Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Röstningen avslutad
Dela

Röstningen avslutad

Sista förhandlingsdagen, torsdagen, präglades av att knyta ihop säcken av alla frågor som skickats tillbaka till kommittéerna och några övergripande frågor som delegaternas inställning till Bibeln och Ellen Whites skrifter.

Varje dag har en god vegarisk lunch serverats till de långt över tusen delegatera på plats av en mycket vänlig och effektiv personal. Fotograf: Tor Tjeransen / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Anledningen till att torsdagen är sista förhandlingsdagen är att detta hybridmöte är en utmaning att följa för alla som sitter hemma och följer och deltar i omröstningarna runt vår jordglob. Under fredagsmorgonen har sabbaten redan inletts i östra Asien och Stilla havet, därför vill man undvika debatt och omröstningar under hela fredagen. Fredagen kommer istället att ägnas åt rapporter från de olika divisionerna.

Under torsdagsförmiddagen avslutades de förslag till ändringar i församlingshandboken Church Manual som ännu inte hade behandlats. Ett par ärenden som remitterats till stadgekommittén slutbehandlades också till belåtenhet för dem som hade återremitterat dem. Bl.a. handlade det om generalkonferensstyrelsens protokoll som efter ändring i förslaget ska fastställas av generalkonferensstyrelsen själv och inte GC:s avdelningsråd.

Efter lunch startade en ganska komplicerad förhandling kring de två uttalandena om vår tro på Bibeln och vår uppskattning av Ellen Whites skrifter. Dessa två ärenden är standard i alla generalförsamlingar genom åren och brukar formuleras med små variationer från gång till gång.

Kärnämnen med sprängkraft

Alla debattörer bedyrade sin tro på Bibelns inspiration och Ellen Whites andliga profetiska gåva. Men det finns uppenbarligen olika strömningar kring begrepp och förhållningssätt i mindre detaljer. Bl.a. balansen mellan Bibelns överhöghet och Ellen Whites underställda profetiska gåva, olika utsträckning av bokstavstro och tolkningsutrymmen. Stämningen under debatten blev stundtals rivaliserande, med applåder, vilket ordföranden till slut stoppade. Ledamöter yrkade att de två dokumenten var för sig skulle återremitteras, vilket så här sent i mötena skulle innebära att de med stor säkerhet inte skulle hinna behandlas av generalförsamlingen denna gång. För att inte rösta igenom uttalandet om Andens profetiska gåva före det om Bibeln, och på så sätt riskera att ge intryck av att Ellen Whites skrifter är viktigare, bordlades det tills Bibelfrågan var avklarad. Hela eftermiddagen ägnades åt dessa två frågor som till slut röstades igenom av mötet innan det var dags för kvällsmat.

Förhandlingarna efter kvällsmat handlade om de återremitterade frågorna kring ändringar i församlingshandboken Church Manual. Jämfört med eftermiddagen så blev det en lugn och effektiv seglats. I de allra flesta fall hade kommittén tillmötesgått de yrkanden som gjorts på golvet och i ett öppet möte med kommittén. Men den ganska omfattande förändringen kring pastorsrollen som återremitterades (under tisdagen), den drog handbokskommittén dra tillbaka helt eftersom den sas kräva lite mer eftertanke. I det sammanhanget fanns flera som yrkade på att konferensledare bör vara ordinerade eller invigda pastorer för att göra det möjligt för kvinnor att dela ledarskapet i samfundet.

Ett nytt omfattande avsnitt i församlingshandboken som handlar om att ”göra människor till lärjungar” lämnades utan åtgärd eftersom det var så många yrkanden på tillägg och ändringar att man inte fann tid att göra något. Dock yrkade kommittén att avsnittet ändå tas med i befintlig form medan förslagen till förändringar sparas till nästa generalförsamling.

Andens vind har känts

Det sista förhandlingsmötet slutade i tid efter att alla 74 agendapunkter plus ett antal personval avslutats. Det har varit fyra hektiska och långa dagar. För oss som varit på plats så har känslan varit att vår kyrka är stor i den meningen att den finns på många platser över hela jorden och vill täcka upp många behov. Känslan är också att Gud leder sitt folk när vi samlas och lyssnar in hans röst och vilja genom att lyssna på varandra och höra Andens vind röra sig bland oss. Denna generalförsamling har varit ovanligt avskalad på många sätt, för att klara av de mest nödvändiga besluten. Men genomgående har betydelsen av  missionsuppdraget Jesus gett oss och att alla ska vara engagerade lyfts.

Under dessa dagar har i huvudsak endast delegaterna varit på plats, med få besökande åskådare. Detta förväntas det bli ändring på under fredag kväll och sabbat då även allmänheten är välkommen att delta i gudstjänster och möten.

Rainer Refsbäck missionssekreterare

Denna rapport blir förmodligen den sista skriftliga rapporten från denna generalförsamling. Du kan studera beslut och händelser närmare genom att läsa Adventist Reviews generalförsamlingsbulletiner här! Förhandlingarna, andakter och andra möten kan du se i efterhand här!