordiska grannländer då en del utbildningsträffar och läger arrangeras tillsammans med jämna mellanrum. Under en femårsperiod så har t.ex. Scouterna ett nordiskt och ett nordeuropeiskt scoutläger.