Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Officiella uttalanden

Dela

Omsorg om skapelsen – ett uttalande om miljön

"Eftersom vi ser människan som en del av Guds skapelse, sträcker sig vår oro för miljön även till människors hälsa och livsstil" (12 oktober 1992).

Den värld vi lever i är en kärleksgåva från Gud Skaparen, från "honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna" (Upp. 14:7, 11:17, 18). I denna skapelse placerade han människor som skulle ha en relation till honom själv, andra människor och den omgivande världen. Därför är det för oss som sjundedagsadventister nära förknippat med vår tjänst till Gud att bevarande och vårda världen.

Gud avskilde sjundedagssabbaten som ett minnesmärke och en ständig påminnelse om hans skaparverk och världens grundläggning. När sjundedagsadventister vilar på den dagen stärker de den speciella känslan av att ha en relation till Skaparen och hans skapelse. Sabbatsfirandet understryker hur viktigt det är att vi är en integrerad del av hela omgivningen.

Människans beslut att inte lyda Gud bröt skapelsens ursprungliga ordning, vilket ledde till en disharmoni som är främmande för hans syften. Därför är vår luft och vårt vatten är förorenade, skogar och naturen skövlade och naturresurserna utnyttjade. Eftersom vi ser människan som en del av Guds skapelse, sträcker sig vår oro för miljön även till människors hälsa och livsstil. Vi förespråkar ett hälsosamt sätt att leva och förkastar användningen av ämnen som tobak, alkohol och andra droger som skadar kroppen och förbrukar jordens resurser. Vi förordar en enkel vegetarisk kost.

Sjundedagsadventister åtar sig att respektfull samarbeta med alla individer och erkänner vårt gemensamma ursprung och förverkligar vår mänskliga värdighet som en gåva från Skaparen. Eftersom det finns ett samband mellan mänsklig fattigdom och miljöförstöring, vill vi ta på oss uppdraget att förbättra alla människors livskvalitet. Vårt mål är en hållbar utveckling av resurser samtidigt som människors behov tillgodoses.

Om vi ska uppnå verkliga framsteg i omsorgen om vår natur och miljö beror på både personliga och gemensamma ansträngningar. Vi antar utmaningen att arbeta för att återställa Guds övergripande plan. I tro på Gud vill vi verka för den läkning på både det personliga och miljömässiga planet som kommer av ett harmoniskt liv tjänst för Gud och människor.

I detta uppdrag bekräftar vi vår roll som förvaltare i Guds skapelse och tror att en fullständig återupprättelse endast kan uppnås när Gud gör allting nytt.

 

Detta uttalande godkändes och antogs av Adventistsamfundets generalkonferensstyrelses årsmöte i Silver Spring, Maryland, 12 oktober 1992.